přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

OSVČ

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění je 4220422/0800 nebo 4220422/2700, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).


Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Od 1.1.2009 do 31.12.2013 byly pro účely zdravotní pojištění z okruhu OSVČ vyloučeny osoby, které měly příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize (autorský honorář) plynoucí ze zdrojů na území ČR zdaňované zvláštní sazbou daně za předpokladu, že šlo o příjmy uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci 7 000 Kč.

Od 1.1.2014 jsou ze zdravotního pojištění vyloučeny osoby samostatně výdělečně činné, které mají příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 6, zákona o daních z příjmů, a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

Stanovení minimální a maximální výše zdravotního pojištění pro OSVČ

U OSVČ je minimální vyměřovací základ definován jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Pro rok 2014 činí průměrná měsíční mzda 25 942 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2014 je 12 971 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 752 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2014, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

V souvislosti s přijetím vládního daňového balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015 a tím i ke zrušení hranice pro maximální výši měsíční zálohy OSVČ.

Splatnost doplatku, platba zálohy na pojistné a den platby pojistného OSVČ

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled za rok 2013. 

Splatnost zálohy na pojistné se nezměnila – záloha je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Při platbách pojistného poštovní poukázkou - složenkou je držitel poštovní licence povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Snížení zálohy na pojistné

Podle novely zák. č. 592/1992 Sb. od 1. 12. 2011 zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích

U zdravotního pojištění se od 1.12.2011 prodlužily lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty. Lhůta k uložení pokuty se prodlužuje na 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5ti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné se z 5 let prodlužuje na 10 let.

© 2014 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY