Legislativní změny ve zdravotním pojištění od 1.8.2004 pro plátce zdravotního pojištění:

Aktualita z 1. srpna 2004

Od 1.8.2004 nabývá účinnosti zákon, kterým dochází k významné změně zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění:

1. Zaměstnavatelé:

Do 31.7.2004 se odvádí pojistné za zaměstnance, za které je plátcem pojistného i stát z částky, která přesahuje částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, tj. 3 520 Kč. Od 1.8.2004 se u těchto zaměstnanců odvádí pojistné z úhrnu příjmů zúčtovaných mu v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, tzn. že se přestává provádět tzv. odpočet 3 520 Kč za měsíc. Tyto osoby nemusí odvádět pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

2. Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ), za kterou je plátcem pojistného i stát:

Od 1.8.2004 OSVČ, která je současně osobou, za kterou je plátcem pojistného i stát, je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu, který činí 40 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti v roce 2004 po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Do 31.7.2004 se odvádí pojistné z vyměřovacího základu přesahujícího částku, která je vyměřovacím základem osoby, za kterou je plátcem pojistného i stát, tzn. že si sníží vyměřovací základ o částku 3 520 Kč za měsíc. Při podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen Přehled) za rok 2004 si OSVC provede odpočet za měsíce, kdy tato skutečnost trvala celý kalendářní měsíc pouze do 31.7.2004 a od 1.8.2004 již odpočet provádět nesmí! I nadále platí, že tato OSVČ nemusí splňovat minimální vyměřovací základ. Zálohy na zdravotní pojištění se od 1.8.2004 nemění a zůstávají ve stejné výši jak byly stanoveny na základě Přehledu za rok 2003.

Odstranění tvrdosti - § 53a

Zákon č. 176/2002 Sb., s účinností od 1.7.2002 změnil a doplnil zákon č. 48/2002 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v oblasti odstraňování tvrdosti, kde výrazně posílil pravomoc základních článků zdravotních pojišťoven.

Odstranění tvrdosti je nadále možné jen u penále, pokut a přirážek k pojistnému, a to na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby, přičemž tato žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí (platebního výměru), kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále. To znamená, že rozhodovat o odstranění tvrdosti u penále je možné i bez vydání platebního výměru, například na základě vyúčtování, protokolu o kontrole, zvláštního sdělení zdravotní pojišťovny.

Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny nadále rozhoduje o odstranění tvrdosti u všech pokut, přirážek k pojistnému, ale u penále jen od částek převyšujících 20.000,- Kč.

Zdravotní pojišťovny (nově dle novely) rozhodují o odstranění tvrdosti při vyměření penále, jehož výše ke dni doručení žádosti nepřesáhne 20.000,- Kč.

Novela zákona v přesně vyjmenovaných případech vylučuje možnost odstranění tvrdosti. Jedná se o tyto případy:

  • nebude-li předem uhrazeno pojistné splatné do vydání rozhodnutí o prominutí penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty,
  • na plátce byl vydán návrh na prohlášení konkurzu,
  • plátce vstoupil do likvidace.

Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je konečné. Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.