Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Ostatní práva pojištěnce

1. Jak často mohu měnit lékaře? A jak zjistím, zda je mnou zvolený lékař vašim smluvním partnerem?

Lékaře, u kterého jste registrován a který je ve smluvním vztahu k naší pojišťovně, můžete změnit jednou za tři měsíce. Samozřejmě  máte právo si vybrat pro všechny druhy péče i nesmluvní zdravotnické zařízení, ovšem v takovém případě za vás zdravotní pojišťovna uhradí pouze výkony spojené s poskytnutím nutné a neodkladné péče.

Na smluvní lékaře a zdravotnická zařízení je možné se informovat na pracovištích Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR nebo lze vyhledat zvoleného lékaře v databázi na www.zpmvcr.cz  v záložce pojištěnci → smluvní lékaři.

2. Zdravotní pojišťovny prý mají vracet pojištěnci část jím uhrazených finančních prostředků za poplatky a léky. Je to pravda a jak se o vrácení žádá?

Zdravotní pojišťovna je skutečně povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou byl překročen zákonem daný limit pro spoluúčast pojištěnce na úhradách doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a na úhradách regulačních poplatků. Tento limit je stanoven pro kalendářní rok a činí 5000 Kč; u dětí mladších 18 let a u osob starších 65 let je limit stanoven v částce 2500 Kč. Zdravotní pojišťovna je povinna částku, o kterou byl limit překročen, uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen, a v následujících kalendářních čtvrtletích pak je povinna vracet uhrazené poplatky a doplatky za příslušné čtvrtletí. Částky jsou tedy vraceny bez žádosti a to buď poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet, pokud klient naší pojišťovně sdělil potřebné bankovní spojení. Každému pojištěnci, který překročil daný limit zasíláme dopis s informací o zaslání složenky nebo o převedení finančních prostředků na bankovní účet.

Změna limitů od roku 2018:

Od roku 2018 novela zákona o veřejném zdravotním pojištění limit výrazně snižuje dětem a seniorům. Roční limity pro doplatky za léky se sníží dětem do 18 let (včetně roku, v němž pojištěnec dovršil 18. rok) a seniorům od 65 let ze současných 2500 Kč na 1000 Kč. Důchodci od 70 let (včetně roku, v němž pojištěnec dovršil 70. rok) budou mít roční limit ještě nižší, a to 500 Kč. Ostatním pacientům zůstává roční limit na částce 5000 Kč.

3. Nestihl jsem si na poště vyzvednout peníze za vrácené nadlimitní platby za doplatky za léky. Pošlete mi je znovu?

V případě, že  pošta vrátí zaslané finanční prostředky zpět pojišťovně, započteme tyto nedoručené finance do příští plánované platby. V případě, že si nevyzvednete vypořádání nadlimitu za 4. čtvrtletí - roční vyúčtování  (tj. únorovou poukázku), je nutné požádat o opakovanou výplatu (novou poukázkou, nebo na stanovený bankovní účet), a to na jakémkoliv klientském pracovišti ZP MV ČR nebo na Infolince.

4. Mám možnost ověřit si, jaké ošetření si můj lékař vyúčtoval?

Ano. Zdravotní pojišťovna vede tzv. osobní účet pojištěnce, který obsahuje přehled výdajů na jeho zdravotní péči a rovněž přehled uhrazených regulačních poplatků a doplatků. Výpis z osobního účtu je dle zákona pojišťovna povinna poskytnout na žádost pojištěnce, a to jedenkrát ročně, přičemž je zákonný nárok na údaje za období posledních 12 měsíců. ZP MV ČR však svým klientům nabízí možnost průběžného sledování vykázané péče prostřednictvím tzv. služby E-komunikace, což je portálový přístup identifikovaného uživatele. V rámci E-komunikace můžete (po přidělení osobních přístupových identifikátorů) nahlížet na své údaje až za 3 roky zpětně a to kdykoli. O přidělení identifikátorů požádejte naše pobočky či Infolinku a pokud si je nebudete moci vyzvednout osobně, budou vám zaslány poštovní zásilkou do vlastních rukou. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné požádat o vystavení písemného výpisu z osobního účtu, a to formou vyplnění žádosti, která je k dispozici na každé pobočce nebo na internetových stránkách www.zpmvcr.cz .(v záložce „Formuláře“). Po připravení výpisu z účtu sdělí pojišťovna žadateli poštou, kdy se může dostavit na pobočku nebo teritoriální pracoviště pobočky k jeho převzetí. Při převzetí musí pojištěnec prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti. Výpis z účtu je vydáván osobně. Jeho zaslání poštou je možné pouze v případě, že o to pojištěnec v žádosti písemně požádá a výslovně uvede, že si je vědom rizika, že se jeho osobní údaje a další informace vztahující se k jeho osobě mohou během poštovní přepravy dostat do rukou nepovolaných osob.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další