přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

OSVČ

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění je 4220422/0800 nebo 4220422/2700, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).


Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši příkaz "Uložit odkaz jako") a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru.

Od 1. 1. 2015 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 13 305,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 1 797 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2015, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Autorské honoráře:

Od 1. 1. 2015 byla schválena právní úprava, která byla platná do konce roku 2013 s tím, že se ponechává limit 10 000 Kč:

§7 odst. 6 zák. č.586/1992 Sb. o daních z příjmů: „Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí
ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem uvedený
v odstavci 2 písm. a) .

Stanovení minimální a maximální výše zdravotního pojištění pro OSVČ

U OSVČ je minimální vyměřovací základ definován jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Od 1. 1. 2015 dochází k definitivnímu zrušení maximálních vyměřovacích základů .

Splatnost doplatku, platba zálohy na pojistné a den platby pojistného OSVČ

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled za rok 2014.

Splatnost zálohy na pojistné se nezměnila – záloha je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí,
až do osmého dne měsíce následujícího.

Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Při platbách pojistného poštovní poukázkou - složenkou je držitel poštovní licence povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Snížení zálohy na pojistné

Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích.

Lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty.

Lhůta k uložení pokuty je 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5ti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je 10 let.

© 2015 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY