O zdravotním pojištění

Právní rámec systému veřejného zdravotního pojištění v ČR je dán zejména zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.

Vznik a zánik zdravotních pojišťoven pak řeší zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

V systému veřejného zdravotního pojištění mohou být pojištěny pouze osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, nebo osoby, které sice trvalý pobyt v ČR nemají, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Mezi základní práva pojištěnce patří zejména:

 • právo na výběr zdravotní pojišťovny – do 31.8.2015 byl pojištěnec oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu pouze jen k 1. lednu, a to za podmínky, že přihláška byla podána minimálně 6 měsíců před tímto přestupním termínem (tj. v případě, že pojištěnec se chtěl stát klientem ZP MV ČR od 1.1.2016, musel předložit naší pojišťovně přihlášku nejpozději do 30.6.2015). S účinností od 1. 9. 2015 je možné pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před termínem požadované změny.
 • právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce,
 • právo na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,
 • právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; právo na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem,
 • právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním,
 • právo na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku a o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče,
 • právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny.

  Mezi základní povinnosti pojištěnce patří zejména:

   • plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (tj. oznamovat skutečnosti rozhodné pro placení pojistného státem za jeho osobu; oznamovat zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti; oznamovat, že se stal osobou bez zdanitelných příjmů atd.),
   • sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, a rovněž následně i změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání,
   • hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, stanoví-li tak zákon,
   • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim,
   • prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou,
   • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce a vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce,
   • při zániku zdravotního pojištění, při změně zdravotní pojišťovny nebo při dlouhodobém pobytu v zahraničí vrátit předchozí zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce
   • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, pokud informace o změně nemůže zdravotní pojišťovna čerpat ze základního registru obyvatel – blíže viz zde.
   • hradit zdravotnickému zařízení regulační poplatky.

    Více informací:

    Evropská unie
    Cizinci a zdravotní pojištění
    Lázeňská zařízení