Minimální a maximální výše zdravotního pojištění od 1.1.2008

Aktualita z 1. ledna 2008

A) Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí.

Od 1. ledna 2008 nedochází ke změně nominální výše minimální mzdy pro rok 2008 a zůstává na hodnotě 8 000 Kč. To znamená, že minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců činí nadále 1 080 Kč.

Dosáhne-li zaměstnanec v daném roce u jednoho zaměstnavatele maximálního vyměřovacího základu, dále z částky přesahující toto maximum pojistné neplatí. Pro rok 2008 byl stanoven maximální vyměřovací základ pro zaměstnance ve výši 1 034 880 Kč. Bude-li z důvodu souběhu příjmů od více zaměstnavatelů za celý kalendářní rok odvedeno pojistné i z částky přesahující toto maximum, může zaměstnanec na základě písemné žádosti doložené potvrzeními od všech zaměstnavatelů požádat zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku na pojistném.

B) Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, pokud zákon nestanoví jinak, nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu. Podle nařízení vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. září 2007 je výše všeobecného vyměřovacího základu stanovena na 20 050 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0753. Na základě těchto údajů lze vypočítat minimální měsíční zálohu na pojistné, která po zaokrouhlení činí 1 456 Kč.

Zálohu ve výši 1 456 Kč musí poprvé za leden 2008 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2008 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty OSVČ, které podle Přehledu za rok 2006 platily v roce 2007 zálohy nižší než 1 456 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Od roku 2008 dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné z pevné částky 486 000 Kčna čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ v roce 2008 tak bude činit 1 034 880 Kč, z toho maximální měsíční vyměřovací základ pro výpočet zálohy na pojistné částku 86 240 Kč a maximální záloha na pojistné částku 11 643 Kč.

C) Osoby bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“)

OBZP je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5% z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě. OBZP jsou povinny i nadále hradit pojistné ve výši 1 080 Kč.

D) Stát jako plátce pojistného

Od 1. ledna 2008 činí vyměřovací základ za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, částku 5 013 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2008 platit za tyto osoby měsíčně pojistné ve výši 677 Kč (místo dosavadních 680 Kč).

Touto změnou dochází od ledna 2008 i ke snížení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.