Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Zpracování osobních údajů v ZP 211

Informace o zpracování osobních údajů v ZP 211 poskytované dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

ZP 211 provádí veřejné zdravotní pojištění na základě (i) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pojištění“), a (ii) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pojistném“), a (iii) povolení Ministerstva zdravotnictví vydaného v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pojišťovnách“).

ZP 211 je oprávněna zpracovávat osobní údaje v souladu s § 5 odst. 2 a § 9 ZOOÚ.

ZP 211 zpracovává osobní údaje za účelem uplatnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedených zvláštních zákonů, a tedy za účelem:

 • provádění veřejného zdravotního pojištění
 • výběru, kontroly plateb a vymáhání pojistného
 • úhrady zdravotní péče poskytnuté pojištěncům ze strany poskytovatelů zdravotních služeb

ZP 211 zpracovává identifikační a adresní údaje pojištěnců a poskytovatelů zdravotních služeb, a dále údaje o poskytnutých zdravotních službách, resp. péči.

ZP 211 zpracovává údaje potřebné k vedení evidence pojištěnců (Registr všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění), a to v rozsahu stanoveném § 27 odst. 1 Zákona o pojistném:

 • rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce;
 • jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení;
 • adresa pobytu;
 • datum vzniku a zániku pojistného vztahu k ZP 211;
 • u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž je plátcem pojistného stát;
 • označení skupiny pojištěnců;
 • datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do zdravotního pojištění v České republice podle zvláštního právního předpisu.
 • ZP 211 vede v souladu s ustanovením § 40 odst. 10 Zákona o pojištění (i) seznam smluvních poskytovatelů zdravotní péče a (ii) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů obsahující jméno, příjmení, titul, rodné číslo a kategorii nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Údaje týkající se jednotlivých fyzických osob je oprávněna ZP 211 sdělit bez jejich souhlasu jiným subjektům, jen stanoví-li tak Zákon o pojistném, Zákon o pojišťovnách nebo zvláštní právní předpis (např. ZOOÚ).

ZP 211 uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění svých právních povinností a ochranu svých práv a právem chráněných zájmů.