Změny v pojistném na zdravotní pojištění od 1.1.2010

Aktualita z 1. ledna 2010

V souvislosti se změnami v legislativě v závěru roku 2009 dochází s účinností od 1.1.2010 také k novelizaci zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.

Způsob placení pojistného

Při placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. V případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny je dnem platby den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal. Místo dosavadního data odepsání z účtu plátce, se nově za den platby pojistného považuje datum připsání na účet zdravotní pojišťovny, příkaz k úhradě nebo poštovní poukázku je nutné podat s dostatečným předstihem.

Datum splatnosti – lhůta pro placení pojistného

Pojistné placené zaměstnavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Poprvé se bude takto postupovat u odvodů z mezd za prosinec 2009, tj. nejpozději 20. ledna 2010. K tomuto termínu se váže i povinnost zaměstnavatele nejpozději v den splatnosti pojistného předat formulář Přehled o platbě pojistného.
Datum splatnosti u ostatních kategorií plátců pojistného zůstává beze změny.
OBZP: do 8. dne následujícího měsíce
OSVČ: záloha do 8. dne následujícího měsíce, doplatek do 8 dnů po podání daňového přiznání.

Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ

Pro rok 2010 je maximální vyměřovací základ (ročního rozhodného období) stanoven ve výši 72násobku průměrné mzdy, tedy 1 707 048 Kč. Průměrná mzda pro daný účel činí 23 709 Kč. 
Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro měsíce roku 2010 je 142 254 Kč, maximální měsíční záloha činí 19 205 Kč.

Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance, OBZP a OSVČ

Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a OBZP vychází z minimální mzdy 8 000 Kč. Protože s největší pravděpodobností nedojde od data 1.1.2010 ke zvýšení minimální mzdy, bude platit i nadále částka 1 080 Kč.
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro měsíce roku 2010 je minimální vyměřovací základ 11 854,50 Kč a minimální záloha na pojistné 1 601 Kč.

Platba pojistného státem

Vyměřovací základ pro platbu pojistného za státem hrazené pojištěnce se nově stanoví pevnou částkou ve výši 5 355 Kč na kalendářní měsíc, pojistné bude z toho činit 723 Kč. 

Nárok na uplatnění odpočtu u zaměstnavatele

V souvislosti s uplatňováním odpočtu v roce 2010 platí, že nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. U tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet ve výši 5 355 Kč jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.