Změny v platbách zdravotního pojištění od 1.1.2007

Aktualita z 1. ledna 2007

A. Změna minimální mzdy

Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. dochází od 1. ledna roku 2007 ke zvýšení minimální mzdy z částky 7 955 Kč na částku 8 000 Kč. Nárůst minimální mzdy ovlivní výši minimálního pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů.

1. Zaměstnavatelé

Zvýšení minimální mzdy se projeví shodně jako v roce 2006 ve třech případech: 

• při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je příjem započitatelný do vyměřovacího základu zdravotního pojištění nižší než minimální mzda, a přitom se nejedná o zaměstnance, u kterých minimální vyměřovací základ není stanoven 
• při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmu, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné neodvádí 
• při odvodu pojistného za období neomluvené absence

Ve výše uvedených případech musí zaměstnavatel při zúčtování příjmů za měsíc leden 2007 počítat již s vyšší minimální mzdou 8 000 Kč. Měsíční pojistné je potom 1 080 Kč

2. Osoby bez zdanitelných příjmů (dále jen "OBZP")

Tyto osoby jsou povinnyod platby pojistného za měsíc leden 2007, tzn. nejpozději 8.2.2007 hradit pojistné ve výši 1 080 Kč (dříve 1 074 Kč).

B. Změna vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné ( dále jen OSVČ)

Podle Nařízení vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 stanovena na 18 809 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0707. Na základě těchto údajů lze vypočítat minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2007 na 10 069,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 360 Kč, oproti částce 1 272 Kč, platné od 1. 4. 2006.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2007 se počítá s částkou 20 139 Kč.

Zálohu ve výši 1 360 Kč musí poprvé za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2007) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2007 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2005 platily v roce 2006 zálohy nižší než 1 360 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

C. Vyměřovací základ u státem hrazených pojištěnců

Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, je 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Definice průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a údaje, z kterých se vychází při jejím výpočtu, jsou uvedeny v předchozím odstavci. Nařízením vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 dochází od 1. 1. 2007 ke zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ za tyto osoby se zvyšuje z 4 709 Kč na částku 5 035 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2007 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 680 Kč, místo dosavadních 636 Kč.

Touto změnou dochází od ledna 2007 i ke zvýšení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. 

D. Změna v okruhu pojištěnců, za které je plátcem stát

V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi dochází ke změnám v okruhu pojištěnců, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Podle novelizovaného znění § 7 odst. 1 písm. f) zák. č. 48/1997 Sb. je stát plátcem pojistného za osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě. Další změna se týká ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zák. č. 48/1997 Sb. Podle novelizovaného znění je stát plátcem pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby.

E. Změna okruhu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu zaměstnance

V souvislosti se změnou zákoníku práce dochází ke změně okruhu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu zaměstnance, ze kterého se odvádí pojistné na zdravotní pojištění. Podle § 3 zák. č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, je od 1. 1. 2007 vyměřovacím základem zaměstnance úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely první věty rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována jako náklad nebo úbytek prostředků a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch. Došlo tak k redukci výjimek, při nichž se pojistné neodvádí.

F. Snížení výše penále

Od 1. 1. 2007 se snižuje sazba penále na polovinu. Místo současné 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení bude počítáno penále ve výši 0,05 %.