Výbor pro audit

Výbor pro audit ZP MV ČR, zřízený podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,

b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,

c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídícímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,

d) doporučuje auditora Dozorčí radě ZP MV ČR s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit pojišťovny jinak, řádně odůvodní,

e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb pojišťovně statutárním auditorem a auditorskou společností,

f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,

g) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality, 

a dále vykonává další činnosti stanovené v ust. §§ 44a a 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Složení Výboru pro audit ZP MV ČR:

předseda:
Bc. Daniel Bláha
dat. nar. 24. července 1972
Provodín 96, 471 67 Provodín
den vzniku členství: 1. ledna 2010
den vzniku funkce: 1. ledna 2010

člen:
brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc.
dat. nar. 1. října 1970
č.p. 18, 683 52 Hostěrádky-Rešov
den vzniku členství: 8. února 2017

člen:
brig. gen. Ing. Petr Petřík
dat. nar. 26. října 1965
č.p. 41, 503 46 Blešno
den vzniku členství: 8. února 2017

členka:
Ing. Květuše Srnová
dat. nar. 23. května 1947
Za Hřbitovem 1160/8, 107 00 Praha 15
den vzniku členství: 1. ledna 2010