Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2013

Aktualita z 1. ledna 2013

OSVČ

Od 1.1.2013 se mění minimální vyměřovací základ. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2013  je  12 942 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení 1 748 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2013, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

V souvislosti s přijetím vládního daňového balíčku dochází ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015. 

Maximální vyměřovací základ v roce 2012 byl 1 809 864 Kč a  z toho maximální měsíční záloha na pojistné byla stanovena na 20 361 Kč a OSVČ budou zmíněnou maximální zálohu naposledy platit za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2012. Poté již budou platit pojistné vypočtené podle svých skutečných příjmů bez omezení.

U OSVČ, které byly v roce 2012 též zaměstnány a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2012 přesáhl 1 809 864 Kč, se bude ještě při vyúčtování pojistného za rok 2012 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o tuto přesahující částku se sníží vyměřovací základ OSVČ. Je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ zaměstnance (úhrn vyměřovacích základů zaměstnance).

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být Přehled za rok 2012 podán. Záloha na pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Zaměstnavatelé

Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč platí i pro zaměstnance, ale pouze pro rok 2012. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně minimální mzdy, která je stále 8 000 Kč, minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců představuje 1 080 Kč.

Ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015 dochází i u zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou odvádět zdravotní pojištění vypočtené ze skutečných příjmů zaměstnanců.

Od 1.10.2012 došlo k rozšíření výjimek, kdo není z hlediska zdravotního pojištění považován za zaměstnance – za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění nepovažují členové okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky. 

Od 1.1.2013 nově se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje u osoby pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, den, od něhož jim tato odměna náleží, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost  podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. k) zák. č. 48/1197 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Dohody o provedení práce : Osoby činné na základě dohody o provedení práce budou platit pojistné na zdravotní pojištění v roce 2013 dosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu přesahující částku 10 000 Kč.

Dohody o pracovní činnosti: U dohod o pracovní činnosti se za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění považuje osoba , která dosáhla započitatelného příjmu. V roce 2013 zůstává hranice započitatelného příjmu na částce 2 500 Kč.

 OBZP

 Minimální měsíční pojistné pro OBZP v roce 2013 se nemění a zůstává 1 080 Kč.

Účty pro platby pojistného na zdravotní pojištění: 

číslo účtu pro zaměstnavatele:
4220422/0300,  v. s. IČ

 číslo účtu pro OSVČ, OBZP:
4220422/0800 nebo 4220422/2700,  v. s. číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka)

Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny

Státem hrazení pojištěnci

Od 1.1.2013 jsou nově státními pojištěnci dle § 7 písm. q) zák. č 48/1997 Sb. v platném znění - příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst.4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.