Léto s 211 - specifické podmínky


UPOZORNĚNÍ: Program Léto s 211 je ke dni 7.9. ukončen.

O příspěvek ve výši 211 Kč bude možné požádat v období od 16. října 2017 do 15. prosince 2017.


Upozornění:
V rámci Programu Léto s 211 (příspěvek z fondu prevence) nelze zaměňovat přístupové údaje PIN a PUK do Karty života s "pořadovým číslem/kódem Programu Léto s 211", který je k dispozici až po přihlášení do Karty života.

Klienti, kteří nemají přístup do E-komunikace a mají zájem o příspěvek z Programu Léto s 211, musí nejdříve požádat o přístup do E-komunikace (PIN a PUK obdrží poštou). Dalším krokem je přihlášení se do E-komunikace, a poté je možné si v rámci sekce "samoobsluha" získat pořadové číslo/kód k Programu Léto s 211. Toto pořadové číslo bude systémem ZPMVČR vyhledáno při podání žádosti o příspěvek.

Doporučujeme svůj PIN a PUK nikdy nikomu nesdělovat, ani pracovníkům klientských oddělení ZP MV ČR.

Podmínkou zapojení do programu je:
 • vygenerování kódu v aplikaci ZP MV ČR s názvem E-komunikace (pro vstup do aplikace je nutná registrace), nebo
 • vyzvednutí kódu a formuláře žádosti o příspěvek na klientských pracovištích ZP MV ČR (v rámci provozní doby jednotlivých klientských pracovišť).

Příspěvek ve výši až 211 Kč je možné využít na následující položky:

 1. opalovací prostředky a pomůcky s ochranným faktorem min. 25 omezující a snižující negativní účinky UV záření (např. krémy, brýle) - zakoupené v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb nebo optice – datum nákupu od 1. 7. 2017,
 2. léčivé přípravky, doplňky stravy a vitamíny zakoupené v lékárně,
 3. očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 4. sportovní pohybové aktivity - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání (např. aerobic, fitness),
 5. rehabilitace u poskytovatele zdravotních služeb, např. masáže,
 6. nácvik dentální hygieny u registrovaného dentálního hygienisty, v registru zdrav. pracovníků KSRZIS.
Platební doklady o nákupu zboží, služby a aplikaci očkování budou proplaceny na kterékoliv pobočce ZP MV ČR od 16. října 2017 do 15. prosince 2017.

Počet poukazů je omezen.

Specifické podmínky:

a) přidělený kód „Žádost o příspěvek z programu prevence pro pojištěnce“ a originálem platebního dokladu je možno uplatnit v období od 16. října 2017 do 15. prosince 2017 na klientském pracovišti ZP MV ČR. Příspěvek bude vyplacen až po ověření, že se pojištěnec nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. ledna 2018,

b) akceptovány jsou platební doklady o nákupu zboží, služby a o aplikaci očkování vystavené v období od 14. srpna 2017 do 15. prosince 2017. V případě položky 1 (opalovací prostředky a pomůcky s ochranným faktorem min 25 budou uznávány doklady z období od 1. července 2017 do 15. prosince 2017.

c) při nákupu přes internetovou lékárnu je nezbytné předložení dokladu o provedené platbě,

d) pro uznání příspěvku na očkování je nutno předložit platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře,

e) fitness se rozumí jakékoliv skupinové cvičení/pohybovou aktivitu (aerobic, aquaerobik),

f) o kód a příspěvek může žádat i pojištěnec, který již v roce 2017 čerpal některý z příspěvků Programu prevence pro pojištěnce,

g) jednotlivé položky a platební doklady lze kombinovat, ale max. do výše 211 Kč za jednoho pojištěnce.

zpět

Program lupénka

Pojištěnec, který zakoupil přípravek pro zevní aplikaci ovlivňující kožní příznaky při onemocnění lupénkou, může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně.

Specifické podmínky:

 • podmínkou vyplacení příspěvku je obdržení příslušného poukazu,
 • o poukaz lze požádat osobně nebo písemně na kterékoliv pobočce ZP MV ČR,
 • počet poukazů je limitován – 800 ks,
 • nákup přípravku musí být realizován výhradně v lékárnách,
 • pro uznání příspěvku je nutno předložit potvrzení od lékaře (nemusí být z roku 2017), že je pojištěnec léčen pro onemocnění lupénkou,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program prevence civilizačních onemocnění

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec, který v roce 2017 dosáhl věku 18 let a více a na vlastní žádost absolvoval preventivní vyšetření civilizačních nemocí, může čerpat příspěvek až do max. výše 400 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jedno provedené preventivní vyšetření z následujícího výběru:

 • preventivní vyš. při podezření na cukrovku (diabetes mellitus),
 • preventivní vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce, anebo ve věku od 45 let při užívání hormonální substituce (HRT),
 • preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem,
 • preventivní vyšetření kardiovaskulárních onemocnění (EKG do 40 let věku)
 • vyšetření na bodystatu u poskytovatele zdravotních služeb nebo v lékárně,
 • ostatní preventivní vyšetření (vyšetření paměti, genetické vyšetření dispozice civilizačních nemocí, oční koherenční tomograf - OCT vyšetření, HRT vyšetření očí, vyšetření aktivity pánevního dna UZ břišní sondou ve stoje a další),
 • diagnostické proužky pro diabetiky nad rámec veřejného zdravotního pojištění.
Každý rodič (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek z tohoto programu ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR) na jednu z položek z Programu pro předškolní děti nebo z programu pro školní děti, a to až do max. výše 400 Kč (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte).

Specifické podmínky:

 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program prevence infekčních onemocnění (očkování)

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

Příspěvek se poskatuje jednou ročně na jednu očkovací látku z následujícího výběru:

Typ očkovací látky

Max. výše příspěvku (v Kč)

klíšťová encefalitida

600

žloutenka

600

meningokok, pneumokok

600

chřipka  (do 65 let)

300

černý kašel, rotavirová onemocnění

300

tetanus, vzteklina

300

HPV, pásový opar, příp. jiné                                

300

Každý rodič (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek z tohoto programu ve prospěch očkování svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na jeho očkování až do max. výše 600 Kč (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte).

Specifické podmínky:

 • pro uznání příspěvku je nutno předložit platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře,
 • příspěvek se poskytuje současně na nákup a zároveň i na aplikaci,
 • příspěvek lze čerpat na kteroukoliv dávku,
 • doklad o nákupu očkovacích látek může být také z roku 2016, ale je předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program,

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program prevence onkologických onemocnění

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jedno provedené preventivní onkologické vyšetření z následujícího výběru:

 • prevence karcinomu prsu - pro pojištěnce ve věku od 40 do 45 let na mamografické vyšetření (příspěvek bude uznán, pouze pokud bylo vyšetření realizováno na uvedených pracovištích - viz pracoviště na webu ZP MV ČR) nebo UZ vyšetření prsu,
 • prevence karcinomu tlustého střeva - pro pojištěnce ve věku od 40 do 50 let na test okultního krvácení,
 • prevence karcinomu plic – RTG plic,
 • prevence kožních nádorů – vyšetření digitálním dermatoskopem,
 • prevence nádorů prostaty – vyšetření PSA, ultrazvukové vyšetření prostaty,
 • prevence dalších onkologických onemocnění (ultrazvukové vyšetření břišní dutiny, kolonoskopie – častěji než 1/10 let, oční vyšetření při prevenci nádorů oka, genetické vyšetření dispozice pro onkologické onemocnění, test LBC - karcinom děložního čípku).

Specifické podmínky:

 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program,

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

ZP MV ČR poskytuje dárcům krve (včetně 2R odběrů, krevních destiček), krevní plazmy nebo kostní dřeně:

 1. příspěvek na multivitaminový preparát, a dále
 2. příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči
  • až do max. výše 3 000 Kč,
  • až do max. výše 6 000 Kč (pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže a dárce kostní dřeně nebo ocenění Dar krve-Dar života - nárok na ocenění vzniklý v roce 2017),
 3. příspěvek na další program aktuální nabídky (např. očkování, preventivní onkologické vyšetření) až do max. výše příspěvku u příslušného programu a při splnění podmínek příslušného programu.

1. multivitaminový preparát

 • dárce krve nebo krevní plasmy obdrží: 
 • příspěvek na preparát (který obsahuje minimálně jednu z následujících látek: železo, kyselinu listovou, vitamin B12, vitamin C, vitamín E),
 • nákup preparátu musí být realizován v lékárně,
 • příspěvek lze čerpat až do max. výše 100 Kč,
 • příspěvek se poskytuje jednou ročně.

Specifické podmínky:
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry v České republice,
b) odběry jsou realizovány v roce 2017,
c) předložení průkazu dárce krve.

2. lázeňská léčebně rehabilitační péče

TYP I - příspěvek až do max. výše 3 000 Kč,
TYP II - příspěvek až do max. výše 6 000 Kč držiteli zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže - ocenění Dar krve-Dar života - nárok na ocenění vzniklý v roce 2017 nebo ocenění uděleno v roce 2017,
alternativní možnosti (viz níže) až do max. výše 1 000 Kč, resp. 2 000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života - nárok na ocenění vzniklý v roce 2017 nebo ocenění uděleno v roce 2017.

Specifické podmínky – TYP I
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry v České republice,

b) předložení průkazu dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně, na kterém jsou uvedeny následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, razítko a podpis pracovníka transfuzního oddělení,

Minimální počet odběrů pro uznání příspěvku platný od 1.1.2017 je následující

Muž Žena
5 odběrů krve nebo 4 odběrů krve nebo
2 spec. odběry 2R – 1 erytrocytové koncentráty - 1 erymasy nebo 2 spec. odběry 2R – 1 erytrocytové koncentráty - 1 erymasy nebo
10 odběrů krevních destiček nebo 8 odběrů krevních destiček nebo
15 odběrů krevní plazmy nebo 12 odběrů krevní plazmy nebo
odběr kostní dřeně odběr kostní dřeně

c) odběry lze od 1.1.2017 kombinovat, a to následovně:

 • 3 odběry plazmy = 2 odběry krevních destiček = 1 odběr krve
 • jeden odběr 2R = 2 odběry krve

d) započteny budou pouze odběry realizované po posledním odběru v roce 2015 započítaném do příspěvku ZP MV ČR a zároveň v období od 1. 1. 2015 do 15. 12. 2017 s tím, že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2017.

e) Příspěvek ZP MV ČR může být uznán pouze v případě, že byl poslední pobyt (stejného typu a výše příspěvku), (nebo čerpání alternativní možnosti za něj) uskutečněn v roce 2015 na základě žádosti schválené v roce 2015 (tzn. v případě, že byl poukaz na ozdravný pobyt čerpán nebo alternativní možnost za něj čerpána, schválen v roce 2016, ozdravný pobyt není možné v roce 2017 realizovat),

f) příspěvek schválený v roce 2017 může být předložen k proplacení nejpozději do 31. 3. 2018, akceptovány budou platební doklady vystavené do 15. 3. 2018,

g) od prvního započítaného odběru až do absolvování ozdravného pobytu musí být dárce nepřetržitě pojištěn u ZP MV ČR,

h) léčebné procedury musí být realizovány u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče v ČR (dle libovolného výběru dárce),

i) seznam všech poskytovatelů dle bodu h) v ČR ke stažení zde,

j) léčebné procedury musí být realizovány v průběhu minimálně 3 dnů,

k) příspěvek bude poskytnut na základě předložení předem schváleného poukazu a platebního dokladu

 • za úhradu konkrétních léčebných procedur dle libovolného výběru dárce do max. výše 3 000 Kč;
 • za úhradu konkrétních léčebných procedur dle libovolného výběru dárce, ubytování a stravování pro 1 pojištěnce/1pobyt, který v roce 2017 splnil podmínku držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života – do max. výše 6 000 Kč, podíl léčebných procedur musí činit minimálně 40 % z celkové výše příspěvku;

l) léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace, fyzioterapie, tělesná výchova, fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk, magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain apod.), volný přístup do bazénu nebo sauny, oxygenoterapie, vstupní a výstupní prohlídka u lékaře lázní,

m) příspěvek nelze žádat na wellness procedury, kosmetiku, pedikúru, parkovné nebo lázeňský poplatek,

n) úhrada bude realizována na bankovní účet dárce.

Specifické podmínky – TYP II 
a) všechny podmínky pro ozdravný pobyt – TYP I,
b) předložení zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života nebo potvrzení z transfúzní stanice o dosažení požadovaného počtu odběrů - Janského plaketa (za min. 40 odběrů) nebo Zlatý kříž (za min. 80 a více odběrů), s tím, že alespoň jeden odběr, za který bylo ocenění uděleno, je realizován v roce 2017.

Alternativní možnost pro schválený příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

 • V případě, že pojištěnec splní všechny podmínky pro příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a nevyužije jej, může využít příspěvek až do max. výše 1 000 Kč, resp. 2 000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života udělených v roce 2017, na následující položky jednou za rok 2017.
 • na stomatologické výkony a výrobky, uhrazené poskytovateli zdravotních služeb (např. snímatelné celkové náhrady chrupu, metalokeramická korunka, kořenová nástavba, výplně, zubní implantáty, korunky a můstky), dentální hygiena u registrovaného dentálního hygienisty, v registru zdravotnických pracovníků KSRZIS, s platností od 1.1.2017 - jejich seznam naleznete zde
 • na léčbu zrakových vad laserem a aplikaci nitroočních čoček, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,
 • na dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky (zakoupené v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb, ve specializovaných prodejnách optiky nebo u poskytovatele zdravotních služeb, který má k prodeji oprávnění); nesmí se jednat o doplatek na tyto brýle nebo čočky na základě poukazu od lékaře,
 • na nákup léčivých přípravků nebo doplňků stravy (zakoupené v lékárně),
 • na nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví zakoupených v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb; nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický prostředek na základě Poukazu lékaře,
 • na úhradu zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - např. rehabilitace, operace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
 • na sportovní aktivity.

Specifické podmínky:
a) položky lze kombinovat do max. výše příslušného typu příspěvku,
b) uznání příspěvku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nelze kombinovat s alternativními možnostmi, 
c) příspěvek na alternativní možnosti bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP MV ĆR do 31.12.2017.

Aktualizováno dne: 1. 3. 2017

ZP MV ČR může v průběhu roku 2017 měnit náplň všech preventivních programů i výši příspěvků na jejich položky.

zpět

Program pro předškolní děti

1. Příspěvek pro děti od 3 do 7 let

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 3 do 7 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč. Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:
 • nácvik dentální hygieny u dentální hygienistky registrované v registru zdravotnických pracovníků  KSRZIS - jejich seznam naleznete zde
 • na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy,
 • pro děti s nadváhou – sestavení jídelníčku u výživového poradce,
 • ozdravný pobyt v přírodě organizovaný školkou na území ČR a realizovaný na území ČR („školka v přírodě“; „lyžařský výcvik“, příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity),
 • preventivní sportovní prohlídky,
 • senzory na kontinuální měření glukózy (plně hrazené pojištěncem),
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školkou
 • sportovní pohybové aktivity – např. aerobic, fitness, sportovní soustředění - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání. (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Uznány budou platební doklady vystavené po 1.7.2017.

Specifické podmínky:

 • dentální hygiena - příspěvek nelze čerpat na úhradu přípravků určených k dentální hygieně,
 • v případě, že nebude z razítka na platebním dokladu identifikovatelné jméno a příjmení dentální hygienistky, požadujeme písemné doplnění této informace (na platební doklad nebo formou čestného prohlášení) , která je nezbytná k ověření registrace a následnému vyplacení příspěvku
 • pro uznání příspěvku na dietní potraviny je nutno doložit potvrzení lékaře, že u dítěte bylo příslušné onemocnění diagnostikováno,
 • pro uznání příspěvku pro děti s nadváhou je nutno doložit potvrzení od lékaře, že je u dítěte diagnostikována nadváha – viz váhové percentily pro děti, tento příspěvek schvaluje revizní lékař,
 • ozdravný pobyt v přírodě - se přikládá platební doklad o úhradě pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) a dále potvrzení školky o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školkou,
 • platební doklad může být také z roku 2016, ale je předložen současně s potvrzením o účasti dítěte na ozdr. pobytu od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

2. Příspěvek pro novorozence a kojence narozené v roce 2017

Pojištěnec, který se narodil od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, může čerpat příspěvek na pomůcky pro novorozence a kojence nebo monitor dechu nebo chůvičku až do max. výše 600 Kč

Specifické podmínky:

 • o příspěvek s platebními doklady vystavenými až do 31.12.2017 lze požádat do 20.1.2018,
  • v případě, že bude zboží nakoupeno před narozením, platí, že se datem realizace rozumí datum narození pojištěnce,
  • v případě, že bude zboží nakoupeno po narození, platí, že se datem realizace rozumí datum úhrady (nákupu) zboží,
 • pomůckami pro novorozence a kojence se rozumí: váha, teploměr, odsávačka hlenů, zakoupené pouze v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb a polohovací polštáře a zvlhčovač vzduchu
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tuto nabídku.

3. Speciální nabídka pro děti od 6 měsíců do 3 let

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 měsíců do 3 let věku – může čerpat příspěvek:
 • na oční vyšetření PlusOptixem u poskytovatele zdravotních služeb (seznam – viz níže) až do max. výše 600 Kč, nebo
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školkou 


Specifické podmínky:

 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tuto nabídku.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program pro seniory

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec, který v roce 2017 dosáhl věku 65 let a více, může čerpat příspěvek až do max. výše 200 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • sportovní pohybové aktivity - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání. (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Uznány budou platební doklady vystavené po 1.7.2017.
 • účast na nordic walking,
 • nákup holí nordic walking.

Specifické podmínky:

 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program pro školní děti

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 do 15 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • nácvik dentální hygieny u dentální hygienistky registrované v registru zdravotnických pracovníků  KSRZIS - jejich seznam naleznete zde
 • na fixní rovnátka zubů – pouze na jednu čelist,
 • na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy,
 • pro děti s nadváhou – sestavení jídelníčku u výživového poradce,
 • ozdravný pobyt v přírodě organizovaný školou na území ČR a realizovaný na území ČR ("škola v přírodě", "lyžařský výcvik", příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity),
 • preventivní sportovní prohlídky,
 • senzory na kontinuální měření glukózy (plně hrazené pojištěncem)
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školou,
 • sportovní pohybové aktivity - např. aerobic, fitness, sportovní soustředění - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání. (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Uznány budou platební doklady vystavené po 1.7.2017.

Specifické podmínky:

 • dentální hygiena - přípěvek nelze čerpat na úhradu přípravků určených k dentální hygieně,
 • v případě, že nebude z razítka na platebním dokladu identifikovatelné jméno a příjmení dentální hygienistky, požadujeme písemné doplnění této informace (na platební doklad nebo formou čestného prohlášení) , která je nezbytná k ověření registrace a následnému vyplacení příspěvku
 • typ rovnátek posuzuje revizní lékař, pro uznání příspěvku je rozhodující datum úhrady rovnátek, nikoliv datum jejich nasazení,
 • pro uznání příspěvku na dietní potraviny je nutno doložit potvrzení lékaře, že u dítěte bylo příslušné onemocnění diagnostikováno,
 • pro uznání příspěvku pro děti s nadváhou je nutno doložit potvrzení od lékaře, že je u dítěte diagnostikována nadváha – viz váhové percentily pro děti, tento příspěvek schvaluje revizní lékař,
 • ozdravný pobyt v přírodě - k žádosti o příspěvek se přikládá platební doklad o úhradě pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školou lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) a dále potvrzení školy o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školou,
 • platební doklad může být také z roku 2016, ale je předložen současně s potvrzením o účasti dítěte na ozdr. pobytu od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program pro studenty

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 15 let do 26 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • lékařská prohlídka studentů před studijní cestou do zahraničí,
 • preventivní sportovní prohlídky,
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školou,
 • sportovní pohybové aktivity - např. aerobic, fitness, sportovní soustředění - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání. (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná) Uznány budou platební doklady vystavené po 1.7.2017.
 • nácvik dentální hygieny u dentální hygienistky registrované v registru zdravotnických pracovníků  KSRZIS - jejich seznam naleznete zde
 • na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy,

Specifické podmínky:

 • ke všem položkám je nutné předložení studijního průkazu nebo jiného dokladu, kterým se prokáže, že se jedná o studenta,
 • k uznání příspěvku na prohlídky studentů před studijní cestou do zahraničí je nutné předložení potvrzení, že student je vysílán ke studiu do ciziny střední, vyšší odbornou či vysokou školou v České republice, kde dosud studuje,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět

Program pro těhotnou a ženu po porodu

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Příspěvek se poskytuje jedenkrát v průběhu roku jedné ženě jednorázově na jednu položku z následujícího výběru pro těhotné nebo ženy po porodu.

Pro těhotnou:

Pojištěnka, která je v roce 2017 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně), může čerpat příspěvek až do max. výše 800 Kč na jednu položku z následujícího výběru:

 • předporodní kurz pro těhotné, odborně vedený zdravotnickým personálem (tzn. zdravotní sestrou nebo porodní asistentkou),
 • vitamíny a doplňky stravy, zakoupené pouze v lékárně,
 • vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. genetické nebo 3D nebo 4D ultrazvukové,
 • účast otce u porodu (porod od 1. 1. 2017 a později),
 • příspěvek na epidurální analgesii,
 • odběr pupečníkové krve z důvodu dalšího medicínského využití dle rozhodnutí dárkyně.

Specifiké podmínky:

 • o příspěvek s platebními doklady vystavenými až do 31.12.2017 lze požádat do 20.1.2018,
 • předložení těhotenského průkazu pojištěnky nebo rodný list dítěte,
 • ultrazvukové vyšetření nebo kombinované vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v I. trimestru,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Žena po porodu

Pojištěnka, která od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 porodila, může čerpat příspěvek až do max. výše 800 Kč na jednu položku z následujícího výběru:

 • pomůcky pro kojení dětí,
 • plavání s dítětem,
 • cvičení žen po porodu,
 • vitamíny a doplňky stravy, zakoupené pouze v lékárně,
 • laktační poradkyně.

Specifické podmínky:

 • předložení rodného listu dítěte narozeného v roce 2017,
 • pomůckami pro kojení se rozumí: formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, ohřívačka, sterilizátor,
 • o příspěvek s platebními doklady vystavenými až do 31.12.2017 lze požádat do 20.1.2018
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

zpět