Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 3. 2017

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny") působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky"), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen „Zákon"). V případě změny souvisejících právních předpisů se mění i tento metodický postup.

Přehled postupu vykazování jednotlivých očkování.

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

Do této skupiny jsou zařazeny následující očkovací látky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci uzavřené smlouvy pojišťovnami distributorovi:

 • kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV),
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP),
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae b (DTaPHib),
 • očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b,
 • očkovací látka proti tetanu,
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku,
 • očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám,
 • očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě,
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma).

Rizikové skupiny:

 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – konjugovaná,
 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – polysacharidová,
 • očkovací látka proti TBC,
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16 let věku,
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu.

Vykazování provedeného očkování:

1) V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena v rámci smlouvy uzavřené pojišťovnami s distributorem ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. d) Zákona, budou pojišťovny hradit plně celé očkování = výkon pro aplikaci (02105) i očkovací látku.
 • zdravotní výkon: vykazuje se kódem 02105 (OF 2/1 den) – Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – případ, kdy ZULP hradí příslušná pojišťovna podle § 17 odst. 8 písm. d) Zákona.
 • očkovací látka: hradí pojišťovna distributorovi, poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS") vykazuje očkovací látku jako ZULP s nulovou hodnotou.
 • tj.: 1 kód pro aplikaci očkování + 1 kód pro ZULP (očkovací látka) + příslušná diagnóza.
Protože neexistuje situace, kdy by pojišťovny hradily výše uvedené látky v souvislosti s pravidelným očkováním jinak než přes distributora, musí být tato péče vykazována pouze kódem 02105 z platného seznamu zdravotních výkonů. Výjimkou je selektivní BCG vakcinace, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je umožněno v tomto případě vykazovat kódem 25313 dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

UHR3

0032865

INFANRIX

INJ SUS 10X0,5ML+10J

0,00

 

 

0025646

INFANRIX HEXA

INJ PLV SUS 10X0,5 LA+ST

0,00

 

 

0028399

FENDRIX IMS

INJ SUS 1X0,5ML+JEH

0,00

 

 

0054227

HIBERIX

INJ PSO LQF  1+1X0,5ML+ST+2J

271,00

0,00

 

0056049

INFANRIX HIB

INJ SUS 1X0,5ML/DÁV

0,00

 

 

0057521

PRIORIX INJ. STŘ.

INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEH

0,00

 

 

0083443

TETAVAX

INJ SUS 1X0,5ML-STŘ.

0,00

 

 

0085172

PNEUMO 23

INJ SOL 1X0,5ML

0,00

 

482,33

0091775

ENGERIX-B 20 MCG

INJ SUS 25X1ML/20RG

0,00

 

 

0103073

ENGERIX-B 20 MCG

INJ SUS 1X1ML/20RG

0,00

 

 

0057570

ENGERIX-B 10 MCG

INJ SUS 25X0,5ML/10RG

0,00

 

 

0103070

ENGERIX-B 10 MCG

INJ SUS 1X0,5ML/10RG

0,00

 

 

0100224

IMOVAX POLIO

INJ SUS 1X0,5ML/DÁV

0,00

 

 

0120102

BOOSTRIX INJ. STŘ.

INJ SUS 1X1DÁV

0,00

 

 

0120112

BOOSTRIX POLIO INJ. STŘ.

INJ SUS ISP 1X1DÁV

0,00

 

 

0149868

PREVENAR 13 IMS

INJ SUS 1X0,5ML+J

998,68

0,00

482,33

0194191

HEXACIMA IMS

INJ SUS 1X0,5ML+2J

0,00

 

 

9999911

BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE

5x(1X10 DÁV)

0,00

0,00

0,00


V případě pravidelného očkování polysacharidovou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím kód SÚKL 0085172 PNEUMO 23 INJ SOL 1X0,5ML v zařízeních lůžkové péče, PZS vykáže k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL="Z".

V případě pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím, PZS vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 IMS INJ SUS 1X0,5ML+J a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL="Z".

V případě pravidelného očkování očkovací látkou proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b PZS vykáže kód SÚKL 0054227 HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML+ST+2J a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL="Z".

U očkovací látky 0056049 INFANRIX HiB dochází od 1. 3. 2017 k ukončení dodávek bez obnovení. Pro alternativní použití zůstávají na českém trhu k dispozici vakcíny 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX. Aplikace nedostupné OL INFANRIX HiB tak může být nahrazena kombinací očkovacích látek 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX dvěma vpichy. Lékař v takovém případě vykáže použití obou aplikovaných OL samostatně.

Příklad vykázání Infanrix + Hiberix:
Výkony: 02105 + dg Z278 + ZULP 0032865
02105 + dg Z278 + ZULP 0054227

V případě nižší kombinace hrazených vakcín:

a) z důvodu zdravotní indikace pojišťovna uhradí všechny vykázané výkony aplikace + očkovací látky bez ohledu na počty dávek (např. Infanrix + Hiberix + IPV + HB). Podmínkou úhrady je lékařská indikace, což musí být zdůvodněno ve zdravotnické dokumentaci. Očkování se vykazuje kódem 02105.

Příklad vykázání Infanrix Hexa:
Výkon: 02105 + dg. Z278 + ZULP 0025646

Příklad vykázání kombinace Infanrix + Hiberix + IPV + HB
Výkony: 02105 + dg Z278 + ZULP 0032865
02105 + dg Z278 + ZULP 0054227
02105 + dg Z240 + ZULP 0100224
02105 + dg Z246 + ZULP 0057570

b) při rozložení aplikace na základě žádosti zákonných zástupců dítěte mimo zdravotní indikaci, uhradí pojišťovna jednotlivé vpichy, očkovací látky pojišťovna nehradí. Očkování se vykazuje kódem 02100.

Příklad vykázání kombinace Infanrix + Hiberix + IPV + HB
Výkony: 02100 + dg Z278
02100 + dg Z278
02100 + dg Z240
02100 + dg Z246

V případě pravidelného očkování očkovací látkou proti virové hepatitidě B u novorozenců matek s HBsAg pozitivní, kdy je očkování prováděno lékaři na novorozeneckých odděleních, lze vykázat OD kódem 00312, 00412, 00512 nebo 00612 + ZULP kód 0057570 nebo kód 0103070 ENGERIX-B 10 MCG.

2) V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, která není hrazena v rámci uvedené smlouvy, hradí pojišťovna pouze zdravotní výkon aplikace (02100), ne však očkovací látku, kterou bude v tomto případě plně hradit pojištěnec = očkovací látka dle Zákona nehrazená.
 • zdravotní výkon: vykazuje se kódem 02100 (OF 2/1 den) – Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – případ, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce ZULP.
 • očkovací látka: hradí ji pacient (zákonný zástupce) danému PZS na základě volby variantní vakcíny.

V návaznosti na stanovisko MZ ČR č. j. MZDR 22683/2012 ze dne 4. července 2012, ve kterém je deklarováno, že ve věci Metodiky pro provádění pravidelného očkování bude zdravotní výkon 02100 vykazován bez zvláštního vykazování ZULP, z čehož vyplývá, že výjimečně pro tento typ očkování nebudou ZP povinny podle § 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dávat informace o proočkovanosti pojištěnců použitou vakcínou. Na základě tohoto stanoviska se nevykazuje ZULP při vykazování výkonu 02100 (v souladu s platným SZV). Jedná se např. o některý z níže uvedených ZULP:

KOD

NAZ

DOP

UHR1

0001312

INFANRIX-IPV+HIB

INJ PLV SUS 1X0,5ML-C

0,00

0118615

PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA

INJ PSO LQF 1X1DÁV

0,00

0157626

ADACEL

INJ SUS 1X0,5ML

0,00

0172269

PEDIACEL

INJ SUS ISP 1X0,5ML II

0,00


Dávkování:

Upozorňujeme na uvádění správného množství použité očkovací látky.

Příklady:
Pokud bude aplikována jedna dávka z balení, které má 10 dávek uvede se množství – 0,1,
Pokud bude aplikována jedna dávka z balení, které má 25 dávek uvede se množství – 0,04.

Postup dle bodu I. platí pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, kalmetizační centra a ostatní PZS provádějící pravidelné očkování podle § 30, odst. 2, písmene a) Zákona, kromě PZS v zařízeních následné péče.

Vykazování očkování proti tuberkulóze (TBC) se řídí Metodikou k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR – 5. aktualizované znění z 15. 12. 2015.

V medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (CPFS) ani WHO.

II. Postup vykazování očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony.

 • proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě
 • proti tetanu – při poraněních a nehojících se ranách
 • proti vzteklině

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • očkovací látka: pojišťovna hradí očkovací látku PZS do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky stanovené číselníkem.
 • vykazuje se jedním společným kódem: 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Vykazování očkování proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.

Se zástupci SPL a SPLDD bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tedy bude vykázán kód 02105 + ZULP Tetavax – kód SÚKL 0083443 (s hodnotou 0, úhrada distributorovi) + Dg. Z23.5, a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10 – 15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu.

V případě ostatních PZS bude očkování proti tetanu v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách vykázáno kódem 02125 + ZULP (např. TETANOL PUR INJ SUS 1X0,5ML 0154815), nelze v tomto případě vykazovat Tetavax 0083443 s hodnotou 0.

UPOZORNĚNÍ:
Po dobu výpadku očkovací látky 0154815 TETANOL PUR (cca do 05/2017) mohou PZS v daných indikacích použít očkovací látku TETAVAX.

V tomto případě PZS vykáže kód 02125 + ZULP 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP.

III. Postup pro vykazování nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění

 • očkovací látka proti chřipce
 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – konjugovaná vakcína
 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – polysacharidová vakcína
 • očkovací látka proti lidskému papilomaviru

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • očkovací látka: pojišťovna hradí očkovací látku PZS ve výši ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky stanovené číselníkem, kterou pojišťovna lékařům oznámí. Úhrada bude pojišťovnou zveřejněna nejméně měsíc před obvyklým termínem pro zahájení očkování.
 • vykazuje se jedním společným kódem: 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

1) Očkování proti chřipce

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (§ 30 odst. 2 písm. b) bod 4.), se nepovinné očkování proti chřipce hrazené z v.z.p. týká těchto skupin pojištěnců:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Výkon očkování 02125 je PZS vykazován s Dg Z25.1 - potřeba imunizace proti samotné chřipce takto:

a) Ambulantní PZS

 • očkovací látku je k výkonu 02125 možné vykazovat pouze jako ZULP na příslušném dokladu VZP-03/2006. Hrazena je nejlevnější očkovací látka (J07BB02).
 • v případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku.
 • v případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejméně náročná varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejméně náročnou variantou a zvolenou dražší variantou lékaři a to přímo u poskytovatele. Při poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními § 13 odst. 2 a § 15 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Úhrada očkovacích látek proti chřipce v sezóně 2016 – 2017

 • úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY (viz přehled aktuálních cen očkovacích látek na chřipku).
 • úhrady všech očkovacích látek byly pro období leden – únor 2016 stanoveny dle ekonomicky nejméně nákladné varianty ve výši 119,04 Kč za 1 dávku.
 • úhrady všech očkovacích látek byly pro období březen – duben 2016 stanoveny dle ekonomicky nejméně nákladné varianty ve výši 139,23 Kč za 1 dávku.
 • úhrady všech očkovacích látek jsou pro období od 1. 5. 2016 stanoveny dle ekonomicky nejméně nákladné varianty ve výši 150,12 Kč za 1 dávku.

Poznámka: shodný postup je i v následujících případech:

 • v domovech pro seniory – v domovech důchodců očkovaných jejich registrujícími praktickými lékaři, kteří pro ně objednali vakcínu;
 • v nesmluvních ústavech sociální péče – v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a očkování provedou praktičtí lékaři.

b) Ústavy sociální péče, s nimiž je uzavřena dle § 22 písm. e) zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění, zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP:

kódem 06623 – Aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.

c) Lůžková následná péče (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka atd.)

U těchto PZS bude očkovací látka vykazována jako ZULP na dokladu VZP-03/2006 k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace.
Tito PZS budou vykazovat očkovací látku proti sezónní chřipce dle platné verze číselníku NLEKY, dle něhož platí pro vyúčtování léčivých přípravků ATC skupiny J07BB02 (chřipkové vakcíny) při použití v rámci poskytování následné péče symbol v LIM1 „B".

Poznámka: u dětí do 9 let, které prokazatelně nebyly očkovány již dříve proti chřipce nebo nebyly v kontaktu s chřipkou nebo jsou rizikové, se doporučuje podat 2 dávky chřipkové vakcíny (obě hrazeny z v.z.p.) v intervalu minimálně 4 týdnů.

2) Očkování proti pneumokokové infekci PLDD

V souladu s § 30 odst. 2, písm. b), bodem 5. zákona č. 48/1997 Sb. jde o hrazenou službu pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce.

V případě OL PPREVENAR 13 IMS vykáže PZS kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 IMS INJ SUS 1X0,5ML+J a označí, že se jedná o úhradu UHR 1.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

0149868

PREVENAR 13 IMS

INJ SUS 1X0,5ML+J

998,68

0,00

0149034

SYNFLORIX

INJ SUS 1X0,5ML STŘ+J

998,68

0,00

V souladu s § 30 odst. 2 písm. b) je hrazenou službou i přeočkování do patnáctého měsíce věku pojištěnce a očkování po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek ze zdravotního stavu pojištěnce

Pozn. Při vykazování a uznání očkování bude postupováno v souladu s platným SPC.

 • vykazuje se kódem 02125 – s Dg Z23.8

3) Očkování proti pneumokokové infekci – ostatní PZS

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 4., je hrazenou službou u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím.

Pozn.: Při vykazování a uznání očkování bude postupováno v souladu s platným SPC.

PZS vykazuje výkon očkování 02125 + kód příslušné očkovací látky (OL). U OL PNEUMO 23 a OL PREVENAR 13 poskytovatel označí, že se jedná o UHR3. Na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady LZVL= „T".

KOD

NAZ

DOP

UHR2

UHR3

0085172

PNEUMO 23

INJ SOL 1X0,5ML

0,00

482,33

0149868

PREVENAR 13 IMS

INJ SUS 1X0,5ML+J

0,00

482,33


 • vykazuje se kódem 02125 – s Dg Z23.8
Zařízení lůžkové následné péče (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka atd.) vykazují s platností od 1. 2. 2016 očkovací látku jako ZULP na dokladu VZP-03/2006 k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace.

Ústavy sociální péče, s nimiž je uzavřena dle § 22 písm. e) zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění, zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP vykazují s platností od 1. 2. 2016 kódem 06623 – Aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.

Pozn.: U očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců, kteří spadají do pravidelného očkování (domovy pro seniory, LDN apod.) se u očkování v souvislosti s novelou zákona nic nemění. Postup vykazování – viz oddíl I. tohoto Metodického postupu.

4) Očkování proti lidskému papilomaviru

Od 1. 4. 2012 je v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., v platném znění, § 30, odst. 2, písmeno b, bod 6, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném proti lidskému papilomaviru, a to pro dívky, u kterých je očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku.
 • vykazuje se kódem 02125 – s Dg Z25.8
 • pokud očkování nebude provádět registrující PLDD, může očkování provést jiný PLDD či lékař odbornosti 603, resp. 604 s vědomím registrujícího lékaře.
 • při vykazování a uznání očkování OL CERVARIX a OL SILGARD bude postupováno v souladu s platným SPC.

IV. Očkování hrazené na základě rozhodnutí SÚKL

Očkování na základě indikačního omezení u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

KOD

NAZ

DOP

INDIKACNI_OMEZENI

0054227

HIBERIX

0,5ML/DÁV

Vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

0047618

MENJUGATE

0.5ML/DÁV

Konjugovaná oligosacharidová vakcína proti meningokoku C je hrazena po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů nebo u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • vykazuje se jedním společným kódem: 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • Pozn. očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b - PZS vykáže kód SÚKL 0054227 HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML+ST+2SJ; 0,5ML/DÁV a označí, že se jedná o úhradu UHR1.

V. Zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu

 • očkovací látka proti hepatitidě A a B a případně jiné

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • očkovací látka: hrazena ze státního rozpočtu
 • vykazuje se jedním kódem: 02130 - Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví

ZULP: ne

1 kód pro očkování + příslušná dg.

Pojišťovna hradí pouze aplikaci očkovací látky, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu.