Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Výbor pro audit

Výbor pro audit ZP MV ČR je zřízený podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Činnosti výboru pro audit

  • sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
  • sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,
  • sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídícímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  • doporučuje auditora Dozorčí radě ZP MV ČR s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit pojišťovny jinak, řádně odůvodní,
  • posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb pojišťovně statutárním auditorem a auditorskou společností,
  • projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
  • sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
  • a dále vykonává další činnosti stanovené v ust. §§ 44a a 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Složení Výboru pro audit ZP MV ČR

předseda:

Bc. Daniel Bláha

dat. nar. 24. července 1972

Provodín 96, 471 67 Provodín

den vzniku členství: 1. ledna 2010

den vzniku funkce: 1. ledna 2010

  

místopředseda:

brig. gen. Ing. Petr Petřík

dat. nar. 26. října 1965

č.p. 41, 503 46 Blešno

den vzniku členství: 8. února 2017

den vzniku funkce: 22. června 2017

 

člen:

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., MBA

dat. nar. 1. října 1970

č.p. 18, 683 52 Hostěrádky-Rešov

den vzniku členství: 8. února 2017

 

členka:

Ing. Věra Skalská

dat. nar. 26. září 1947

Plickova 551, 149 00 Praha 4

den vzniku členství: 1. ledna 2019

 

člen:

Mgr. Jiří Zmatlík

dat. nar. 23. září 1983

542 21 Pec pod Sněžkou 264

den vzniku členství: 1. července 2019