Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Doplňující informace pro pojištěnce k Informačnímu memorandu GDPR

Zpracování osobních údajů pojištěnců z titulu oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu (doplňující informace pro pojištěnce  k Informačnímu memorandu GDPR)

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 (dále též jen „Správce“ nebo „ZP MV ČR“), zpracovává, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) z titulu oprávněného zájmu správce a to pro účely přímého marketingu:

 1. pro účely zasílání aktuálních informací ze světa ZP MV ČR, nabídce jejích služeb a produktů v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti, a to především formou:
 • E-mailová distribuce newsletteru

Newsletter informuje o

 • novinkách a nabídce bonusů z fondu prevence,
 • stávajících a nových službách a produktech
 • zvýhodněných akcích, produktech a službách
 • provozních informacích jako jsou adresy, provozní doby, uzavírky
 • ekonomicko – právní informace jako výměry pojistného, termíny podávání hlášení atd.
 • novinky z dění ve zdravotní pojišťovně
 • změny v legislativě spojené se zdravotním pojištěním
 • aktuální osvětově edukační informace o zdraví a prevenci
 • pozvánky na akce, klientské soutěže
 • klientské průzkumy za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb

 

A za tím účelem zpracovává

 • jméno a příjmení
 • kontaktní e-mail

 V případě, že si nepřejete, aby vám obchodní sdělení bylo zasíláno, máte možnost kdykoliv odmítnout jeho zasílání a to např. jako reakci na mail, jímž Vám předmětné sdělení bylo doručeno. Jinými slovy řečeno, máte možnost odmítnout další zasílání při obdržení každé jednotlivé zprávy.

 

 1. pro účely zasílání aktuálních informací ze světa ZP MV ČR, nabídce jejích služeb a produktů
 • tištěný bulletin

Zpravodaj informuje o nabídkách, produktech, výhodách a jiných benefitech ZP MV ČR.

 • Bulletin informuje o
 • novinkách a nabídce bonusů z fondu prevence,
 • stávajících a nových službách a produktech
 • zvýhodněných akcích, produktech a službách
 • provozních informacích jako jsou adresy, provozní doby, uzavírky
 • ekonomicko – právní informace jako výměry pojistného, termíny podávání hlášení atd.
 • novinky z dění ve zdravotní pojišťovně
 • změny v legislativě spojené se zdravotním pojištěním
 • aktuální osvětově edukační informace o zdraví a prevenci
 • pozvánky na akce, klientské soutěže

 

A za tím účelem zpracovává

 • jméno a příjmení
 • adresa

  

 1. pro účely zkvalitňování služeb a zjišťování názorů pojištěnců
 • telefonické kontaktování – průzkum spokojenosti

Kontaktování je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce

 A za tím účelem zpracovává

 • jméno a příjmení
 • telefon

Správce bude výše uvedené osobní údaje ke shora uvedeným účelům zpracovávat po dobu, kdy budete jeho pojištěncem.

Máte však právo vznést námitku proti tomuto zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude Správce vaše osobní údaje pro výše uvedené účely dále zpracovávat. (Podání námitky však nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu).

Pokud se týká ostatních práv uvedených zejména v článku 15 a následujících obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou tato rozvedena v Informačním memorandu, stejně jako ostatní povinně poskytované informace dle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informační memorandum je uveřejněno na https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211/, a dovolujeme si vás na ně v případě, že jste tak prozatím neučinil odkázat.

Vaše práva můžete uplatnit u správce prostřednictvím e-mailu gdpr@zpmvcr.cz nebo u jeho pověřence prostřednictvím e-mailu poverenecZPMVCR@fsc-ov.cz

Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je váš souhlas, resp. nevyjádření vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona, o některých službách informačních společností, kdy je Správce oprávněn zaslat na zadanou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se jeho výrobků nebo služeb, a to za předpokladu, že souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy lze jednoduše odmítnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, vaše osobní údaje jsou však v případě zasílání tištěného bulletinu a mailové distribuce newsletteru předávány též dalším zpracovatelům, kteří provádí tištěnou distribuci bulletinů a mailovou distribuci newsletteru a jsou správcem k tomuto účelu vybráni na základě výběrového řízení.