Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Právní úprava v oblasti veřejného zdravotního pojištění

ZP MV ČR byla zřízena zákonem č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění. ZP MV ČR je zdravotní pojišťovnou otevřenou a ve své činnosti a při zajišťování služeb pro své pojištěnce se řídí především zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.

 

Právní normy oblasti zdravotního pojištění

  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění,
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění,
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění,
  • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,
  • Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.