Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012

Aktualita z 1. ledna 2012
 

OSVČ

Nejvíce změn v oblasti platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012 se týká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Od 1.1.2012 se mění minimální i maximální vyměřovací základ. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2012 je 12 568,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení 1 697 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2012, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Maximální vyměřovací základ v roce 2012 bude 1 809 864 Kč, z toho maximální měsíční vyměřovací základ bude 150 822 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč.

Další změna se týká splatnosti doplatku pojistného. Splatnost doplatku se od 1.8.2011 změnila a poprvé po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 je doplatek pojistného splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být Přehled za rok 2011 podán.Záloha na pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Podle novely zák. č. 592/1992 Sb. od 1.12.2011 zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích. Doposud bylo možné zálohu snížit pouze na 3 měsíce, změnou dochází k možnosti prodloužení období, na kterou lze zálohu snížit.

Zaměstnavatelé

Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč platí i pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně minimální mzdy, která je stále 8 000 Kč, minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců představuje 1 080 Kč.

Dochází od 1.12.2011 k rozšíření výjimek, kdo není z hlediska zdravotního pojištění považován za zaměstnance – za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění nepovažují členové okrskových komisí při volbách do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávních celků.

Dohody o provedení práce : S účinností od 1.1.2012 dochází společně s novelizací zákoníku práce ke zpřísnění a výjimka už nebude platit neomezeněOsoby činné na základě dohody o provedení práce budou platit pojistné na zdravotní pojištění dosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu přesahující částku 10 000 Kč.

Dohody o pracovní činnosti: U dohod o pracovní činnosti se za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění považuje osoba , která dosáhla započitatelného příjmu. Od 1.1.2012 platí vyšší hranice započitatelného příjmu. V roce 2011 tato částka byla 2 000 Kč, od 1.1.2012 se zvyšuje na 2 500 Kč

OBZP

To samé platí i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Minimální měsíční pojistné pro OBZP v roce 2012 bude 1 080 Kč.

Účty pro platby pojistného na zdravotní pojištění: 

číslo účtu pro zaměstnavatele:

4220422/0300,  v. s. IČ

číslo účtu pro OSVČ, OBZP:

4220422/0800 nebo 4220422/2700,  v. s. číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka)

Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny

Státem hrazení pojištěnci

Od 1.4.2012 bude rozšířen okruh osob, za které je plátcem pojistného stát, konkrétně o osoby na rodičovské dovolené. Dosud bylo uvedeno pouze ženy na rodičovské dovolené. Nově je tím dáno, že na rodičovské dovolené mohou být i jiné osoby - muži (§ 7 odst. 1 písm. d) zák. č. 48/1997 Sb. - ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění)

Lhůty

U zdravotního pojištění se od 1.12.2011 u všech plátců prodlužují lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty. Lhůta k uložení pokuty se prodlužuje na 2 roky ode kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5 let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné se z 5ti let prodlužuje na 10 let.