Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Oznamovací povinnost pojištěnce

1. Přestěhovala jsem se i s nezletilou dcerou a v místě nového trvalého bydliště jsem si našla i zaměstnání, musím Vám toto ohlásit?

Vzhledem ke skutečnosti, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR se jako první ze zdravotních pojišťoven napojila na základní registr obyvatel, není nutné nám již změnu trvalého bydliště oznamovat. Informaci o změně obdržíme ze základního registru obyvatel (ROB) obratem, jakmile ji příslušný úřad, kde jste se k novému bydlišti hlásila, zanese do jejich evidenčního systému. V zásadě to tedy nebude hned v den, kdy jste navštívila místní úřad, ale s několikadenním odstupem. Předpokladem pro získání údaje z ROB ale je, že byly před změnou Vašeho bydliště údaje v našem registru shodné s ROB (došlo k plnému ztotožnění údajů), tj. že jste před 1. 1. 2013 řádně plnila svoji oznamovací povinnost a sdělovala nám změny svého příjmení a bydliště. Pokud v minulosti u Vás došlo ke změnám, které jste nám neoznámila, doporučujeme, abyste si telefonicky ověřila na libovolném našem pracovišti nebo na infolince, zda ve Vašem případě evidujeme řádné napojení na ROB.

V případě změny zaměstnavatele nemusíte Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR kontaktovat, avšak je nezbytné oznámit novému zaměstnavateli v den nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěna. Zaměstnavatel je pak povinen v zákonem dané 8 denní lhůtě hlásit zdravotním pojišťovnám nové nástupy a výstupy zaměstnanců. Jedná se o standardní komunikaci mezi zaměstnavateli a zdravotními pojišťovnami.

Vzhledem k tomu, že jste se přestěhovala i s dcerou a předpokládáme, že i ona je pojištěncem naší pojišťovny, musíme Vás upozornit, že v případě dětí je rozhodující, zda jste též řádně nahlásila dceru v místě nového bydliště (vyplnila za ni přihlašovací lístek k trvalému pobytu). Agenda evidence obyvatel vyžaduje úřední přihlášení i nezletilé osoby (neplatí, že by automaticky dětem bylo v registru přepisováno bydliště podle matky). Pokud změnu pobytu u dcery neprovedete, bude mít nadále v registru obyvatel původní adresu a tato adresa se nám bude přenášet do systému bez možnosti ji editovat. 

2. Jsem hlášen k trvalému pobytu v Ostravě, ale bydlím a pracuji v Praze. Do Ostravy jezdím velmi málo a potřeboval bych, abyste mi zasílali korespondenci na adresu do Prahy. Je to možné?

Z pohledu zákona č. 48/1997 Sb. má pojištěnec dokonce povinnost v případě, že se v místě trvalého pobytu nezdržuje, oznámit pojišťovně adresu místa svého pobytu v ČR (tj. adresu, kde se převážně zdržuje). Adresu pro doručování nám můžete nahlásit při osobní návštěvě pobočky, popřípadě můžete vyplnit a zaslat formulář „Oznámení pojištěnce o změně údajů“, který je k dispozici i na našich webových stránkách. Protože naše pojišťovna je napojena na základní registr obyvatel a získává informace o změnách údajů u svých pojištěnců z daného registru (jedním z údajů je i adresa pro doručování), je dále možné, abyste si nahlásil doručovací adresu přímo do registru obyvatel. Naše pojišťovna tuto informaci z registru obyvatel obratem obdrží a adresu bude standardně pro zasílání korespondence používat. 

3. Zemřel mi manžel. Musím vám to nahlásit, a co mám doložit?

V případě úmrtí pojištěnce je dle § 10 odst.7 zákona č. 48/1997 Sb. oznamovací povinnost na straně příslušného obecního úřadu, který zanesl tuto skutečnost do matriky. Tento obecní úřad je povinen informovat o úmrtí pojištěnce Centrální registr pojištěnců, vedený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která dále distribuuje informace na příslušné zdravotní pojišťovny. Kromě výše uvedeného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR díky přímému napojení na základní registr obyvatel (ROB), získává informace o úmrtích pojištěnců přímo z ROB a ihned s nimi pracuje.

Informaci o úmrtí manžela nám proto nemusíte sdělovat a dokládat.  

4. Ztratil jsem nebo mi byly odcizeny doklady včetně průkazu pojištěnce, co mám dělat? Již o tomto víkendu odjíždím na dovolenou do Itálie.

Ztrátu průkazu pojištěnce nahlaste neprodleně příslušnému pracovišti zdravotní pojišťovny, popřípadě telefonicky na naši infolinku a dojednejte si zaslání či vyzvednutí nového průkazu. Nový průkaz (tzv. EHIC – Evropský průkaz zdravotního pojištění) je možné si osobně vyzvednout na pracovištích ZP MV ČR, a to po předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) resp. náhradního dokladu totožnosti, nebo Vám může být po dohodě zaslán poštou na Vaši adresu evidovanou v registru ZP MV ČR.

Řada našich pracovišť je i přímo vybavena tiskárnami a průkaz pojištěnce Vám mohou vydat na počkání, a to zdarma. Pokud průkaz pojištěnce tedy potřebujete ihned s ohledem na Váš plánovaný odjezd do zahraničí, kontaktujte nejbližší naše pracoviště a informujte se, kde je možné si průkaz na počkání vyzvednout.  

5. Bylo mi změněno rodné číslo, jak mám postupovat?

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je napojena na základní registr obyvatel, avšak v tomto registru není evidováno rodné číslo osoby a jeho změny. Dostavte se proto, prosím, na nejbližší naše pracoviště, kde předložte doklad o přidělení nového rodného čísla. Protože rodné číslo, jakožto číslo pojištěnce, je uváděno i na průkazu pojištěnce, dojedná s Vámi příslušný pracovník i možnost převzetí nového průkazu. 

6. Nejsem si jistá, zda máte u mě aktuální údaje o placení pojistného. Měnila jsem teď několikrát zaměstnání a rovněž jsem po určitou dobu byla evidovaná jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce a nemohu si vzpomenout, zda jsem tuto skutečnost vaší pojišťovně oznámila. Kde se mohu o tom informovat?

Samozřejmě je možné navštívit kterékoli naše pracoviště, kde Vám podají informaci o aktuálním plátci Vašeho pojistného a o průběhu pojištění. Další možností je využít službu E-komunikace se ZP MV ČR, která Vám po zadání přístupových identifikátorů umožní nahlížet přímo do výpisu Vašich pojistných dob (plátců pojistného). O přidělení osobních identifikátorů požádejte naše klientské pracoviště, popřípadě telefonicky Infolinku – přístupové údaje do E-komunikace je možné buď osobně vyzvednout na pracovišti proti prokázání totožnosti, popřípadě zaslat poštou (v zásilce do vlastních rukou). 

7. Se zaměstnavatelem jsem se dohodla na čerpání neplaceného volna v délce 2 měsíců, které hodlám trávit cestováním po Francii. Musím vám to oznámit, a jak mám po tuto dobu hradit zdravotní pojištění? A budu moci být ošetřena v případě potřeby i v zahraničí?

Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr nebyl ukončen, jste nadále zaměstnancem a povinnost platit pojistné plní za Vás i v době neplaceného volna Váš zaměstnavatel. Bližší informace o odvodu pojistného za zaměstnance naleznete v sekci „Zaměstnavatelé“. Neplacené volno a krátkodobý turistický pobyt v zahraničí není třeba zdravotní pojišťovně nahlašovat.

K druhé části otázky uvádíme, že pokud jste držitelem Evropského průkazu zdravotního pojištění tzv. EHIC máte právo na poskytnutí nezbytné zdravotní péče i v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Za nezbytnou péči se přitom považuje takové ošetření, abyste mohla svůj plánovaný pobyt v daném státě dokončit. Pokud průkaz EHIC ještě nevlastníte, obraťte se na naše pracoviště či telefonicky na infolinku a dojednejte si vyzvednutí či zaslání průkazu. Upozorňujeme však, že na základě předložení průkazu EHIC máte v daném státě nárok na zdravotní péči za stejných podmínek, jako mají tamní pojištěnci – vzhledem k tomu, že ve většině států EU se za zdravotní péči ale připlácí a dále průkazem EHIC nelze krýt v případě nemoci či úrazu náklady spojené s převozem zpět do

ČR, doporučujeme před vycestováním vždy uzavřít komerční cestovní pojištění. Cestovní pojištění si můžete sjednat i na našich pracovištích za zvýhodněných podmínek. 

8. Je mi 22 let, začala jsem při zaměstnání dálkově studovat na vysoké škole. Můj zaměstnavatel odvádí za mě zdravotní pojištění. Mám v souvislosti se začátkem studia nějakou povinnost vůči pojišťovně?

Podle platného znění zákona č. 117/1995 Sb. jsou vysokoškoláci, kteří ještě nedosáhli věku 26 let, zařazeni do kategorie nezaopatřené dítě bez ohledu na to, jakou mají formu studia (prezenční, dálkové, distanční nebo kombinované), a zda jsou výdělečně činní. Zdravotní pojištění za ně platí stát. V případě, že máte příjmy ze zaměstnání, je plátcem pojistného stát a současně i Vy (pojistné za Vás odvádí zaměstnavatel – pro „státního pojištěnce“ přitom platí, že se na Vás nevztahuje minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného a vyměřovacím základem bude Váš skutečný příjem). Skutečnost, že nyní spadáte i do kategorie, za kterou hradí pojistné stát, musíte pojišťovně oznámit a doložit dokladem pouze tehdy, pokud tak neučiní zaměstnavatel. V případě zaměstnanců totiž prvořadě platí, že skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné, oznamuje za osoby zaměstnané zaměstnavatel. 

9. Chci požádat o vydání živnostenského listu, abych si mohl přivydělávat. Musím tuto skutečnost oznámit a musím hradit pojistné, když mám stálé zaměstnání?

Zahájení samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně oznámit musíte přímo Vy (k dispozici je tiskopis „Oznámení pojištěnce o změně údajů“), nebo je možné oznámení učinit přes živnostenský úřad. Upozorňujeme, že z pohledu zdravotního pojištění je rozhodující skutečný (faktický) výkon výdělečné činnosti a nikoli pouhé vlastnictví živnostenského listu. Zdravotní pojišťovně se tedy oznamuje datum skutečného zahájení podnikání. Pojistné budete muset hradit, pouze záleží na konkrétní Vaší situaci, zda budete hradit měsíční zálohy (a v jaké výši) či zda budete pouze platit jednou ročně formou doplatku. V případě osob, které jsou zaměstnány a zaměstnání je hlavním zdrojem jejich příjmů, totiž platí, že nejsou povinny hradit zálohy na pojistné a pojistné zaplatí až na základě podaného Přehled OSVČ za daný kalendářní rok. Bližší informace o hrazení pojistného OSVČ naleznete v sekci „Plátci“. 

10. Jsem osobou samostatně výdělečně činnou a rozhodl jsem se, že činnost nebudu několik měsíců vykonávat. Je nutné, abych si přerušil činnost na živnostenském úřadu, nebo mohu tuto informaci poskytnout přímo vaší pojišťovně?

Z pohledu zdravotního pojištění a skutečnosti, zda se pojištěnec stal/přestal být osobou samostatně výdělečně činnou, je rozhodující faktický výkon výdělečné činnosti. To, že pojištěnec je pouhým držitelem živnostenského oprávnění (činnost nevyvíjí) v daném případě není důležité. Pokud jste samostatnou výdělečnou činnost přestal vykonávat, ale živnostenské oprávnění si nechcete ukončovat (přerušovat), je možné, abyste informaci o ukončení (byť dočasném) samostatné výdělečné činnosti podal přímo naší pojišťovně. Postačí tedy vyplnit formulář „Oznámení pojištěnce o změně údajů“, který je k dispozici na každém pracovišti, popřípadě na našich webových stránkách, a doručit ho naší pojišťovně (doklad o přerušení činnosti na ŽÚ se, s ohledem na výše uvedené, nevyžaduje). Jakmile však opět začnete činnost aktivně vykonávat, nezapomeňte nám to opět oznámit. Upozorňujeme, že v době, kdy nebudete osobou samostatně výdělečně činnou, je nutné dořešit a oznámit nám, kdo za Vás bude hradit zdravotní pojištění (tj. zda si budete hradit pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů či zda patříte do některé z kategorií pojištěnců, za něž hradí zdravotní pojištění stát). 

11. K 31. prosinci jsem dostal v zaměstnání výpověď a nyní (od 3. ledna) jsem na neschopence. Musím vám to oznámit nebo to udělá bývalý zaměstnavatel? A kdo bude za mě platit zdravotní pojištění?

Protože jste onemocněl v tzv. ochranné lhůtě (ta je 7 kalendářních dnů po ukončení zaměstnání) budete, pakliže Vám byly přiznány nemocenské dávky a nemáte žádné příjmy ze zaměstnání ani samostatné výdělečné činnosti, patřit po dobu pobírání těchto dávek mezi osoby, za něž hradí pojistné stát. Tuto skutečnost musíte naší pojišťovně oznámit Vy sám a doložit přiznání nemocenských dávek. Zaměstnavatel má totiž povinnost oznamovat vznik a zánik nároku pojištěnce na zařazení do některé ze státních kategorií pouze za stávající zaměstnance (nikoli zaměstnance bývalé), nehledě na to, že vyplácení nemocenské probíhá ze strany okresní správy sociálního zabezpečení a bývalý zaměstnavatel tedy o ukončení výplaty dávek nemá informace. 

12. K 31.12. jsem skončila v zaměstnání a v nové práci nastupuji od 15.2., bohužel dříve mě přijmout nemohou. Musím vám změny zaměstnání nahlásit? A nevadí, že budu mít měsíční pauzu mezi zaměstnáními?

Zahájení a ukončení zaměstnání má povinnost hlásit Váš zaměstnavatel. Na zaměstnance tato povinnost přechází pouze tehdy, pokud zjistí, že zaměstnavatel svoji oznamovací povinnost nesplnil. Abyste měla jistotu, že informaci o nástupu do nového zaměstnání nám Váš zaměstnavatel podal, vyžádejte si přístupové kódy do služby „E-komunikace“, kde můžete nahlížet na průběh svého pojištění a získávat i další cenné informace. Přístupové kódy je možné vyzvednout si osobně na jakémkoli našem pracovišti, popřípadě požádat telefonicky o jejich zaslání (obdržíte je pak v zásilce do vlastních rukou). Ve Vašem případě je ale nutné ujasnit, kdo za Vás bude hradit pojistné v období od 1.1. do 14.2., než Vám vznikne nový pracovní poměr. Nebudete-li zaměstnána ani osobou samostatně výdělečně činnou a ani nepatříte do některé z kategorií, za něž hradí pojistné stát (např. uchazeči o zaměstnání, důchodci), budete si muset uhradit za měsíc leden pojištění sama jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Informace o platbách OBZP, číslech účtů apod. naleznete v sekci „Plátci“. Postavení OBZP se posuzuje z pohledu celého kalendářního měsíce, tj. za období od 1.2. do 14.2. nebudete muset pojistné hradit. 

13. Budu končit v zaměstnání z důvodu přiznání starobního důchodu. Jaké doklady vám mám poslat?

Pojištěnec je obecně povinen oznamovat své zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné, ale za osoby zaměstnané by měl tuto povinnost plnit zaměstnavatel. Tuto povinnost může samozřejmě zaměstnavatel splnit pouze tehdy, pokud informaci o tom, že Vám byl důchod přiznán, má k dispozici. V zásadě je tedy možné Vaše zařazení mezi poživatele důchodu oznámit prostřednictvím svého zaměstnavatele (zaměstnavatel používá tzv. Hromadná oznámení zaměstnavatele) nebo se můžete s dokladem o přiznání důchodu obrátit na naše pracoviště Vy osobně. V případě, že začnete pobírat starobní důchod ještě v době trvání Vašeho zaměstnání, je ale žádoucí, abyste o tomto informoval zaměstnavatele a oznámení učinil jeho prostřednictvím. Je totiž třeba mít na paměti, že ti pojištěnci, za něž hradí pojistné stát (tj. důchodci, studenti atd.), mají v případě existence pracovního poměru určité výjimky při odvodu pojistného – tyto osoby hradí pojistné jen ze skutečného výdělku (neplatí pro ně minimální vyměřovací základ) a proto zaměstnavatel musí o této skutečnosti vědět, aby Vám správně stanovil výši pojistného. 

14. Příští měsíc mi bude končit rodičovská dovolená (synovi budou 3 roky), ale rodičovský příspěvek budu pobírat až do jeho 4 let. Mění se něco na mé situaci v placení pojistného a musím vám ukončení rodičovské dovolené a návrat do práce oznámit, když za mne už stát pojistné nebude platit?

Vzhledem k tomu, že jste zaměstnancem, tak dle zákona všechny skutečnosti, které ovlivňují vznik či zánik povinnosti státu platit za Vás pojistné, má povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně zaměstnavatel. Zaměstnavatel pro oznamování používá předepsané tiskopisy a striktně dané kódy, které jednotlivé kategorie pojištěnců specifikují. Pokud v době ukončení rodičovské dovolené žena nadále pobírá rodičovský příspěvek (pro dané kategorie se užívá jeden společný kód), zaměstnavatel tuto skutečnost nehlásí, protože zařazení pojištěnky mezi osoby, za něž hradí pojistné stát, nadále trvá. I po Vašem návratu do práce za Vás nadále bude totiž hradit pojistné stát, a to z titulu pobírání rodičovského příspěvku. Zaměstnavatel bude povinen nám oznámit až ukončení pobírání rodičovského příspěvku. Doporučujeme Vám následně si ale ověřit, zda tuto svoji povinnost splnil – je možné využít služby „E-komunikace“, která Vám kromě jiného poskytuje náhled do Vašich pojistných dob. Pokud oznamovací povinnost zaměstnavatel nesplnil, musíte se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu sama a ukončení pobírání rodičovského příspěvku doložit.

K druhé části dotazu týkající se placení pojistného dále doplňujeme, že po Vašem návratu do práce za Vás bude odvádět pojistné zaměstnavatel z dosažených výdělků, ale současně (až do doby ukončení pobírání rodičovského příspěvku) za Vás bude hradit pojistné i stát. Protože budete tedy kategorií zaměstnance, za kterého hradí pojistné stát, neuplatní se ve Vašem případě povinnost odvést pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu a pojistné bude hrazeno podle skutečného Vašeho příjmu. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další