Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2014

Aktualita z 11. prosince 2013

OSVČ

Od 1. 1. 2014 se mění minimální vyměřovací základ. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2014 je 12 971 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení 1 752 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2014, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

V souvislosti s přijetím vládního daňového balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015 a proto OSVČ budou platit zálohy na pojistné vypočtené podle svých skutečných příjmů bez omezení.

Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být Přehled za rok 2013 podán. Záloha na pojistném je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Ze zdravotního pojištění jsou vyloučeny osoby samostatně výdělečně činné, které mají příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 6, zákona o daních z příjmů, a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (zdaněno zvláštní sazbou daně). Tato částka představuje od 1. 1. 2014 zvýšení oproti původním 7 000 Kč. 

Zaměstnavatelé

Ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015 dochází i u zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou odvádět zdravotní pojištění vypočtené ze skutečných příjmů zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že od 1. 8. 2013 došlo ke změně minimální mzdy, která je 8 500 Kč, minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2014 představuje 1 148 Kč.

OBZP

Minimální měsíční pojistné pro OBZP v roce 2014 se v návaznosti na změnu minimální mzdy od 1. 8. 2013 změnilo na 1 148 Kč.

Účty pro platby pojistného na zdravotní pojištění: 

číslo účtu pro zaměstnavatele:

4220422/0300,  v. s. IČO

číslo účtu pro OSVČ, OBZP:

4220422/0800 nebo 4220422/2700,  v. s. číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka)

Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny

Státem hrazení pojištěnci

 Senátem schválené zákonné opatření s účinností od 1. listopadu 2013 novelizovalo zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a došlo ke změně vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem z 5 355 Kč na částku 5 829 Kč.

Tím stát navýšil na 787 Kč platby pojistného na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, je u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod, vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.