Informace o zpracování osobních údajů ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky

Informace o zpracování osobních údajů ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky poskytované dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ZP MV ČR“) provádí veřejné zdravotní pojištění na základě (i) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pojištění“), a (ii) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pojistném“), a (iii) povolení Ministerstva zdravotnictví vydaného v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pojišťovnách“).

ZP MV ČR je oprávněna zpracovávat osobní údaje v souladu s § 5 odst. 2 a § 9 ZOOÚ.

ZP MV ČR zpracovává osobní údaje za účelem uplatnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedených zvláštních zákonů, a tedy za účelem (i) provádění veřejného zdravotního pojištění, (ii) výběru, kontroly plateb a vymáhání pojistného a (iii) úhrady zdravotní péče poskytnuté pojištěncům ze strany poskytovatelů zdravotních služeb.

ZP MV ČR zpracovává identifikační a adresní údaje pojištěnců a poskytovatelů zdravotních služeb, a dále údaje o poskytnutých zdravotních službách, resp. péči. 

ZP MV ČR zpracovává údaje potřebné k vedení evidence pojištěnců (Registr všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění), a to v rozsahu stanoveném § 27 odst. 1 Zákona o pojistném:

  • rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce;
  • jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení;
  • adresa pobytu;
  • datum vzniku a zániku pojistného vztahu k ZP MV ČR;
  • u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž je plátcem pojistného stát;
  • označení skupiny pojištěnců;
  • datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do zdravotního pojištění v České republice podle zvláštního právního předpisu.

ZP MV ČR vede v souladu s ustanovením § 40 odst. 10 Zákona o pojištění (i) seznam smluvních poskytovatelů zdravotní péče a (ii) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů obsahující jméno, příjmení, titul, rodné číslo a kategorii nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Údaje týkající se jednotlivých fyzických osob je oprávněna ZP MV ČR sdělit bez jejich souhlasu jiným subjektům, jen stanoví-li tak Zákon o pojistném, Zákon o pojišťovnách nebo zvláštní právní předpis (např. ZOOÚ).

ZP MV ČR uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění svých právních povinností a ochranu svých práv a právem chráněných zájmů.