Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Jak nasmlouvat stomatochirurgické ošetření

Cílem je ve spolupráci České stomatochirurgické společnosti (ČSCHS) a zdravotních pojišťoven (ZP) a po projednání se Zájmovým a profesním sdružením smluvních zdravotnických zařízení Zubohrad vytvořit síť pracovišť zejména ze stávajících smluvních partnerů, kteří mají nasmlouván seznam výkonů na základě Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg vydávaného ČSK.

Základním kritériem při nasmlouvání kódu 00968 - Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce praktickým zubním lékařem stomatochirurgem by mělo být:

 • splnění níže uvedených podmínek
 • dále bezproblémovost daného ambulantního poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v dosavadním smluvním vztahu, tj. nebyly zjištěny opakované nedostatky v rámci revizní činnosti nebo opakované stížnosti pacientů
 • vysoký podíl stomatochirurgické péče poskytované neregistrovaným pojištěncům
 • schopnost zajištění určitého spádového území - 1 lékař-stomatochirurg na cca 100.000 obyvatel; s přihlédnutím k místním podmínkám

 

Upozornění

Držitelům Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg se nezakládá právní nárok na nasmlouvání kódu 00968.

Kód 00968 není určen pro stomatologické kliniky, resp. pro lůžkové poskytovatele hrazených služeb. Výjimkou je případ, kdy tuto péči nelze zajistit u ambulantních poskytovatelů v daném regionu.

 

Podmínky pro poskytovatele zařazeného do sítě stomatochirurgických pracovišť

 1. Existence zubního rtg přístroje a ortopantomogramu nebo CBCT poskytujícího 2D zobrazení na pracovišti (s okamžitou možností vyvolání nebo zpracování elektronického obrazu). Pokud není jeho vlastníkem, musí mít smluvně zajištěno jeho využívání po celou pracovní dobu.
 2. Doporučená přítomnost 3 osob zdravotnického personálu po dobu operačních výkonů k zajištění asistence a provozu ordinace (např. 1 lékař + 2 zdravotní sestry, 2 lékaři + 1 zdravotní sestra, 1 lékař + 1 zdravotní sestra + 1 zubní instrumentářka)
 3. Zubní lékař – stomatochirurg s Osvědčením odbornosti PZL stomatochirurg po dobu minimálně 5 let. V regionech s nedostupností specializované stomatochirurgické péče lze akceptovat minimální dobu 3 let od udělení osvědčení.
 4. Zdravotnické zařízení (ZZ) je schopné zajistit stomatochirurgickou péči po celou pracovní dobu – 5 dní v týdnu, celkem 35 hod. týdně. Lékař - držitel stomatochirurgického Osvědčení s nasmlouvaným kódem 00968 pracuje v ZZ na plný úvazek.
 5. Ve zdravotnickém zařízení musí pracovat nejméně 1 zdravotní sestra (ne pouze zubní instrumentářky).
 6. ZZ je vybaveno pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR) a má dostatečně vybavenou pohotovostní lékárnu. Držitelé stomatochirurgického Osvědčení těchto ZZ jsou povinni doložit absolvování kurzu KPR ne starší než 5 let. (Kurz KPR může být součástí obnovení osvědčení).
 7. Rozšíření podmínek o např. „dospávací“ pokoj, další kvalifikovaný personál apod., je nutné pouze u pracovišť, která budou provádět výkony v analgosedaci či celkové anestézii.
 8. PZS zařazený do sítě má za povinnost zajistit specializovanou péči pro pojištěnce daného regionu a nesmí odmítnout správně indikovaného pacienta z příslušné oblasti. PZS zajistí zástup v případě každé nepřítomnosti, event. i stomatochirurgem z jiného regionu, ale zařazeným do stanovené sítě.
 9. Na toto pracoviště by neměli být odesíláni pacienti se stavy, jejichž diagnostika a ošetření je běžnou součástí léčebně preventivní péče praktického zubního lékaře (PZL).

Doporučení

 • podmínky pro PZS budou součástí, resp. přílohou úhradového dodatku
 • ZP může úhradu výkonu 00968 limitovat počtem výkonů, a to s ohledem na portfolio pojištěnců v regionu

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže