přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu

Základní podmínky

1. Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR (pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně).

2. Pojištěnec musí být u ZP MV ČR registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání=vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. ledna nebo 1. července 2016 nebo 2017.

3. Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace.

4. Realizací se rozumí datum nákupu zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky.

5. Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP MV ČR, a to do doby jejich vypořádání.

6. Pojištěnec může v kalendářním roce požádat o příspěvek pouze z jednoho programu, a to na jednu položku dle vlastního výběru. Neplatí pro program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně. Žádost o příspěvek lze uplatnit pouze jednorázově (tj. jedenkrát ročně).

7. Příspěvek bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP MV ČR do tří měsíců od realizace (např. při nákupu 5. března je poslední termín pro předložení dokladů 4. června), ale nejpozději do 15. prosince 2016.

8. Žádosti podané po 15. prosinci 2016 nebudou ZP MV ČR přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP MV ČR, datum na podacím razítku pošty nebo datum odeslání z datové schránky (platební doklady musí být doručeny v originálech). Žádost proto nelze předložit prostřednictvím e-mailu. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP MV ČR 30 dnů od data doručení žádosti.

9. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:

a. Formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i webu), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky), ZP MV ČR poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce.

b. Originální platební doklad o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikaci prodejce. Doklad musí být vystaven v roce 2016. Očkovací průkaz, soudní rozhodnutí apod. lze předložit v kopii. Při nákupu přes internetovou lékárnu je nezbytné předložení dokladu o provedené platbě (včetně výpisu z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby). Žádost i s dokladem je možné zaslat poštou. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek. ZP MV ČR neposkytuje příspěvky na platby prostřednictvím benefitových poukázek.

10. Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb.

11. Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

12. Při vyplacení nižší částky, než je maximální výše příspěvku, nelze zbytek příspěvku dočerpat.

13. Pojištěnci, kteří chtějí čerpat příspěvek, musí mít vždy zřízenu Kartu života, netýká se programu pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně.

14. Věkové rozpětí u jednotlivých programů je dáno kalendářním rokem narození pojištěnce.

15. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho zákonný zástupce nebo osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.

16. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup zboží či služby pouze na území ČR.

17. Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek. Tyto podmínky jsou základním podmínkám nadřazeny.

18. ZP MV ČR může v průběhu roku 2016 měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit. Každá změna bude uveřejněna na webu ZP MV ČR. 

Aktualizováno dne: 1. 1. 2016

ZP MV ČR  může v průběhu roku 2016 měnit náplň všech preventivních programů i výši příspěvků na jejich položky.

© 2016 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY