Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Povinnosti pojištěnce

Základní povinnosti pojištěnce: 

  • Plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (tj. oznamovat skutečnosti rozhodné pro placení pojistného státem za jeho osobu; oznamovat zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti; oznamovat, že se stal osobou bez zdanitelných příjmů atd.).
  • Sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli svou zdravotní pojišťovnu, a rovněž následně i změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání.
  • Hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, stanoví-li tak zákon.
  • Poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim.
  • Prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou.
  • Oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce a vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce.
  • Při zániku zdravotního pojištění, při změně zdravotní pojišťovny nebo při dlouhodobém pobytu v zahraničí vrátit předchozí zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce.
  • Oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, pokud informace o změně nemůže zdravotní pojišťovna čerpat ze základního registru obyvatel.
  • Hradit zdravotnickému zařízení regulační poplatky.

Pravidla zdravotního pojištění podléhají zákonu č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále zákonu č.  592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

 

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich klientských centerch  nebo infolinku 844 211 211* (Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik