Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Žádosti o informace

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ZP 211 je povinným subjektem k podání informací vztahujících se k rozhodování ZP 211, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků (dále jen zákon).

Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na všech pobočkách a klientských pracovištích ZP 211.

Žádost lze zároveň zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky 9swaix3 nebo E-desku posta@zpmvcr.cz (v případě, že žadatel disponuje elektronickým certifikátem uznané certifikační autority).

Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně.

 

15denní lhůta pro vyřízení

 

Lhůta pro vyřízení Žádosti o poskytnutí informace je 15denní ode dne přijetí Žádosti o poskytnutí informace nebo ode dne jejího doplnění. Lhůta pro vyřízení Žádosti o poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

Proti rozhodnutí o odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. Dle zákona může žadatel podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně na kontaktních místech.

 

Úhrady za poskytování informací

ZP 211 za poskytování informací v obvyklém rozsahu nepožaduje žádné úhrady, pro ostatní případy je stanoven sazebník úhrad.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Vyhledání informací

0 - 2 hodin bezúplatně.

za každou další započatou hodinu 348 Kč

 

Pořízení kopií a tisk dokumentů

černobíle barevně  

formát A4 1,10 9,00 Kč/stránka

formát A3 2,00 18,00 Kč/stránka

 

Technické nosiče a vypálení dat

CD 11,00 Kč/ks

vypálení 4,00 Kč/ks

 

Odeslání informací

Náklady za poštovní služby se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

 Úhrady přímých nákladů spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 100,- Kč.