Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Evropský průkaz - EHIC

Informace o Evropském průkazu zdravotního pojištění a o jeho vydávání pojištěncům ZP MV ČR

(Evropský průkaz zdravotního pojištění - European Health Insurance Card - EHIC)  

Co je to Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) je doklad, jehož prostřednictvím jeho držitel prokazuje nárok na bezplatné čerpání lékařské péče během dočasného pobytu v členských zemích EU, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku (= státy ESVO: Evropského sdružení volného obchodu) a Švýcarsku, a to v nezbytném rozsahu a za stejných podmínek, jako je poskytována pojištěncům těchto zemí. Jde o nárok vyplývající z aplikace evropských právních předpisů o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Ověřit platnost průkazu pojištěnce, EHIC, můžete zde

 

  

 

Co znamená lékařsky nezbytná zdravotní péče, poskytovaná za stejných podmínek jako místním pojištěncům konkrétního státu?

Pojem „nezbytná péče“ představuje rozsah ošetření, které je z medicínského pohledu nezbytné poskytnout v závislosti na aktuálním zdravotním stavu pojištěnce (pacienta), přičemž o tom, co všechno bude takové ošetření zahrnovat, rozhoduje vždy ošetřující lékař. Bere přitom v úvahu nejen zdravotní stav pacienta, ale přihlíží též k předpokládané délce pobytu dotčené osoby v daném státě.

Péče má být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do státu pojištění předčasně a mohl tedy svůj plánovaný pobyt v daném státě dokončit tak, jak původně zamýšlel.

Dalším z parametrů poskytování nezbytné péče jsou stejné podmínky jako pro místní pojištěnce. Opírá se o jeden z pilířů práva Evropského společenství, který zakazuje veškerou diskriminaci z důvodů státní příslušnosti. Osoby uplatňující své nároky garantované koordinačním právem užívají ve všech členských státech stejných výhod a podléhají stejným povinnostem, jako státní příslušníci těchto států. To zahrnuje i oblast hrazení nákladů na poskytnutou péči. Držitel průkazu EHIC tedy zpravidla neplatí žádné náklady na poskytnuté zdravotní služby (ty jsou dohodnutým způsobem vyúčtovány jeho zdravotní pojišťovně), ale v případě, že místní pojištěnec v konkrétním případě hradí určitou částku jako spoluúčast pacienta, musí ji ze své kapsy zaplatit i držitel průkazu EHIC z jiného státu. V některých zemích je systém sociálního zabezpečení organizován tak, že v případě ambulantního ošetření hradí pojištěnec všechny náklady nejdříve ze svého a následně žádá svou zdravotní pojišťovnu o jejich proplacení (refundaci).

Více informací o nárocích českých pojištěnců v členských zemích EU, ESVO a Švýcarsku naleznete zde:

 

Jaké výkony jsou zahrnuty do rozsahu nezbytné péče? 

Konkrétní seznam lékařských výkonů neexistuje, z evropské legislativy však vyplývá, že jde o výkony, jejichž poskytnutí je nezbytné za účelem stabilizace zdravotního stavu pacienta. Do tohoto rozsahu jsou zahrnuty i zdravotní služby poskytované například v souvislosti s chronickými nebo stávajícími nemocemi.

Avšak POZOR! nárok není možné uplatnit v situacích, kdy pojištěnec do daného státu cíleně vycestuje proto, aby zde čerpal zdravotní služby (podstupoval léčení).

 

Je možné nárok uplatnit u všech poskytovatelů zdravotní péče?

Nikoliv. Nárok je možné uplatnit pouze u lékařů a ve zdravotnických zařízeních, která jsou napojena na národní systém sociálního, resp. zdravotního pojištění dané země, tj. mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, resp. institucí, která veřejné zdravotní pojištění provádí. U soukromých, nesmluvních poskytovatelů tento nárok uplatnit nelze.  


Komu a za jakých podmínek ZP MV ČR  Evropský průkaz zdravotního pojištění vydává?

Evropský průkaz zdravotního pojištění je automaticky vydáván všem občanům a osobám s trvalým pobytem na území ČR, a dále státním příslušníkům členských států EU, ESVO a Švýcarska, pojištěným u ZP MV ČR. Náležitosti tohoto dokladu jsou součástí průkazu pojištěnce ZP MV ČR (jedna strana je dokladem o registraci u ZP MV ČR, druhá strana je dokladem o nároku na nezbytnou péči v zahraničí – viz výše). Na základě žádosti, za předpokladu splnění předepsaných podmínek, mohou průkaz získat i cizinci ze třetích zemí.  

Je nutné, aby si pojištěnec na cesty po Evropě uzavíral komerční připojištění?

Rozhodnutí je na každém pojištěnci. Uzavření cestovního pojištění však vřele doporučujeme, a to i přes všechny výhody, které nárok z evropského nařízení přináší. Je dobré vědět, že mezi soukromým komerčním pojištěním a zákonným systémem existuje řada rozdílů. Nárok z veřejného systému nekryje principiálně např. náklady na spoluúčast pacienta, na převoz do ČR za účelem doléčení, náklady na převoz ostatků, ani možnost využití asistenční služby.

Pro více informací o rozdílech mezi komerčním a zákonným pojištěním doporučujeme následující odkaz

Pro účely sjednání cestovního připojištění doporučujeme následující odkaz 

Zde je možné získat více informací o podmínkách a výhodách pojistných produktů společnosti ERGO pojišťovna, a.s., dlouhodobého a stabilního partnera ZP MV ČR v oblasti komerčního připojištění.


Může si lékař zjistit z Evropského průkazu nějaká zdravotní data o jeho držiteli?

Nikoliv. Evropský průkaz není datovým nosičem, tj. neobsahuje žádné další  informace kromě identifikačních údajů o jeho držiteli, jeho příslušné zdravotní pojišťovně a platnosti dokladu.

Co by měl pojištěnec udělat v případě, když během dovolené Evropský průkaz ztratí nebo zjistí, že jej zapomněl doma?

V takových případech doporučujeme kontaktovat  ZP MV ČR (například prostřednictvím pracoviště Infolinky) a domluvit se na vystavení a způsobu doručení náhradního dokladu, kterým je papírové „Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění

Jakým způsobem je možné o vydání průkazu EHIC požádat?

Většina pojištěnců ZP MV ČR o vydání průkazu žádat nemusí, neboť je vystaven automaticky. V případech, kdy je potřeba vydání průkazu nebo náhradního potvrzení řešit individuálně, lze tak učinit hned několika způsoby.

  • Osobně na klientských pracovištích 

Žádost o průkaz či náhradní potvrzení lze učinit na všech klientských centrech ZP MV ČR.

  • Na pracovištích vyjmenovaných níže, je možné průkaz získat na počkání:

Praha, Praha - Háje, Praha - Smíchov, Benešov, Mělník, Kolín, Nymburk, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Děčín Brno, Znojmo Olomouc, Ostrava, Bruntál, Přerov, Uherské Hradiště

 

 

Telefon: 844 211 211

 Infolinka je zpoplatněná

 

 

  •  Prostřednictvím e-Komunikace

 

Žádost je možné podat po přihlášení do chráněné oblasti pro registrované uživatele, v sekci „Pojištěnec“, pod odkazem „Samoobsluha“, a to jak pro sebe, tak pro zastupované osoby.

V případech, kdy není možné vydat průkaz pojištěnci na počkání, bude  doručen do cca 10ti kalendářních dnů.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další