Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Platby pojistného

1. Kolik je minimální měsíční výše pojistného, která se musí platit na zdravotní pojištění?

Odpověď se liší podle toho, zda pojistné hradí zaměstnavatel nebo sám pojištěnec. Zaměstnavatel je plátcem pojistného za zaměstnance. Pojištěnec si platí pojistné buď jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V obecné rovině pak je nutno podotknout, že u zaměstnanců a OSVČ platí pro některé skupiny pojištěnců úleva, kdy nemusí dodržet předepsané minimum (jde např. o osoby, za které hradí pojistné stát).

Zaměstnavatelé a OBZP:

Minimální měsíční zdravotní pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců a OBZP je minimální mzda. Ta je v roce 2017 stanovena na 11 000 Kč. Minimální měsíční zdravotní pojistné představuje 1 485 Kč.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

U OSVČ je minimální měsíční vyměřovací základ definován jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2017 činí průměrná měsíční mzda 28 232 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2017 je 14 116 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 906 Kč. Tuto zálohu byla OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2017, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

2. Jaká je maximální výše pojistného, která se musí platit na zdravotní pojištění?

Pro zdravotní pojištění není stanovena maximální výše pojistného. Pojistné se platí ze stanoveného vyměřovacího základu bez omezení jeho výše.

Maximální výše pojistného byla pro OSVČ i zaměstnance stanovena až do roku 2012. Od roku 2013 již toto omezení neplatí. U sociálního pojištění platí pro stanovení maximálního odvodu odlišná pravidla.

3. Na jaký účet mám platit pojistné na zdravotní pojištění?

Čísla účtů ZP MV ČR jsou pro všechny plátce pojistného centralizovány a jsou stejné bez ohledu na příslušnost k pobočce ZP MV ČR.

V souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své účty pro příjem plateb pojistného na zdravotní pojištění do České národní banky (dále ČNB).

Nové účty u ČNB   

Typ plátce pojistného

Číslo účtu

Banka

Typ platby

Variabilní symbol

Zaměstnavatel

2115106031/0710

ČNB

Pojistné

OSVČ, OBZP

2110102031/0710

ČNB

Pojistné

Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 2117101031/0710 ČNB

Platnost původních účtů bude v důsledku změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ukončena. 

4. Jaká je výše penále při nedoplatku nebo opožděné úhradě pojistného na zdravotní pojištění a na jaké účty se penále hradí?

Aktuální sazba penále činí 0,05 % z dlužné nebo opožděné částky za každý den prodlení. Zdravotní pojišťovny jsou povinny po plátcích penále vymáhat.

5. Co je to přirážka k pojistnému a jaká je její výše?

Zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, jestliže u něj v uplynulém kalendářním roce došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin. Přirážka může být až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců, tzn. 5 % z té části zdravotního pojištění, kterou platí zaměstnavatel. Pojistné činí 13,5 % z příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem a zaměstnavatel hradí dvě třetiny této částky a třetinu sráží zaměstnanci. Případná přirážka činí 5 % jen z té části pojistného všech zaměstnanců za uplynulý rok, kterou hradí zaměstnavatel. Činilo-li odvedené pojistné za uplynulý rok 300 000 Kč, může přirážka být až do výše 5 % z 200 000 Kč, tj. 10 000 Kč. Přirážka se platí jednorázově na účet zdravotní pojišťovny.

V této souvislosti je nutno připomenout jednu důležitou povinnost zaměstnavatelů. Ti jsou povinni zasílat příslušné zdravotní pojišťovně měsíčně kopie záznamů o pracovních úrazech. Při nesplnění této povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

6. Lze podat odvolání proti uloženému penále?

Nejdříve zdravotní pojišťovna vyzve plátce k dobrovolné úhradě penále (dlužného pojistného). Pokud nebude penále uhrazeno, může být vystaven výkaz nedoplatků nebo ve sporných případech je zdravotní pojišťovnou zahájeno správní řízení. V rámci správního řízení je vydáno správní rozhodnutí – platební výměr, kterým je plátce zavázán zaplatit vyměřené penále. V obou případech (tedy v případech předepsání výkazu nedoplatků i v případě vystavení platebního výměru) má klient možnost obrany.

Proti výkazu nedoplatků lze zdravotní pojišťovně podat do 8 dnů písemné námitky, pokud plátce nesouhlasí s existencí dluhu nebo s jeho výší. Ve sporných případech zdravotní pojišťovna výkaz nedoplatků zruší a v případě, že dluh dále existuje, zahájí správní řízení a vystaví platební výměr. Proti platebnímu výměru je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho písemného doručení k rozhodčímu orgánu zdravotní pojišťovny. V odvolání je nutné podrobné zdůvodnění, z jakého důvodu k pochybení došlo.

V případě penále může zdravotní pojišťovna nebo její nezávislý Rozhodčí orgán odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále. U penále do 20 000 Kč je příslušná k rozhodování samotná zdravotní pojišťovna a u penále nad 20 000 Kč nebo při uložení pokuty či vyměření přirážky k pojistnému rozhoduje Rozhodčí orgán. O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce, přičemž tato žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, předepsáno penále nebo vyměřena přirážka. U pojistného o odstranění tvrdosti nelze rozhodovat. O odstranění tvrdosti nelze dále rozhodnout:

  • není-li předem uhrazeno pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí,
  • na plátce již byl vydán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
  • plátce vstoupil do likvidace.

7. Jak má plátce pojistného postupovat, když zjistí přeplatek pojistného?

Zjistí-li zaměstnavatel (OSVČ, OBZP) přeplatek na pojistném z jakéhokoliv důvodu, požádá pojišťovnu o vrácení tohoto přeplatku. ZP je povinna přeplatek vrátit plátci nebo jeho právnímu nástupci do jednoho měsíce od jeho zjištění, pokud nemá plátce jiný splatný závazek vůči ZP. Jinak se přeplatek použije k úhradě nedoplatku. ZP zpravidla přeplatek vrátí až na základě provedené kontroly. Druhý možný způsob je, že si (nejlépe až na základě domluvy se ZP) o tento přeplatek sníží následují odváděné pojistné. Nárok na vrácení přeplatku se promlčuje za 10 let od uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl.

U OSVČ se za žádost o vrácení přeplatku považuje podání přehledu o příjmech a výdajích, vyplývá-li z něho přeplatek.

8. Mám více splatných závazků vůči zdravotní pojišťovně. V jakém pořadí jsem povinen je splácet?

V případě, že má plátce vůči zdravotní pojišťovně více splatných závazků je povinen je splácet v tomto pořadí dle zákona č. 592/1992 Sb.:

  • pokuty,
  • přirážky k pojistnému,
  • nejstarší nedoplatky pojistného,
  • běžné platby pojistného,
  • penále.

Jednotlivé dlužné částky je plátce povinen splácet ve stanoveném pořadí samostatně na příslušné účty ZP. Pokud plátce toto pořadí nedodrží, je ZP oprávněna jeho platbu ve stanoveném pořadí použít.

Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jedné zdravotní pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat.

Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok nebo pokud plátce prokáže, že poslal platbu příslušné ZP, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Nepřehlédněte

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další