Osobní účet pojištěnce

Podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, jsou zdravotní pojišťovny povinny na vyžádání pojištěnce jedenkrát ročně písemně poskytnout údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně údajů o zaplacených regulačních poplatcích a doplatcích za léky (dále jen "výpis z osobního účtu").

S účinností od 1.12.2011 je na vyžádání pojištěnce zdravotní pojišťovna dále povinna zajistit pojištěnci dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Pokud k tomu dá pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas, může být osobní účet pojištěnce zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři.

Výpis z osobního účtu může klient ZP MV ČR získat následujícími cestami:

1.elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup

Pojištěnec požádá ZP MV ČR o přidělení osobních identifikátorů (PIN a heslo), a to buď osobně (bude vyřízeno na počkání), písemně nebo telefonicky přes Infolinku. Následně mu budou osobní identifikátory zaslány poštou v zásilce do vlastních rukou adresáta. Vstupem do zabezpečené části „E-komunikace“ na webových stránkách www.zpmvcr.cz a po zadání přístupových identifikátorů v rámci volby „Registrovaní uživatelé“ si pojištěnec může vyhledat výpis ze svého osobního účtu, a to i za poslední 3 roky zpětně, může si aktivovat unikátní produkt Karta života, a využívat dalších služeb elektronické komunikace.

Osobní účet pojištěnce mladšího 18 let může sledovat jeho zákonný zástupce, a to v rámci svých přístupových identifikátorů (podmínkou je, aby o této skutečnosti byla ZP MV ČR vyrozuměna a měla k dispozici doklad, že daná osoba je zákonným zástupcem dítěte). Není-li zákonný zástupce pojištěncem ZP MV ČR, požádá o vystavení osobních identifikátorů vztahujících se přímo k osobě daného dítěte a doloží doklad prokazující svoji vazbu k dítěti (rodný list; občanský průkaz, v němž má dítě zapsáno, apod.).

V případě, že klient ZP MV ČR své přístupové identifikátory do E-komunikace obdržel již v minulosti (v rámci registrace do Klubu pojištěnců, popř. jako podklad pro elektronické zasílání Přehledů OSVČ apod.), umožňují mu tyto identifikátory rovněž dálkový přístup k osobnímu účtu pojištěnce ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a ZP MV ČR tímto plní svoji zákonnou povinnost, aniž by bylo nutné o přístup k osobnímu účtu samostatně žádat.

2. písemně v papírové formě

Pojištěnec ZP MV ČR žádá osobně nebo písemně pobočku ZP MV ČR, u níž je registrován, a to formou vyplnění žádosti, která je k dispozici na každé pobočce ZP MV ČR nebo na internetových stránkách ZP MV ČR, v sekci Formuláře.

Po připravení výpisu z účtu sdělí pojišťovna žadateli poštou, kdy se může dostavit na pobočku ZP MV ČR nebo teritoriální pracoviště pobočky ZP MV ČR k jeho převzetí. Při převzetí musí pojištěnec prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. U pojištěnce mladšího 18 let může o vystavení výpisu z účtu požádat pouze zákonný zástupce. V takovém případě musí prokázat svoji vlastní totožnost a navíc právní vztah k osobě, o jejíž výpis z účtu žádá. Výpis z účtu je vydáván osobně na pobočce pojišťovny nebo na jejím teritoriálním pracovišti. Jeho zaslání poštou je možné pouze v případě, že o to pojištěnec v žádosti písemně požádá a výslovně uvede, že si je vědom rizika, že se jeho osobní údaje a další informace vztahující se k jeho osobě mohou během poštovní přepravy dostat do rukou nepovolaných osob.

Možnost zaslání výpisu z účtu pojištěnce mladšího 18 let závisí na individuálním posouzení pobočky ZP MV ČR, v případě, kdy pobočka ZP MV ČR má pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o zákonného zástupce je možnost zaslání výpisu účtu této osoby vyloučena. Výpis rovněž nelze zaslat poštou, jestliže se adresa v žádosti neshoduje s adresou trvalého pobytu pojištěnce v registru pojišťovny. Je zcela vyloučeno zasílat výpis z účtu osob příbuzných nebo známých, protože takový postup je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Z technických důvodů není možné vystavit výpis z účtu pojištěnce za období starší než předchozích 12 měsíců. Vzhledem ke zpracovávání dat za všechny pobočky pojišťovny za dané období nelze vyloučit delší dobu zpracování žádosti o výpis z účtu pojištěnce.

Může dojít rovněž k situaci, že ve výpisu nebudou některé výkony uvedeny. ZP MV ČR má přehled pouze o těch provedených zdravotních výkonech, které byly zdravotnickým zařízením řádně vykázány. Pokud lékař nebo nemocnice z nějakých důvodů pojišťovně určité výkony nenahlásí, nemohou být uvedeny ve výpisu. K takové situaci může dojít zejména v souvislosti kapitačně výkonovým způsobem vykazování a úhrady zdravotní péče u praktických lékařů, kdy některé výkony zahrnuté do těchto plateb nemusí být pojišťovně vykázány. Nicméně, pokud budete mít jakékoli pochybnosti o správnosti svého výpisu, kontaktujte příslušnou pobočku pojišťovny, u které jste registrováni.