Výbor pro audit

Výbor pro audit ZP MV ČR, zřízený podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů zejména:

a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
b) sleduje účinnost vnitřního auditu a zajišťuje jeho funkční nezávislost,
je-li funkce vnitřního auditu zřízena; vnitřní audit je výboru pro audit v
takovém případě funkčně podřízený,
c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky,
d) doporučuje auditora Dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně
odůvodní,
e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a
poskytování doplňkových služeb pojišťovně statutárním auditorem a
auditorskou společností,
f) sleduje proces povinného auditu.

Složení Výboru pro audit ZP MV ČR:

předseda:
Bc. Daniel Bláha
dat. nar. 24. července 1972
Provodín 96, 471 67 Provodín
den vzniku členství: 1. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2010

místopředseda:
plk. Mgr. Tomáš Kužel
dat. nar. 20. května 1965
Staříč 687, 739 43 Staříč
den vzniku členství: 24. 4. 2013
den vzniku funkce: 2. 10. 2013

členka:
Ing. Květuše Srnová
dat. nar. 23. května 1947
Za Hřbitovem 1160/8, 107 00 Praha 15
den vzniku členství: 1. 1. 2010