Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009

Aktualita z 1. ledna 2009

Zaměstnavatelé a zaměstnanci. 

Pro zaměstnavatele dochází v roce 2009 při odvádění pojistného na zdravotního pojištění v porovnání s rokem 2008 k těmto změnám: 

Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance: 
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2008 byl zákonem nově stanoven maximální vyměřovací základ pro zaměstnance, mají zaměstnavatelé poprvé v roce 2009 povinnost písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné (tzn. za rok 2008), a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Toto potvrzení potřebuje zaměstnanec jako doklad při podání písemné žádosti o vrácení přeplatku. Změnil-li zaměstnanec v průběhu roku zdravotní pojišťovnu, předkládá žádost každé z nich. Přeplatek potom vrací obě pojišťovny v poměrné výši k součtu součtu doložených vyměřovacích základů a to pouze v částce, kterou odvedl zaměstnanec (tzn. 4,5 % z odvedeného celkového přeplatku). 

Pro rok 2009 je na základě Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. ze dne 22. září 2008 maximální vyměřovací základ pro zaměstnance stanoven na částku 1 130 640 Kč. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda a pokud nedojde v průběhu roku 2009 k její změně, zůstává stejný jako v roce 2008 ve výši 8 000 Kč a nejnižší měsíční zdravotní pojištění za zaměstnance činí 1 080 Kč. 

Změna okruhu nemocensky pojištěných osob a její vliv na zdravotní pojištění: 
Od 1.1. 2009 dochází ke změnám v okruhu nemocensky pojištěných osob, který má v některých případech vliv i na zdravotní pojištění. Je třeba rozlišit, kdy se odvádí zdravotní pojištění, pokud zaměstnanci plynou příjmy ze závislé činnosti bez ohledu na výši nebo kdy se jedná o odvod zdravotního pojištění pouze v případě, kdy je dosaženo započitatelného příjmu. Vzhledem k novele nemocenského pojištění dochází ke zvýšení spodní hranice započitatelného příjmu ze 400 Kč na 2 000 Kč, např. člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, je považován za zaměstnance pouze v kalendářním měsíci, kdy dosáhl započitatelného příjmu a v tomto měsíci je zaměstnavatel povinen se za něj přihlásit jako plátce zdravotního pojištění a pojistné odvést. 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

U OSVČ je na rozdíl od zaměstnanců minimální vyměřovací základ definován jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. 
Proto na základě stejného nařízení vlády jako u zaměstnavatelů dochází u osob samostatně výdělečně činných ke změně jak minimálního tak maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění. 

Podle Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na 21 527 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0942. Pro rok 2009 činí průměrná měsíční mzda 23 555 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2009 je tudíž 11 777,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 590 Kč. 

Zálohu ve výši 1 590 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 9. 2. 2009) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než 1 590 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. 

Maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných 
Maximální vyměřovací základ OSVČ činí čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, tzn. že se pro rok 2009 vychází z částky 23 555 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2009 bude činit 1 130 640 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 94 220 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 12 720 Kč. 

U OSVČ, které byly v roce 2008 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2008 přesáhl 1 034 880 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2008 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání. 

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Pokud nedojde v roce 2009 ke změně minimální mzdy, bude OBZP hradit pojistné na zdravotní pojištění ve shodné výši jako v roce 2008, tzn. 1 080 Kč měsíčně. 

Státem hrazený pojištěnec

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 
Od 1. 1. 2008 činí vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se vyměřovací základ zjišťuje. Dle přechodného ustanovení Čl. LXVII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se vyměřovací základ pro rok 2008 podle § 3c věty druhé zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, použije i pro rok 2009.Na základě toho bude i v roce 2009 činit vyměřovací základ částku 5 013 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2009 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 677 Kč. Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.