Oznamování změn údajů

Pojištěnec je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, povinen oznamovat příslušné zdravotní pojišťovně změnu svého jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Vzhledem ke skutečnosti, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR se jako první ze zdravotních pojišťoven na přelomu roku 2012 a 2013 napojila na základní registr obyvatel (dále jen „ROB“), není nutné nám již změnu jména, příjmení či adresy trvalého pobytu oznamovat. Informaci o změně obdržíme z ROB obratem po zápisu nového údaje do registru. Předpokladem pro řádné načtení údajů o pojištěnci z ROB ale je, že pojištěnec, resp. jeho zákonný zástupce v minulosti plnil vůči ZP MV ČR svoji oznamovací povinnost, a tedy, že před 1. 1. 2013 byly údaje o pojištěnci v registru ZP MV ČR a v ROB zcela shodné. Řádnost napojení na ROB si může pojištěnec telefonicky ověřit na libovolném našem pracovišti nebo na infolince. Upozornění: Změnu rodného čísla je ale nadále nutné doložit přímo zdravotní pojišťovně (tento údaj není v ROB evidován).

Dojde-li v základním registru obyvatel k zápisu nového příjmení, automaticky připravíme našemu pojištěnci nový průkaz. Průkaz pak obdrží poštovní zásilkou cca do 10 dnů. Tato služba je určena pro plnoleté pojištěnce - vzhledem k tomu, že změna příjmení u dítěte může signalizovat i změnu zákonných zástupců, resp. změnu rodného čísla, není možné tyto případy řešit automaticky. Zákonný zástupce dítěte v takovém případě musí doložit nový rodný list.

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), musí dále pojištěnec oznamovat své zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro placení pojistného, tj. zejména oznamuje:

  • vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něho pojistné (stát je plátce pojistného například za nezaopatřené děti, poživatele důchodu z důchodového pojištění, příjemce rodičovského příspěvku, uchazeče o zaměstnání atd.; další kategorie viz http://www.zpmvcr.cz/platci/stat/ ) – pokud je pojištěnec zaměstnán, oznamuje začátek a konec povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné jeho zaměstnavatel, ovšem pouze tehdy, jsou-li mu dané skutečnosti známy; na zaměstnance přechází oznamovací povinnost v případě, kdy zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil, nebo pokud potřebné skutečnosti zaměstnavateli nesdělil.
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti (v případě, že pojištěnec podniká na základě živnostenského oprávnění, může svoji oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu i České správě sociálního zabezpečení splnit prostřednictvím příslušného živnostenského úřadu). Oznamuje se skutečné zahájení výkonu činnosti – datum získání živnostenského listu tedy nemusí být vždy i datem zahájení samostatné výdělečné činnosti z pohledu zdravotního pojištění.
  • vznik skutečnosti, že se stal tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (tj. že má na území ČR trvalý pobyt, ale není zaměstnancem, ani osobou samostatně výdělečně činnou a ani nespadá do některé z kategorií pojištěnců, za něž platí pojistné stát) a bude si tedy hradit pojistné sám v zákonem stanovené výši.

Podle zákona č. 48/1997 Sb. je pojištěnec povinen splnit svoji oznamovací povinnost do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje. Nástup pojištěnce do zaměstnání a ukončení zaměstnání oznamuje za pojištěnce jeho zaměstnavatel (je vhodné, aby si pojištěnec následně ověřil, zda k oznámení došlo).

K oznamování změn doporučujeme použít formulář „Oznámení pojištěnce o změně údajů“, který je k dispozici na každém pracovišti ZP MV ČR, případně je možné si jej vytisknout z našich webových stránek – zde. Oznamované změny je dále nutné podložit relevantními doklady (např. doklad o studiu, rozhodnutí o přiznání důchodu, potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, atd.).

Narození pojištěnce oznamuje zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník té pojišťovně, u níž je pojištěna matka dítěte v den jeho narození, a to nejlépe odesláním Kontaktního online formuláře na www.zpmvcr.cz, popřípadě vyplněním tiskopisu „Přihláška a evidenční list pojištěnce“ a doložením rodného listu dítěte. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., narození dítěte se oznamuje zdravotní pojišťovně, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. V případě Vašeho zájmu o další informace doporučujeme Vaší pozornosti sekci „Otázky a odpovědi“.