Legislativní změny ve zdravotním pojištění od 30.3.2005 pro plátce zdravotního pojištění:

Aktualita z 30. března 2005

S účinností od 30. března 2005 zákon č. 123/2005 Sb. novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, která přináší změny ve vztahu k plátcům pojistného.

1. Zaměstnavatelé - změna oznamovací povinnosti

Do oznamovací povinnosti zaměstnavatelů dle § 10 odst. 1 zákona 48/1997 Sb., byla doplněna povinnost sdělovat při plnění oznamovací povinnosti kromě jména, příjmení, rodného čísla zaměstnance, také trvalý pobyt zaměstnance. 
Od 30. března 2005 jsou zaměstnavatelé povinni vedle dříve sdělovaných údajů uvést i údaj o trvalém pobytu zaměstnance. Formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele, který slouží pro sdělení tohoto údaje bude aktualizován. Dočasně mohou adresu trvalého pobytu sdělovat zaměstnavatelé do volné následující řádky formuláře pod příjmení zaměstnance nebo na samostatné příloze k Hromadnému oznámení zaměstnavatele. Přílohu by měl tvořit seznam zaměstnanců, kterých se týká plnění oznamovací povinnosti, s uvedením adresy. 

2. Zaměstnavatelé - znovuzavedení odpočtů 

Novým odst. 7 § 3 zákona 592/1992 Sb. byla obnovena možnost uplatnění odpočtu pro úzce vymezený okruh zaměstnavatelů a pojištěnců. Nárok na odpočet má pouze osoba, která má přiznaný invalidní nebo částečný invalidní důchod (tj. jde o osobu, za kterou je plátcem pojistného stát jako za poživatele invalidního nebo částečného invalidního důchodu) a současně je zaměstnána u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Nejčastěji půjde o tzv. chráněné dílny. Nárok na odpočet může být uplatněn již při zúčtování mezd za březen 2005. Výše odpočtu v roce 2005 činí 3 556 Kč.