Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

První registrace u zdravotní pojišťovny

1. V brzké době očekáváme narození prvního dítěte. Budeme ho muset u nějaké zdravotní pojišťovny zaregistrovat?

Platí zákonné pravidlo, že dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je v den jeho narození pojištěna jeho matka. Není-li matka účastna veřejného zdravotního systému ČR, je možné registrovat dítě u zdravotní pojišťovny otce (týká se zejména cizinek bez trvalého pobytu a situaci rodiny je vždy nutné pojišťovně doložit). Novorozence je nutné u této zdravotní pojišťovny zaregistrovat. V případě ZP MV ČR můžete zvolit buď registraci při osobní návštěvě našeho pracoviště (zákonný zástupce dítěte předloží vyplněný formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“ a rodný list dítěte) nebo elektronickou registraci přes www.zpmvcr.cz. Předání/zaslání průkazu pojištěnce pro Vaše dítě bude s Vámi při osobní návštěvě dojednáno, resp. v případě využití elektronické registrace bude průkaz automaticky zaslán poštovní zásilkou.  

2. Narodilo se mi dítě a jsem váš pojištěnec. Manželka je ale u jiné zdravotní pojišťovny, rád bych, aby byl syn pojištěn u vaší zdravotní pojišťovny.

Při narození dítěte nelze využít právo na výběr zdravotní pojišťovny, neboť dítě je pojištěno dnem narození u zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna jeho matka. Registrace novorozence do zdravotní pojišťovny otce by přicházela v úvahu pouze tehdy, pokud by matka dítěte nebyla pojištěna v rámci veřejného zdravotního sytému v ČR (např. když matkou je cizinka bez trvalého pobytu). Při narození nemá rodič tedy možnost zvolit si pro své dítě zdravotní pojišťovnu, může však přehlásit dítě k nově zvolené pojišťovně k zákonnému přestupnímu termínu, tj. k 1. lednu nebo k 1. červenci. Přihlášku je ale nutné podat v průběhu pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce předem. Tj. pro přestup k 1.7. je nutné podat přihlášku v období od 1.1. do 31.3; pro přestup k 1.1. pak v období od 1.7. do 30.9. předchozího roku.  

3. Jsem občanem ČR a s mojí manželkou, která je z Ukrajiny, očekáváme narození potomka. Moje žena ale prozatím nemá trvalý pobyt a hradí si komerční zdravotní pojištění. Musím komerční pojištění sjednat i pro dítě?

Vzhledem k tomu, že v daném případě dítě nabyde státní občanství ČR a za místo jeho trvalého pobytu v době narození bude považováno místo Vašeho trvalého pobytu, můžete své dítě zaregistrovat standardně v systému veřejného zdravotního pojištění u Vaší zdravotní pojišťovny. Vzhledem ke specifičnosti dané situace doporučujeme registraci provést při osobní návštěvě libovolného našeho pracoviště a nikoli online přes www.zpmvcr.cz. K registraci předložíte vyplněný formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“ a rodný list dítěte (v němž jste zapsán). 

4. Mám přítele cizince. Za jakých podmínek se může přihlásit k ZP MV ČR?

Bohužel ve Vašem dotazu jste nám neposkytla důležité informace k jeho zodpovězení. Nejprve je třeba vyjasnit skutečnost, zda Váš přítel má v ČR trvalý pobyt či nikoli. V případě získání trvalého pobytu se může Váš přítel standardně zaregistrovat u naší zdravotní pojišťovny (pojištěn bude ode dne získání trvalého pobytu). Pokud však trvalý pobyt nemá, řídí se další možnost registrace v systému veřejného zdravotního pojištění podle jeho státní příslušnosti. Je-li Váš přítel občanem některého ze států Evropské unie, EHS či Švýcarska, může se zaevidovat u naší pojišťovny v případě, že je na území ČR výdělečně činný, resp. má zde své těžiště zájmů. Pro bližší informace o aplikaci evropských pravidel doporučujeme k nahlédnutí oblast otázek „Evropská unie“. V případě, že Váš přítel pochází z jiného, tzv. třetího státu, může být registrován u naší pojišťovny a stane se účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění jen tehdy, pokud je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území ČR. Pokud Váš přítel ale na území ČR pracuje již delší dobu, musí být už u některé zdravotní pojišťovny pojištěn a zaměstnavatel za něj musí odvádět této pojišťovně pojistné. V případě, že již je evidován u jiné zdravotní pojišťovny, může k ZP MV ČR přejít pouze v zákonných přestupních termínech, tj. k 1. lednu nebo k 1. červenci. Přihlášku je ale nutné podat v průběhu pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce předem. Tj. pro přestup k 1.7. je nutné podat přihlášku v období od 1.1. do 31.3; pro přestup k 1.1. pak v období od 1.7. do 30.9. předchozího roku. Důležité též je, že zdravotní pojišťovnu lze měnit jen jednou za 12 měsíců a je tedy nutné při změně pojišťovny sledovat, jak dlouho je Váš přítel u stávající pojišťovny pojištěn. 

5. Pocházím z Jižní Ameriky a v ČR již více jak 5 let podnikám. Před několika měsíci jsem získal v ČR trvalý pobyt. Nyní jsem se dozvěděl, že se mohu pojistit u vaší pojišťovny. Zatím mi běží komerční pojištění a prosím tedy o informaci, kdy a jak mohu pojištění u vás uzavřít.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy upravující oblast veřejného zdravotního pojištění v ČR stanoví, že účast ve veřejném zdravotním systému vzniká dnem získání trvalého pobytu v ČR, bylo Vaší povinností přihlásit se k některé ze zdravotních pojišťoven hned, jak jste trvalý pobyt získal. Na této povinnosti nic nemění ani skutečnost, že máte uzavřeno komerční zdravotní pojištění. Od vstupu do veřejného zdravotního systému se pak odvíjejí další práva a povinnosti pojištěnce, zejména povinnost hradit pojistné. Jako podnikatel musíte hradit pravidelné měsíční zálohy na pojistné – výpočet výše zálohy je přesně dán právními předpisy (bližší informace naleznete v sekci „Plátci“). Kontaktujte tedy nejbližší naše pracoviště, kde předložíte doklad o získání trvalého pobytu, osobní doklad a vyplníte formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další