Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Hrazení pojistného státem

1. Slyšel jsem, že více jak polovina pojištěnců si v ČR nehradí zdravotní pojištění, protože za ně platí zdravotní pojištění stát. Za koho tedy platí stát?

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti (nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře) – patří sem zejména děti do ukončení povinné školní docházky a dále pak děti do 26. let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání (studium SŠ, VŠ apod.);

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky;

c) příjemce rodičovského příspěvku;

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;

e) uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce;

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení,

i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;

j) příjemce dávek nemocenského pojištění, kteří by si jinak museli hradit pojistné sami jako samoplátci (OBZP);

k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,

n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 zákona č. 48/1997 Sb. nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m),

o) manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona č. 48/1997 Sb. nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby,

p) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

q) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

r) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození. 

2. Mojí dceři, která je studentkou vysoké školy, bude v tomto roce 26 let. Zaslechla jsem, že za ni již stát zdravotní pojištění nebude platit. Jak má postupovat?

Student, který dosáhl věku 26 let, již skutečně nepatří mezi pojištěnce, za které by hradil zdravotní pojištění stát. Vaše dcera si bude muset hradit zdravotní pojištění sama, a to jako osoba bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP – bližší informace o platbách, číslech účtů apod. naleznete v sekci „Plátci“).

Je tedy nutné, aby nám Vaše dcera tuto skutečnost nahlásila, tj. vyplnila příslušný formulář „Oznámení pojištěnce o změně údajů“ a přihlásila se tak ke kategorii: osoba bez zdanitelných příjmů (samoplátce). Pokud by začala podnikat, stala by se zaměstnancem, popřípadě by se dostala do situace, kdy by za ní měl hradit pojištění stát (např. ukončila by studium a přihlásila se na úřad práce), je nutné nám tuto skutečnost opět nahlásit. Pouze upozorňujeme, že nástup zaměstnance do zaměstnání oznamuje zdravotní pojišťovně přímo zaměstnavatel. 

3. Dostala jsem u zaměstnavatele výpověď a za dva měsíce můj pracovní poměr skončí. Jak to bude s placením zdravotního pojištění, nenajdu-li nové zaměstnání? Mám pětiletá dvojčata a hledám proto zaměstnání na zkrácený úvazek.

Pokud Vám skončí zaměstnání a zůstanete nezaměstnaná, máte možnost zaevidovat se na příslušném úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Za osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání je plátcem zdravotního pojištění stát, přičemž není rozhodující, zda Vám vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti či nikoli. Tuto skutečnost jste povinna pojišťovně oznámit (doložit dokladem) do 8 dnů.

V případě, že se nezaregistrujete na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nebudete mít příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti pak vzhledem k věku Vašich dětí může být za Vás plátcem pojistného stát za podmínky, že budete o děti celodenně osobně pečovat. Podmínka celodenní péče se považuje u dětí předškolního věku za splněnou i tehdy, pokud je dítě umístěno v mateřské škole či jiném obdobném zařízení, ale maximálně 4 hodiny denně. Rovněž v tomto případě je Vaší povinností informovat zdravotní pojišťovnu o vzniklé situaci, tj. vyplnit prohlášení osoby pečující o děti, v němž stvrdíte podpisem, že Vaše situace skutečně odpovídá jednotlivým podmínkám zákona. Pokud Vaše děti nejsou pojištěny u naší zdravotní pojišťovny, popřípadě zde pojištěny jsou, ale v systému nebude záznam o rodičovské vazbě, bude ještě nutné doložit rodné listy Vašich dětí, popřípadě Váš občanský průkaz, jsou-li v něm děti zapsány. Až by pak Vaše děti začaly chodit do školy a nadále byste neměla zaměstnání a ani nepodnikala, platil by za Vás nadále pojištění stát do dosažení 15 let jejich věku, neboť podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i po dobu návštěvy školy (dítě ale nesmí být umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, ani navštěvovat tzv. družinu). Nárok na zařazení do této kategorie se totiž řídí i věkem dětí – akceptováno bude jen v případě, že budete osobně pečovat o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě do 15 let věku. 

4. Manžel vykonává práce jen občas na základě dohody o provedení práce a tak se současně stará o naše 5 leté dítě, neboť jsem v zaměstnání velmi pracovně vytížena. Musí si platit pojištění sám, i když jeho výdělky jsou nepravidelné?

Váš dotaz je třeba vnímat ve dvou rovinách. První je skutečnost, že Váš manžel má výdělky na základě dohody o provedení práce. Činnosti vykonávané ve vazbě na dohodu o provedení práce (DPP) jsou po dosažení částky měsíčního výdělku vyšší než 10.000 Kč již považovány za zaměstnání a zaměstnavatel standardně za takovou osobu odvádí pojistné jako za zaměstnance. Pokud Váš manžel má příjmy z DPP nižší než 10.000 Kč, není z pohledu zákona č. 48/1997 Sb. považován za zaměstnance, nebude mu strhávat a odvádět pojistné zaměstnavatel a musí si hradit pojistné jiným způsobem, tj. například za něho může při splnění zákonných podmínek hradit pojistné stát, nebo si bude hradit pojistné jako samoplátce, tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.

Jednou ze situací, kdy za pojištěnce hradí pojistné stát, je, když pojištěnec (rodič) osobně, celodenně a řádně pečuje o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. V případě dítěte předškolního věku se podmínka celodenní péče považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě umístěno v předškolním zařízení na dobu, která nepřevyšuje 4 hodiny denně. Další podmínkou je, že tato pečující osoba nemá příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Protože práce vykonávané na základě dohody o provedení práce, jak je uvedeno výše, nejsou považovány za zaměstnání při výdělku do 10.000 Kč, bude v takovém případě možné, aby za Vašeho manžela hradil pojištění stát – podmínkou samozřejmě je, aby nám tuto skutečnost oznámil a doložil, že je otcem dítěte (rodný list nebo záznam o dítěti v občanském průkazu). Dále bude vyzván k podepsání čestného prohlášení, kde stvrdí, že veškeré podmínky, které zákon požaduje, splňuje (tj. že nemá příjmy ze zaměstnání, dítě nenavštěvuje školku atd.). Pokud však jeho příjmy jsou vyšší než uvedená hranice, musí za něho odvádět pojistné zaměstnavatel; nárok na zařazení mezi „státní pojištěnce“ z důvodu péče o dítě mu nevznikne. 

5. Jsem na rodičovské dovolené. Výplata rodičovského příspěvku mi ale byla již ukončena, přesto chci být po dohodě se zaměstnavatelem ještě doma, a to aspoň do 3 let věku mé dcery. Kdo za mě po tu dobu bude platit zdravotní pojištění? Dcera dosáhne tří let v květnu a ráda bych aspoň ještě o prázdninách s ní zůstala doma a školku hledala až od září.

Za příjemce rodičovského příspěvku je plátcem pojistného stát a rovněž tak za ženy na rodičovské dovolené. Ač již rodičovský příspěvek nepobíráte, nadále za Vás tedy bude platit pojištění stát do 3 let věku dcery, neboť čerpáte v zaměstnání zákonnou rodičovskou dovolenou (dle zákoníku práce náleží rodičovská dovolená oběma rodičům, a to do 3 let věku dítěte). Po ukončení rodičovské dovolené se samozřejmě můžete dohodnout se zaměstnavatelem, že budete ještě po nějakou dobu s dcerou doma. Protože důvodem nepřítomnosti v zaměstnání bude péče o dítě, bude možné, aby za Vás nadále hradil pojištění stát, a to za podmínky, že nebudete mít žádné příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a péče o dítě bude osobní a celodenní (podmínka celodenní péče se považuje u dětí předškolního věku za splněnou i tehdy, pokud je dítě umístěno v mateřské škole či jiném obdobném zařízení, ale maximálně 4 hodiny denně). Skutečnost, že uvedené podmínky splňujete, nám musí nahlásit Váš zaměstnavatel, a to na standardním formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. 

6. V červnu byly mému synovi 4 roky a byl mi proto odejmut rodičovský příspěvek. Našla jsem si zaměstnání, ale až od září, protože nemám hlídání po dobu prázdnin. Budu si muset platit pojištění sama, než nastoupím do práce? Poslední 2 roky jsem byla bez pracovního poměru a platil za mne prý stát.

Odejmutím rodičovského příspěvku Vám sice skončilo Vaše zařazení mezi osoby, za něž platí pojistné stát z důvodu, že pobírají rodičovský příspěvek, ale i v období prázdnin by za Vás mohl platit pojištění stát, pokud splníte dále uvedené podmínky. Vzhledem k věku Vašeho dítěte můžete být považována za osobu osobně, celodenně a řádně pečující o dítě a platil by za Vás pojištění stát, pokud skutečně nebudete mít žádné příjmy ze zaměstnání ani samostatné výdělečné činnosti a Váš syn nebude navštěvovat školku či obdobné zařízení pro děti předškolního věku, nebo je bude navštěvovat pouze jen maximálně 4 hodiny denně. Rovněž ho nesmíte svěřit do péče jiné osobě, byť z rodiny. Tuto skutečnost je nám nutné oznámit, tj. vyplnit prohlášení osoby pečující o děti, v němž stvrdíte podpisem, že Vaše situace skutečně odpovídá jednotlivým podmínkám zákona. Pokud Váš syn není pojištěn u naší zdravotní pojišťovny, popřípadě zde pojištěn je, ale v systému nebude záznam o rodičovské vazbě, bude ještě nutné doložit jeho rodný list, popřípadě Váš občanský průkaz, pokud v něm je zapsán.   

7. Manžel by mi rád pomohl s péčí o naše dvouletá dvojčata a uvažuje, že by si vzal v práci volno. Má na to nárok a jak to bude u něho s placením zdravotního pojištění?

Podle zákoníku práce má jak matka, tak otec nárok na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Z pohledu placení zdravotního pojištění je situace u obou rodičů na rodičovské dovolené stejná, neboť za osoby na rodičovské dovolené hradí zdravotní pojištění stát. Nástup Vašeho manžela na rodičovskou dovolenou nám standardně musí oznámit jeho zaměstnavatel. 

8. Jsem ve starobním důchodu a chci požádat o vydání živnostenského listu, abych si mohl přivydělávat. Musím tuto skutečnost oznámit a bude za mne zdravotní pojištění dále platit stát?

I v případě, že budete mít příjem ze samostatné výdělečné činnosti, patříte do kategorie pojištěnců, za něž bude i nadále platit zdravotní pojištění stát. Ovšem plátcem budete současně i Vy, jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), což znamená, že v prvním roce podnikání nemusíte hradit pravidelné měsíční zálohy a pojistné uhradíte až formou doplatku podle skutečnosti vypočtené na základě podaného Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za daný kalendářní rok. V následujících letech pak již budete platit pojistné každý měsíc (výše měsíční zálohy bude rovněž vypočtena v rámci výše zmíněného Přehledu OSVČ). Bližší informace o platbách OSVČ, číslech účtů apod. naleznete v sekci „Plátci“. Zahájení samostatné výdělečné činnosti musíte zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů ode dne, kdy jste tuto činnost zahájil (vyplnit tiskopis „Oznámení pojištěnce o změně údajů“), resp. můžete toto oznámení učinit prostřednictvím příslušného živnostenského úřadu. Živnostenský úřad pak má povinnost podle § 10a zákona č. 48/1997 Sb. toto Vaše oznámení předat Vámi uvedené zdravotní pojišťovně. Upozorňuji však, že z pohledu placení pojistného na zdravotní pojištění jako OSVČ je rozhodující skutečný (faktický) začátek výkonu výdělečné činnosti – od daného data se musíte nahlásit jako OSVČ naší pojišťovně; není důležité, kdy Vám byl živnostenský list vystaven, rozhodující je skutečný začátek činnosti. 

9. Moje matka je cizinka v důchodovém věku (75 let) a nyní získala na území ČR trvalý pobyt. Za jakých podmínek může být pojištěna u vaší zdravotní pojišťovny a jak to bude s placením zdravotního pojištění?

Je třeba předeslat, že obecně účast v systému veřejného zdravotního pojištění ČR vzniká dnem získání trvalého pobytu na území ČR, ale s ohledem na zvláštní pravidla pro občany EU, EHP a Švýcarska je třeba se řídit prvotně podle státní příslušnosti Vaší matky. Pokud je občankou výše zmíněných států, nehraje při řešení její situace získání trvalého pobytu hlavní roli a je nutné záležitost posoudit detailně, zejména posoudit, zda a z jakého státu pobírá starobní důchod. V takovém případě doporučujeme seznámit se se základními principy a otázkami v části zaměřené na problematiku EU, případně se obrátit na naši Infolinku. V případě, že je ale Vaše matka státním příslušníkem státu nespadajícího pod koordinační předpisy EU, je naopak získání trvalého pobytu zásadním úkonem – dnem získání trvalého pobytu jí vzniká účast v systému veřejného zdravotního pojištění a je potřeba, aby se zaregistrovala u jí zvolené zdravotní pojišťovny. K registraci bude třeba vyplnit tiskopis „Přihláška a evidenční list pojištěnce“ a doložit získání trvalého pobytu a osobní doklad. Pro určení, kdo pak bude hradit za Vaši matku zdravotní pojištění, je rozhodující, zda pobírá důchod z České republiky či pouze z ciziny. V případě důchodu z České republiky by byla standardním poživatelem důchodu a pojištění by za ni hradil stát, a to bez ohledu na výši přiznaného důchodu. Stát by za ní hradil pojištění rovněž v případě, pokud sice nesplňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně dle předpisů ČR, ale nemá žádný příjem ze zaměstnání ani samostatné výdělečné činnosti, ani nepožívá žádný důchod z ciziny, popřípadě tento důchod je menší než minimální mzda. Uvedené ustanovení je možné u Vaší matky aplikovat proto, že již dosáhla věku stanoveného v ČR pro nárok na starobní důchod. V případě, že by důchodový věk stanovený předpisy ČR zatím nedosáhla, nemohla by být její situace řešena ve shodě s výše uvedeným ustanovením. Rozhodující tedy je, zda pobírá důchod z ciziny a jaká je jeho výše – má-li důchod z ciziny vyšší než je minimální mzda v ČR, musí si Vaše matka hradit zdravotní pojištění sama, a to jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Výše pojistného OBZP, čísla účtů a další informace naleznete v sekci „Plátci“. 

10. Musela jsem dát v zaměstnání výpověď, abych mohla pečovat o těžce nemocného otce. Zatím jsem nenašla možnost přivýdělku. Jak mám platit zdravotní pojištění?

Pokud nebudete mít příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti a ani nebudete patřit do kategorie osob, za něž platí pojistné stát, stáváte se dle zákonů z oblasti veřejného zdravotního pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojistné si budete hradit sama. Tuto skutečnost musíte do 8 dnů od jejího vzniku oznámit Vaší zdravotní pojišťovně. Výše plateb OBZP a další informace naleznete v sekci „Plátci“.

Protože ale uvádíte, že budete pečovat o nemocného otce, je možné, že byste mohla být zařazena do kategorie osob, za něž platí zdravotní pojištění stát. K tomu by došlo v případě, pokud by Váš otec byl závislý na Vaší péči a Vy zdravotní pojišťovně doložíte potvrzení o této skutečnosti (tj. o stupni jeho závislosti, době péče apod. – situace se posuzuje dle zákona o sociálních službách a je nutné, abyste se obrátila na obecní úřad obce s rozšířenou působností). 

11. V květnu jsem úspěšně složil maturitu, je mi 19 let a našel jsem si již nové zaměstnání, ale nastupuji až od 1. října. Jak je to s placením zdravotního pojištění od ukončení studia po nástup do zaměstnání?

Po vykonání maturity v řádném termínu jste nadále zařazen v kategorii nezaopatřené dítě, tj. platí za Vás zdravotní pojištění stát, a to do 31. srpna daného roku, i když nebudete pokračovat ve studiích na vysoké škole. Podmínkou však je, že nebudete po dobu prázdnin po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a ani nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Od nástupu do zaměstnání pak za Vás bude odvádět pojistné zaměstnavatel. Z Vašeho dotazu dovozujeme, že celý měsíc září budete bez příjmu ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti, a ani za Vás nebude hradit pojistné stát např. z důvodu Vaší evidence na úřadu práce. V takovém případě budete v září povařován za samoplátce, tj. za osobu bez zdanitelných příjmů (OBZP), o čemž musíte informovat Vaši pojišťovnu (vyplnit tiskopis „Oznámení pojištěnce o změně údajů“). Výše pojistného OBZP a další informace naleznete v sekci „Plátci“.  

12. Musel jsem ukončit podnikatelskou činnost, práci jsem zatím nenašel a musím přiznat, že mám skutečně existenční problémy. Musím informovat Vaší pojišťovnu, a jak budu platit zdravotní pojištění, když moje finanční situace je velmi těžká?

K první části dotazu uvádíme, že musíte informovat zdravotní pojišťovnu o ukončení samostatné výdělečné činnosti. Pokud jste podnikal na základě živnostenského oprávnění a toto oprávnění budete zcela ukončovat či na živnostenském úřadu pozastavovat, postačí, když oznámení pro zdravotní pojišťovnu učiníte prostřednictvím příslušného živnostenského úřadu. V případě, že jste se registroval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, bude hradit za Vás zdravotní pojištění stát, avšak musíte tuto skutečnost naší zdravotní pojišťovně oznámit a doložit. Pokud registrován na úřadu práce nejste a ani za Vás stát nebude hradit pojištění z jiného titulu, musíte si hradit zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Výše pojistného OBZP a další informace naleznete v sekci „Plátci“.

Neboť však uvádíte, že jste ve finanční nouzi, zvažte, zda Vaše situace nezakládá možnost získat některou ze sociálních dávek resp. dávek pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb. Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi jsou totiž rovněž zařazeny do kategorie osob, za něž platí zdravotní pojištění stát. Přiznání dávek kompetentním orgánem pomoci v hmotné nouzi (pověřené obecní úřady dle příslušnosti trvalého pobytu žadatele) je pak nutné zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů a doložit. 

13. Jsme s manželem oba důchodci. Manžel již několik let podniká a já jsem se rozhodla rovněž si založit živnostenský list, a tak podnikám už skoro půl roku. Překvapilo mě, že zatímco manžel si platí zálohy na pojištění, tak ode mne placení záloh nevyžadujete. Nejedná se o nějaký omyl?

Nemusíte se obávat. O omyl se skutečně nejedná. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění totiž rozlišuje mezi osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), která teprve podnikání v daném kalendářním roce zahajuje a tou, která již podniká delší dobu, pokud jsou tyto osoby současně v kategorii, za kterou platí pojištění i stát. Protože za poživatele důchodu platí pojištění stát, vztahuje se na Váš případ výjimka z povinnosti platit zálohy. Tato výjimka konkrétně říká, že v prvním kalendářním roce činnosti není OSVČ povinna platit zálohy na pojistné v případě, že je za ni současně plátcem pojistného i stát. Pojistné uhradíte formou doplatku (doplatek se hradí do 8 dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok). Váš manžel již podniká delší dobu, měsíční zálohy tedy hradit musí. 

14. Jsem na úřadu práce evidován již delší dobu, práci nemohu nalézt a výplata podpory v nezaměstnanosti mi byla ukončena. Bude za mne zdravotní pojištění platit stát, i když už nedostávám podporu?

Stát hradí zdravotní pojištění za uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce, a to bez ohledu na to, zda je poskytována podpora v nezaměstnanosti či nikoli. Nadále tedy za Vás bude stát zdravotní pojištění hradit. 

15. Jsem evidován na úřadu práce, ale rád bych si trochu přivydělal brigádou -roznášením letáků. Budu muset platit pojištění sám, nebo ho za mě bude nadále platit stát? Krom toho mně známý říkal, že prý by mě mohli z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadit.

Předpokládáme, že máte s úřadem práce vyjasněnu právě tu otázku, zda charakter a zejména výše předpokládaného výdělku neovlivní Vaše zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání (tj. zda se jedná o tzv. „nekolidující zaměstnání“). Z pohledu zdravotního pojištění je pak důležité, zda budete nadále evidován jako uchazeč o zaměstnání či nikoli. Zda Vám bude poskytována podpora v nezaměstnanosti, nehraje roli. Pokud budete nadále evidován jako uchazeč o zaměstnání, bude za Vás hradit pojistné stát a současně budete odvádět pojistné i z výdělku ze zaměstnání. Je však důležité, že pro Vás v zaměstnání nebude platit tzv. minimální vyměřovací základ a pojistné za Vás zaměstnavatel odvede jen ze skutečného výdělku. Upozorňujeme však, že je třeba zaměstnavatele na skutečnost, že jste stále evidován na úřadu práce, upozornit. 

16. Požádala jsem si o peněžitou podporu v mateřství, ale nebyla mi přiznána, což jsem zaměstnavateli oznámila. S ohledem na komplikovaný porod jsem teď na neschopence a tak nevím, zda bude pojištění za mě přesto platit dál zaměstnavatel či stát.

Stát by za Vás platil pojistné v případě, že byste nastoupila na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, pobírala peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek. Neboť jste nadále v pracovním poměru a jste uznána práce neschopnou, platí však pro vás identická situace, jako v případě standardní pracovní neschopnosti, tj. doba neschopnosti se považuje za důležitou osobní překážku v práci a přiměřeně se tedy sníží vyměřovací základ Vašeho pojistného. V případě neschopnosti trvající celý kalendářní měsíc nebudete tedy odvádět prostřednictvím svého zaměstnavatele žádné pojistné. Pokud nastoupíte na rodičovskou dovolenou, resp. bude Vám přiznán rodičovský příspěvek, musí nám Váš zaměstnavatel tuto skutečnost oznámit a budete zařazena mezi pojištěnce, za něž hradí pojistné stát. 

17. Má 20 letá dcera vážně onemocněla a bude proto asi muset přerušit svá studia na vysoké škole. Zdravotní pojištění jako za studenta za ni doposud hradil stát. Bude to tak i nadále?

Stát je plátcem zdravotního pojištění za tzv. nezaopatřené děti, kam spadají i studenti vysokých škol, a to do dosažení věku 26 let. Podmínkou dále je, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a proto v době přerušení studia není v zásadě možné považovat dítě nadále za nezaopatřené. Je zde však právě výjimka v případě dětí, které musí přerušit studium z důvodu nemoci nebo úrazu. V takovém případě je nutné doložit zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě v průběhu nemoci nemůže studovat a následně pak potvrzení, do kdy nemoc studium znemožňovala. 

18. V červnu jsem ukončila studium na VŠ a od 1. září nastupuji do práce. Poslední prázdniny si chci ale užít a rozhodně nechci jít někam na brigádu. Nejsem si ale jistá, jak je to s placením zdravotního pojištění po dobu prázdnin.

Zdravotní pojištění hradí stát i za studenty, kteří řádně ukončili studia na vysoké škole a v dalším studiu nepokračují, a to za dále uvedených podmínek. Stát je plátcem pojistného (dítě je považováno za nezaopatřené) vždy i v kalendářním měsíci, v němž studium skončilo, a to bez ohledu na to, bylo-li dítě v té době výdělečně činné. Dále je stát plátcem i za následující kalendářní měsíc, tj. ve Vašem případě za červenec, ovšem pouze v případě, že nebudete vykonávat po celý tento měsíc výdělečnou činnost. Za měsíc srpen si tedy budete muset pojištění uhradit sama jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Výše pojistného OBZP a další informace naleznete v sekci „Plátci“.  

19. Jsem po těžkém úrazu a zažádala jsem si o invalidní důchod. Dle posudku lékaře jsem skutečně invalidní, a to v prvním stupni. Invalidní důchod mi ale přiznán nebyl a žádné vhodné zaměstnání jsem zatím nenalezla. Protože jsem dle posudku skutečně invalidní, předpokládám, že za mne zdravotní pojištění bude hradit stát.

Bohužel v tomto případě za Vás stát pojistné hradit nebude, protože Vám nebyl přiznán invalidní důchod. Z pohledu zařazení mezi příjemce důchodu, tj. mezi osoby, za něž stát pojistné hradí, je rozhodující přiznání dávky a nikoli stanovisko posudkového lékaře o stupni invalidity. Zvažte však, zda nepožádáte o pomoc při hledání zaměstnání úřad práce, protože za uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, a to i v případě, kdy jim nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti (invalidita prvního stupně není překážkou pro zařazení mezi uchazeče o zaměstnání). 

20. Nastoupila jsem do zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti, ale bohužel hned první týden v práci jsem onemocněla. Naštěstí pobírám nemocenské dávky, takže výpadek příjmů není tak citelný. Nyní jsem od Vás obdržela dopis, že nemám nahlášeného plátce pojistného -tomu nerozumím, protože uzavřená dohoda se zaměstnavatelem trvá.

Vzhledem k tomu, že zaměstnání je založeno ve Vašem případě dohodou o pracovní činnosti, jste z pohledu zdravotního pojištění považována za zaměstnance pouze v případě, že Váš výdělek přesáhl v daném měsíci 2500 Kč. Protože jste záhy po nástupu do práce onemocněla, předpokládáme, že jste danou hranici výdělku nepřekročila. Proto Vás zaměstnavatel naší pojišťovně nenahlásil jako „zaměstnance“, byť dohoda trvá. Roli hraje výše skutečného výdělku. Ve svém dotazu uvádíte, že pobíráte nemocenské dávky. Za příjemce nemocenských dávek, kteří by si jinak musely platit pojistné samy, hradí zdravotní pojištění stát. Je tedy nutné, abyste nám skutečnost, že pobíráte nemocenské dávky oznámila a doložila. 

21. Manžel pracuje pro Ministerstvo zahraničních věcí, byl vyslán do Austrálie a já jsem odejela s ním. Hradím si pojištění v ČR sama, protože se občas do ČR vracím. Nyní jsem se dozvěděla, že by za mě měl hradit pojištění stát. Je to pravda?

Je skutečností, že v důsledku novely zákona č. 48/1997 Sb. účinné od 1.1.2015 patří mezi pojištěnce, za které hradí zdravotní pojištění stát (citace): „manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby.“. Z uvedeného plyne, že stát by za Vás hradil pojistné pouze při splnění striktně daných podmínek, tj, zejména podmínky, že následování manžela proběhlo se souhlasem jeho zaměstnavatele a že Vy nejste zaměstnancem ani OSVČ. Vzhledem k tomu, že si hradíte pojistné sama jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), je druhá z podmínek splněna. Aby byla splněna i první podmínka, je nutné naší pojišťovně doložit písemný souhlas (potvrzení) vysílající organizace s následováním manžela do zahraničí. Ze souhlasu/potvrzení by mělo být patrné od kdy a na jaké období souhlas vysílající organizace platí. 

22. Neuspěl jsem u maturity a mám opravný termín v září. Do školy už ale dál chodit nechci a po maturitě si budu hledat zaměstnání. Myslel jsem, že dokud nenastoupím do práce, tak že za mne bude platit pojištění stát, když je mi teprve 19 let.

V případě, že student SŠ nevykoná v řádném termínu (květen, červen) maturitu, je studentem této školy jen do 30.6. a nezaopatřeným dítětem, tj. hradí za něho pojistné stát, jen do 31.8. (pakliže není o prázdninách výdělečně činný). Je pak na bývalém studentovi, kdy si maturitu dodělá. Ve Vašem případě za Vás tedy hradí pojištění stát do 31.8., a to z titulu „nezaopatřenosti“. Jak to bude z hrazením pojistného od září záleží na konkrétní Vaší situaci. Pokud se nahlásíte jako uchazeč o zaměstnání na úřad práce, pak za Vás bude též hradit pojistné stát. Pokud byste se ale na úřadě práce neevidoval, nepracoval byste a ani nepodnikal, musel byste si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Výš plateb OBZP a další informace naleznete v sekci „Plátci“. 

23. Po maturitě chci odjet studovat do USA. Do ČR se samozřejmě budu pravidelně vracet zejména na prázdniny. Dosud za mne hradil zdravotní pojištění stát, ale jak to bude, až budu v cizině?

Stát hradí zdravotní pojištění za studenty do 26 let věku a to i v případě, že studují na střední či vysoké škole v cizině, pokud je ovšem studium v cizině podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) postaveno naroveň studia v ČR. Proto požádejte MŠMT o posouzení Vašeho zahraničního studia (na webových stránkách MŠMT by měl být k dispozici potřebný tiskopis) a pokud bude Vaše studium posouzeno jako odpovídající studiu v ČR, rozhodnutí MŠMT nám předejte a nadále Vás budeme evidovat jako „státem hrazeného pojištěnce“. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další