Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace o ZP MV ČR

Strukturovaná informace o Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky zveřejněná na základě § 21 odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Název 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (kód 211)
(dále jen ZP MV ČR, případně pojišťovna)

 1. Důvod a způsob založení

ZP MV ČR byla zřízena ke dni 1. 10. 1992 rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (č. j. 23-23541-92-7 ze dne 1. 10. 1992). Ke dni 1. 5. 1997 se s pojišťovnou sloučila zdravotní pojišťovna GRÁL – Železniční zdravotní pojišťovna a ke dni 1. 1. 1998 Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna.
Právní základ pro vznik, činnost a zánik ZP MV ČR a dalších zaměstnaneckých pojišťoven je dán zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění. 
ZP MV ČR je nositelem všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrováni. Za tímto účelem pojišťovna zejména provádí výběr pojistného na zdravotní pojištění, kontroluje výběr pojistného a zprostředkovává úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených platných mezistátních smluv.

 1. Organizační struktura

Organizační strukturu ZP MV ČR tvoří orgány pojišťovny, ředitelství pojišťovny a pobočky pojišťovny. Ředitelství pojišťovny se v zásadě člení na odbory a oddělení, pobočky na oddělení. Pobočky pojišťovny nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost jménem pojišťovny.

Vnitřní členění pojišťovny, působnost a činnost jednotlivých útvarů pojišťovny upravuje organizační řád ZP MV ČR.

V čele ZP MV ČR stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada.

Generální ředitel ZP MV ČR je statutárním orgánem ZP MV ČR a jedná jejím jménem.

Orgány ZP MV ČR podle zák. č. 280/1992 Sb. jsou:

 • správní rada,
 • dozorčí rada
 • ředitel pojišťovny (dále jen „generální ředitel“)

Správní a dozorčí rada ZP MV ČR zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny.


Orgán ZP MV ČR podle zák. č. 93/2009 Sb.
Výbor pro audit
Orgán ZP MV ČR k zajištění věcí stanovených zák. č. 48/1997 Sb.
Rozhodčí orgán

 1. Kontaktní spojení:

Sídlo: Vinohradská 2577/178, Praha 3, PSČ 130 00
Telefon:. 272 095 111
Fax: 272 732 430
E-mail:  info@zpmvcr.cz – pro obecný informační servis
eformsplatce@zpmvcr.cz – pro elektronickou komunikaci s plátci pojistného
eformssmlp@zpmvcr.cz – pro elektronickou komunikaci se smluvními partnery
E-desk:  posta@zpmvcr.cz – pro uživatele elektronického podpisu na bázi digitálního certifikátu
Internet: www.zpmvrcr.cz 

Infolinka: 844 211 211

Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH za minutu, z čehož  volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH za minutu. 

Číslo datové schránky: 9swaix3

Kontaktní spojení (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy) na pobočky a další kontaktní místa ZP MV ČR jsou zveřejněny na internetových stránkách ZP MV ČR – viz Pobočky 

 1. Případné platby lze poukázat

Informace o bankovních účtech ZP MV ČR, kam lze poukazovat platby pojistného, jsou zveřejněny na internetových stránkách ZP MV ČR – viz Plátci v sekci Účty pro příjem plateb 

 1. Identifikační číslo osoby

IČ: 47114304

 1. Daňové identifikační číslo pro vymezenou oblast zdaňované činnosti pojišťovny

DIČ: CZ47114304

Bankovní účet pro zdaňovanou činnost: 0045945905/2700 

 1. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zdravotně pojistný plán, Výroční zprávy ZP MV ČR jsou zveřejněny na internetových stránkách ZP MV ČR – viz O nás

8.2. Rozpočet

Rozpočet je součástí zdravotně pojistného plánu – sekce Zdravotně pojistné plány 

 1. Žádosti o informace

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ZP MV ČR je povinným subjektem k podání informací vztahujících se k rozhodování ZP MV ČR, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků (dále jen zákon).

Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na všech pobočkách a ostatních regionálně dislokovaných pracovištích ZP MV ČR.

Žádost lze zároveň zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky 9swaix3 nebo E-desku pošta@zpmvcr.cz (v případě, že žadatel disponuje elektronickým certifikátem uznané certifikační autority).

Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně.

Lhůta pro vyřízení Žádosti o poskytnutí informace je 15 denní ode dne přijetí Žádosti o poskytnutí informace nebo ode dne jejího doplnění. Lhůta pro vyřízení Žádosti o poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

Proti rozhodnutí o odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. Dle zákona může žadatel podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně na kontaktních místech dle bodu 4.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, oznámení a podání dle příslušných zákonů (např. zákon č. 48/1997 Sb.) lze podat na všech kontaktních místech ZP MV ČR (viz bod 4). Některé žádosti, oznámení a podání se podávají písemně na předepsaných formulářích (viz bod 12).

Žádosti, oznámení a podání lze ZP MV ČR zaslat také elektronicky prostřednictvím datové schránky 9swaix3 nebo přes chráněnou komunikaci pošta@zpmvcr.cz v případě, že žadatel disponuje elektronickým certifikátem uznané certifikační autority.

V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím e-desk). Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

 1. Opravné prostředky

Odvolání, případně další opravné prostředky proti rozhodnutí, kterým ZP MV ČR rozhoduje o právech a povinnostech osob, se podávají tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje.

Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li zákon č. 48/1997 Sb. jinak. 

O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen "žadatel"). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí. Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.

 1. Formuláře

Formuláře používané pro komunikaci se ZP MV ČR lze získat na pobočkách (viz bod 4) nebo na www.zpmvcr.cz v sekci Formuláře 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Přehled životních situací a popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat, jsou k dispozici v rámci veřejného informačního systému:

 1. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

13.2. Vydané právní předpisy

ZP MV ČR nevydává žádné právní předpisy.

 1. Úhrady za poskytování informací

ZP MV ČR za poskytování informací v obvyklém rozsahu nepožaduje žádné úhrady, pro ostatní případy je stanoven sazebník úhrad.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Vyhledání informací 

0 - 2 hodin bezúplatně.

za každou další započatou hodinu   348 Kč

 

Pořízení kopií a tisk dokumentů

 

černobíle

barevně

 

formát A4

1,10

9

Kč/stránka

formát A3

2

18

Kč/stránka

 

Technické nosiče a vypálení dat

CD

11

Kč/ks

vypálení

4

Kč/ks

 

Odeslání informací

Náklady za poštovní služby se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

Úhrady přímých nákladů spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 100,- Kč.

 

 1. Licenční smlouvy

ZP MV ČR licenční smlouvy neuzavírá.

 1. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je součástí výročních zpráv
aktuální informace je uvedena v sekci Legislativa - Poskytování informací.