Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Povinnosti pojištěnce

Pojištěnec má zejména tyto povinnosti: 

 • Plnit oznamovací povinnost vůči své zdravotní pojišťovně, a to dle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovně je nutné oznamovat především události mající vliv na hrazení pojistného, tedy:
  • skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné, tj. že se pojištěnec stal/přestal být poživatelem důchodu, uchazečem o zaměstnání, nezaopatřeným dítětem a podobně, a to do 8 dnů  – více informací o situacích, kdy za pojištěnce hradí pojistné stát, naleznete zde
  • zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy pojištěnec činnost zahájil/ukončil (pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění může tuto povinnost splnit prostřednictvím živnostenského úřadu – vyplněním Jednotného registračního formuláře).
  • situaci, kdy se pojištěnec stal osobou bez zdanitelných příjmů – bližší informace k této kategorii plátce zde.
 • Sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, a rovněž následně i změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání.
 • Hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nestanoví jinak.
 • Poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim.
 • Prokazovat se při poskytování zdravotních služeb platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou a oznámit zdravotní pojišťovně případnou ztrátu či poškození průkaz, a to do 8 dnů.
 • Vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při:
  • zániku zdravotního pojištění;
  • změně zdravotní pojišťovny;
  • dlouhodobém pobytu v cizině dle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
 • Oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna provedena. V případě, že u pojištěnce došlo ke změně jména, příjmení nebo trvalého pobytu, popřípadě adresy pro doručování, a tuto informaci nemůže zdravotní pojišťovna čerpat ze základního registru obyvatel (pojištěnec není veden v základním registru obyvatel, popřípadě v důsledku předchozího neplnění oznamovací povinnosti pojištěncem nedošlo k jeho plnému ztotožnění se základními registry), je pojištěnec povinen změnu nahlásit do 30 dnů přímo zdravotní pojišťovně.
 • Oznámit adresu faktického místa pobytu na území České republiky, pokud se pojištěnec v místě trvalého (úředního) pobytu nezdržuje.
 • Oznámit změny důchodu/invalidity rozhodné pro výpočet sníženého limitu doplatků za léčiva dle § 16b zákona č. 48/1997 Sb. Více informací o doplatcích zde

Více informací o právech a povinnostech pojištěnce naleznete v § 10, § 11 a souvisejících zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v  platném znění. Práva a povinnosti plátců pojistného upravuje dále zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

 

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich klientských centerch  nebo infolinku 844 211 211* (Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik