Léčebně ozdravné pobyty

Aktualizováno 14.3.2017

Harmonogram organizace a průběžné pokyny - LOP 2017

ZP MV ČR v současné době zpracovává a vyhodnocuje návrhy na LOP na svých pobočkách.

Na začátku měsíce dubna 2017 budou emailem z ředitelství  ZP MV ČR rozeslány Závazné přihlášky, a to na adresu uvedenou v Návrhu na LOP.

V průběhu dubna 2017 budou sestaveny konkrétní turnusy.

Kontaktní osoba na ZP MV ČR od 15. března 2017:

MUDr. Lenka Krejčová: lenka.krejcova@zpmvcr.cz

CK J.M.G. Travel Agency – Ski School, s.r.o. rozešle na konci dubna 2017 e-mailem propozice k odjezdu, ubytování a další pokyny a požadavky.

V případě, že bude Návrh na LOP schválen a jeho rodinní příslušníci (dále jen „samoplátci“) budou mít zájem o pobyt v Tatrách také, platí pro následující pokyny:

 1. objednávka a úhrada pobytu samoplátce může byt provedena výlučně přes CK
 2. objednávku bude možné akceptovat, pouze pokud ji kapacita hotelu umožní. Zařazením dítěte na LOP nevzniká žádná povinnost CK objednávkám samoplátců vyhovět.
 3. ceny jak v hotelu Trigan tak i v hotelu FIS zahrnují plnou penzi.
 4. za všechny ostatní hotelové služby si hradí samoplátce sám
  • další vstupy do wellness (cca 4-7eur vstup),
  • výlety (7 -12eur na jeden výlet, např. do jeskyně, na splav nebo do skanzenu),
  • ostatní poplatky (1eur/os/den).
 5. ceník CK JMG:
  • dospělý, dítě do 2,99 let,
  • dítě od 3 do 14,99 let
 6. objednávky je možné zasílat nejdříve ode dne obdržení Závazné přihlášky ZP MV ČR a nejpozději do konce dubna 2017,
 7. kontaktní osoba - delegátka : Mgr. Bibiána Legnavská, pobytylop@gmail.com, tel. č. 00421 948 511 333,
 8. objednat lze ubytování (na 1, 2, 3 dny, víkend nebo celé 2 týdny) na přistýlce, nikoliv na extra pokoji,
 9. úhradu ubytování pak hradí samoplátce po příjezdu pak přímo na místě v hotelech Trigan/FIS

U turnusů bez doprovodu pobyt rodičů-samoplátců není organizačně reálný. V hotelu, kde budou děti ubytovány, již nyní není volná kapacita. Pokud by rodiče chtěli své dítě v průběhu LOP navštívit, je to možné pouze se souhlasem delegáta, a tak aby nebyl narušen program LOP a bezpečnost ostatních dětských účastníků LOP.

Všichni účastníci LOP, kteří mají specifické požadavky ve vztahu k ubytování (větší pokoje, pokoje vedle sebe s jinými účastníky, postýlky pro malé děti atd.), řeší tyto záležitosti výlučně s delegátem CK !!!, a to do konce dubna !!!

V případě, že dojde k situaci, kdy jsou schváleny Návrhy dětí na LOP jak do turnusu s doprovodem rodiče, tak do turnusu dětí „bez doprovodu“, bude pravděpodobné, že budou obě děti zařazeny do turnusů, které jedou souběžně.

V místě konání LOP bude starší dítě ubytováno se svými vrstevníky a také se bude účastnit programu pro starší děti. Návštěvy rodičů na pokojích starších dětí, však nejsou z pochopitelných důvodů akceptovány.

Organizace dopravy bude specifikována v konkrétních propozicích. Zájemci o alternatívní nástupní místa výlučně na trase autobusu, kontaktují delegáta CK JMG a společně zváží možnosti nástupu nebo výstupu. Vlastní doprava účastníků LOP je možná, s podmínkou vlastní úhrady, bez nároku na snížení výše finanční spoluúčasti rodičů na LOP.

Pro účast na LOP platí POBYTOVÝ ŘÁD, se kterým účastníci vyslovují písemný souhlas před odjezdem na LOP

 • LOP je určen především pro nemocné děti, nikoliv pro dovolenou jejich rodičů.
 • rodiče, resp. rodinní příslušníci (dále jen „doprovod“) zodpovídají po celou dobu konání LOP za péči a dozor dětí. Doprovod dítěte nesmí nechat dítě bez svého dozoru, s výjimkou organizované činnosti dětí za dozoru delegáta CK. V případě, že poruší pobytový́ řád, bude okamžitě bez finanční náhrady a na vlastní náklady odeslán domů. O vyloučení z LOP rozhoduje delegát CK.
 • Je zakázáno nekontrolované a volné pobíhání dětí v prostorách hotelu.
 • Stravování dětí probíhá společně pouze za účasti dozoru doprovodu.
 • Delegát CK organizuje nabídku aktivit pro děti a jejich doprovody.
 • Zdravotní program je pro děti i doprovody povinný. Výjimky povoluje delegát CK.
 • Doprovod je povinen při individuálním odchodu na turistický výlet, resp. při odchodu s delším než 1 hodina - zapsat se v „Knize vycházek“.
 • V případě zdravotních obtíží dětí se doprovod vždy obrátí na lékaře turnusu nebo zdravotní sestry. Podávání léků dětem je v kompetenci doprovodů.
 • Všichni účastnící LOP se řídí „Hotelovým řádem“.
 • V případě zjištěných nedostatků ze strany hotelových služeb se řeší vše pouze s delegátem CK.

Forma stravování všech účastníků LOP je předem daná. Výjimky jsou možné pouze u dietních omezení.

Samoplátci si mohou domluvit s CK ubytování pouze se stravováním. Výjimkou jsou pouze děti do 3 let.

Cestovní pojištění realizuje ZP MV ČR pro všechny účastníky LOP, děti i doprovody.

Cestovní pojištění je uzavřeno pouze ode dne odjezdu na LOP a do dne příjezdu z LOP, včetně.

Zdravotní péče pro dospělé doprovody je řešena v rámci cestovního pojištění, nikoliv zdravotnickým personálem LOP.

Samoplátci si zajišťují a hradí cestovní pojištění na vlastní náklady.

Před odjezdem na LOP bude od účastníků vyžadována „bezinfekčnost“. Tato povinnost se z epidemiologických důvodů i vztahuje na děti „samoplátce“. 

Podmínky LOP v roce 2017

V rámci Preventivních programů pro pojištěnce, které jsou hrazeny z fondu prevence, bude Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ZP MV ČR“) realizovat v roce 2017 pro děti smluvně zajištěné vysokohorské LOP. Přímořské LOP se letos nekonají z bezpečnostních důvodů.

Podmínky výběru dětí na LOP

1) Děti jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti.

2) LOP jsou organizované

i. pro děti narozené v letech od 2003 do 2010, včetně a
ii. pro děti narozené v letech od 2011 do 2013, včetně, s doprovodem

3) Výběr dětí se provádí na základě údajů o jejich zdravotním stavu

4) Podrobnější informace rodičům o LOP podávají zdravotnická oddělení poboček nebo po odeslání seznamů z poboček - odbor zdravotnický ředitelství ZP MV ČR.

5) Všechny děti a doprovody vybrané k účasti na LOP musí být pojištěnci ZP MV ČR a musí mít zřízenu Kartu života.

Diagnózy dětí pro zařazení na LOP

LOP v roce 2017 jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest:

(1) -  Cnemocnění dýchacích cest:

a)  Vazomotorická a alergická rýma                   J 30
b) chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu J 31
c) chronický zánět vedlejších nosních dutin  J 32
d) chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice J J 37
e) chronická onemocnění dýchacích cest J 41, J 42
f)  jiná chronická obstruktivní plicní nemoc  J 44
g) asthma bronchiale J 45

V případě, že je dítě dispenzarizováno pro některou z uvedených diagnóz nebo jejich kombinaci, rodič vyplní a PLDD zkontroluje a potvrdí fakta na formuláři „Návrh na LOP ZP MV ČR v roce 2017“. Zařazení dítěte na LOP schvaluje revizní lékař ZP MV ČR příslušné pobočky ZP MV ČR.

Úhrada LOP

ZP MV ČR hradí jak dětem, tak jejich doprovodům v rámci LOP dopravu, ubytování, celodenní stravování, včetně pitného režimu, léčebný a doprovodný program a cestovní pojištění.

Cestovní pojištění zahrnuje: léčebné výlohy, zavazadla a odpovědnost za škodu, a to vše za podmínek uvedených ve smluvním ujednání příslušné komerční pojišťovny, u které bude cestovní pojištění sjednáno.

Rodiče dítěte přispívají následovně:

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče

* částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP,

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden rodič

* částkou 5 500 Kč na dítě a částkou 5 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP

(výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci - vojáci z povolání - předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce VoZP i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

- doprovázející rodič, který není pojištěncem ZP MV ČR, hradí 17 091 Kč

v případě, že je pojištěno u ZP MV ČR dítě, ale žádný z rodičů

* doprovod dítěte hradí plnou cenu pobytu.

Místo konání a doprava na LOP

Vysokohorské LOP se konají dle smluvního ujednání na Slovensku ve Vysokých Tatrách v hotelu SOREA Baník, a/nebo v hotelu FIS, Štrbské Pleso.

Doprava na Slovensko je zajištěna autobusem z Prahy, Brna a Olomouce.

Přehled termínů LOP v roce 2017 v lokalitě Štrbské Pleso

Turnusy dětí s doprovodem se budou realizovat následovně:
1. turnus 90 dětí a 90 doprovodů 15. - 28. května 2017 Hotel Trigan Baník
2. turnus 50 dětí a 50 doprovodů 29. května – 11. června 2017 Hotel  FIS
Turnusy dětí bez doprovodu se budou realizovat následovně:
1. turnus 30 dětí bez doprovodu 29. května  - 11. června 2017 Hotel  FIS
2. turnus 90 dětí bez doprovodu 17. září - 30. září 2017 Hotel  FIS