Legislativní změny ve zdravotním pojištění od 1.4.2006 pro plátce zdravotního pojištění:

Aktualita z 1. dubna 2006

Dne 1. dubna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Změny, ke kterým dochází v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

Změna vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné ( dále jen OSVČ)

Od 1. dubna 2006 dochází ke změně definice pojmu "průměrná mzda", od něhož se odvozuje výše vyměřovacího základu OSVČ. Dosud se vycházelo z výše průměrné měsíční mzdy, kterou každoročně vyhlašovalo na základě údajů Českého statistického úřadu Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů sdělením. Nově se pro účely tohoto zákona za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Vzhledem ke změně definice pojmu se vychází z průměrné mzdy ve výši 18 834 Kč. Tomu odpovídá minimální záloha 1 272 Kč. Od 1. dubna 2006 tak dochází ke zvýšení zálohy u všech OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a přitom mají zálohu nižší než 1 272 Kč. Záloha za duben 2006 je splatná v období od 1. dubna do 9. května 2006.

Zvýšení platby pojistného u osob, za které je plátcem pojistného stát

Stát platí pojistné za své pojištěnce (nezaopatřené děti, osoby pobírající rodičovský příspěvek, poživatele důchodů apod.) ze samostatně stanoveného vyměřovacího základu. Po změně zákona se tento vyměřovací základ nově odvozuje od výše průměrné mzdy zmiňované v předchozím textu (je to 25 % z této průměrné mzdy, tj. 4 708,50 Kč). Od 1. dubna tedy platba státu činí 636 Kč.

Zaměstnavatelé

Vedle samotné platby pojistného pro zdravotní pojišťovnu má vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného stát, také význam odpočtu. Odpočet mohou uplatnit poživatelé plného nebo částečného invalidního důchodu u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.