Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Přerušení účasti na zdravotním pojištění

1. Odjíždím do zahraničí a chci zrušit zdravotní pojištění v ČR. Co mám udělat?

Ze zdravotního pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině se lze odhlásit v případě, že pobyt v cizině je delší než 6 měsíců (§ 8 odst.4 zákona č. 48/1997 Sb.). Po tuto dobu není pojištěnec povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění v ČR a nemá nárok na poskytování pojišťovnou hrazených zdravotních služeb. Po návratu musí zdravotní pojišťovně ovšem doložit, že po celou dobu pobytu byl v cizině zdravotně pojištěn. Pokud pojištěnec nedoloží potvrzení o zdravotním pojištění v cizině, musí v ČR doplatit zpětně pojistné na veřejné zdravotní pojištění, jakoby v cizině nepobýval a to i přesto, že po celou dobu nečerpal zdravotní péči v ČR. Penále se v takovém případě nevymáhá. V případě, že by doklad o pojištění v cizině byl předložen, ale nepokrýval by celou dobu pobytu, je pojištěnec povinen doplatit v ČR pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc. I v tomto případě se pak penále nevymáhá. V souvislosti se zahájením dlouhodobého pobytu v cizině je tedy nejprve nutné vyplnit písemné prohlášení a doručit ho zdravotní pojišťovně. Formulář je k dispozici i na www.zpmvcr.cz. Prohlášení je možné zaslat i ze zahraničí, ovšem je třeba si uvědomit, že povinnost hradit pojistné nemůže zaniknout dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo pojišťovně prohlášení doručeno.

V případě, že budete pobývat v některé ze zemí EU, EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) či ve Švýcarsku a začnou se na Vás z důvodu aplikace evropských koordinačních nařízení vztahovat právní předpisy daného státu (tj. začnete zde např. pracovat), přestáváte být automaticky českým pojištěncem. Doba výkonu zaměstnání v daném státě není důležitá. V takovém případě pak neplatí výše popsané pravidlo dočasného odhlášení z povinnosti odvádět pojistné do systému veřejného zdravotní pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí dle zákona č. 48/1997 Sb., ale zcela přestanete být účasten zdravotního pojištění v ČR a budete pojištěncem jiného státu EU, EHP či Švýcarska. Více informací o evropských předpisech naleznete v sekci „Evropská unie“.  

2. Vrátil jsem se před necelým měsícem z dlouhodobého pobytu v cizině a vše jsem vám řádně doložil. Nyní chci zase vycestovat na delší dobu a když jsem podával nové prohlášení o pobytu v cizině, tak mi bylo řečeno, že si stejně nějaké pojistné v ČR musím uhradit. Je to pravda?

Je skutečností, že v důsledku novely zákona č. 48/1997 Sb. účinné od 1.9.2015 je možné další prohlášení o pobytu v cizině podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení. Uvedené ustanovení zejména zajišťuje, že za osoby, které se vrátily krátkodobě do ČR (často za účelem čerpání zdravotní péče) po dlouhodobém pobytu v cizině, bude alespoň po uvedené 2 měsíce hrazeno zdravotní pojištění. Pokud po zmíněnou dobu nebudete v ČR výdělečně činný ani nepatříte mezi osoby, za které hradí pojištění stát, budete muset uhradit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Informace o platbách OBZP, číslech účtů apod. naleznete v sekci „Plátci“. 

3. Po ukončení studia na vysoké škole jsem odjel na rok do Austrálie. Nyní jsem se vrátil a vaše pojišťovna po mně chce uhradit zpětné pojistné, neboť ho za mě prý nikdo neodváděl. Myslel jsem, že když mi ještě nebylo 26 let (je mi 24), tak že za mě platil stát?

Co se týká hrazení pojistného za pojištěnce do 26 let věku tak platí, že stát hradí pojistné za tzv. „nezaopatřené děti“, což jsou děti i po ukončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. let věku, pokud se ovšem soustavně připravují na budoucí povolání (tj. studují na

střední či vysoké škole apod.). V době Vašeho studia tedy za Vás hradil pojistné stát, avšak po ukončení školy, jste měl řešit, kdo za Vás bude nadále zdravotní pojištění hradit. Plátcem pojistného je v zásadě buď pojištěnec (podle výdělku ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti) nebo stát (a to za striktně stanovené kategorie pojištěnců); pokud pojištěnec není zaměstnán, není osobu samostatně výdělečně činnou a ani za něho nehradí pojistné stát, musí si platit pojištění sám, a to jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Informace o platbách OBZP naleznete v sekci „Plátci“. Protože pojistné za Vás nebylo hrazeno a ani jste nevyužil v souvislosti se svým odjezdem do ciziny možnost odhlásit se od placení pojistného dle § 8 odst.4 zákona č. 48/1997 Sb., musíte pojistné doplatit. Možnost odhlásit se od placení pojistného je pouze v případě, že bude pojištěnec pobývat v cizině déle jak 6 měsíců, bude v cizině zdravotně pojištěn a učiní o této skutečnosti písemné prohlášení u příslušné zdravotní pojišťovny – povinnost platit pojistné zaniká nejdříve dnem následujícím po dni doručení prohlášení, tj. nelze takovéto prohlášení vyplnit (uplatnit) zpětně. Pokud nám doložíte, že jste měl uzavřeno pro pobyt v cizině zdravotní pojištění a toto pojištění Vám bude krýt celou dobu pobytu, budete si sice muset pojistné doplatit, ale nebude vymáháno penále. 

4. Byla jsem přes půl roku v USA a platila si tam pojištění. Po dobu mého pobytu v zahraničí jsem poprosila rodiče, aby mi hradili všechny potřebné poplatky a pojištění v ČR. Teď jsem se vrátila a kamarádka mi říkala, že jsem si zdravotní pojištění platit nemusela. Mohu vám to oznámit zpětně a vrátíte mi pojistné?

V daném případě Vám nemůžeme vyhovět, protože dle zákona č. 48/1997 Sb. je sice možné se z pojištění odhlásit (neplatit pojistné) po dobu dlouhodobého pobytu v cizině, ale zákon vyžaduje písemné prohlášení o této skutečnosti a striktně říká, že povinnost platit pojistné zaniká dnem, který pojištěnec v prohlášení uvede, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Z této dikce je zřejmé, že odhlášení z pojištění nelze provést zpětné, byť jste splnila jak podmínku délky pobytu (nad 6 měsíců), tak i podmínku být v cizině zdravotně pojištěna. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další