Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Zdravotní pojištění cizinců

1. Mám přítele cizince. Za jakých podmínek se může přihlásit k ZP MV ČR?

Ve Vašem dotazu jste nám, bohužel, neposkytla důležité informace k jeho zodpovězení. Nejprve je třeba vyjasnit skutečnost, zda Váš přítel má na území ČR trvalý pobyt či nikoli a občanem jakého státu je. Je-li Váš přítel občanem některého ze států Evropské unie, EHS či Švýcarska doporučujeme k nahlédnutí oblast otázek „Evropská unie“. V případě, že Váš přítel pochází z jiného státu (mimo dosah evropských koordinačních předpisů), stane se účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění a může být tedy registrován u naší ZP, pokud má trvalý pobyt v ČR. Pro osoby s trvalým pobytem je účast v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR povinná. Nemá-li Váš přítel trvalý pobyt udělen, může být účasten veřejného zdravotního systému pouze v případě, že je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území ČR. Pobytové oprávnění bude samozřejmě nutné při registraci doložit. 

2. Mám v ČR povolen dlouhodobý pobyt a uzavřené komerční pojištění, protože pocházím z Vietnamu. Nyní ale začnu pracovat v Praze. Musím si dál platit komerční pojištění nebo se můžu přihlásit k nějaké zdravotní pojišťovně, a co k tomu potřebuji?

V případě, že začnete na území ČR pracovat, tj. stanete se zaměstnancem a Váš zaměstnavatel bude mít sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, vzniká Vám dnem nástupu do zaměstnání povinná účast v systému veřejného zdravotního pojištění. Kdo je konkrétně považován pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance (u osob vykonávajících práce na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti rozhoduje výše výdělku), naleznete na našich webových stránkách v sekci určené pro zaměstnavatele. Vycházíme samozřejmě z toho, že máte platné pobytové oprávnění a pracovní povolení či zaměstnaneckou kartu, je-li ve Vašem případě třeba. Bližší informace o zaměstnávání cizinců jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Budete-li zaměstnancem, je vstup do veřejného zdravotního systému ČR v takovém případě povinný a nemůžete si tedy vybrat, zda budete přispívat do veřejného systému, či zda setrváte pouze ve sféře komerčního zdravotního pojištění. Nebudete si tedy muset již platit pojištění komerční a pojistné do veřejného systému za Vás bude odvádět zaměstnavatel. Samozřejmě je zapotřebí, abyste si prostudoval pojistné podmínky vztahující se k Vámi uzavřené komerční pojistce a v souladu s nimi postupoval při vypovězení smlouvy. U jaké zdravotní pojišťovny chcete být v ČR pojištěn je čistě na Vašem rozhodnutí. Pro registraci ke zvolené pojišťovně vyplníte Přihlášku pojištěnce a doložíte patřičné doklady (tj. zejména povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, doklady o nástupu do zaměstnání – vhodné řešit již v součinnosti s Vaším zaměstnavatelem). 

3. Moje matka je cizinka v důchodovém věku (75 let) a nyní získala na území ČR trvalý pobyt. Za jakých podmínek může být pojištěna u vaší zdravotní pojišťovny a jak to bude s placením zdravotního pojištění?

Je třeba předeslat, že obecně účast v systému veřejného zdravotního pojištění vzniká dnem získání trvalého pobytu na území ČR, ale s ohledem na zvláštní pravidla pro občany EU, EHP a Švýcarska je třeba se řídit prvotně podle státní příslušnosti Vaší matky. Pokud je občankou výše zmíněných států, nehraje při posuzování její situace získání trvalého pobytu hlavní roli a je nutné záležitost posoudit detailně. V takovém případě doporučujeme seznámit se se základními principy a otázkami v části zaměřené na problematiku EU, případně se obrátit na naši Infolinku. V případě, že je ale Vaše matka státním příslušníkem státu nespadajícího pod koordinační předpisy EU, je naopak získání trvalého pobytu zásadním úkonem – dnem získání trvalého pobytu jí vzniká účast v systému veřejného zdravotního pojištění a je potřeba, aby se zaregistrovala u jí zvolené zdravotní pojišťovny. Pro určení, kdo pak bude hradit za

Vaši matku zdravotní pojištění, je rozhodující, zda pobírá starobní důchod i z České republiky či pouze z ciziny, a pokud pobírá důchod pouze z ciziny, jaká je výše této dávky. V případě pobírání důchodu z důchodového systému České republiky by byla standardním poživatelem důchodu a pojištění by za ni hradil stát, a to bez ohledu na výši vypláceného důchodu. Pokud pobírá pouze starobní důchod z ciziny, mohl by za ni pojistné hradit též stát z důvodu dosažení důchodového věku platného pro ČR, ale pouze v případě, že nemá žádný příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, a její důchod z ciziny je menší než minimální mzda. Pokud důchod z ciziny je vyšší než minimální mzda, musí si Vaše matka hradit zdravotní pojištění sama, a to jako osoba bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP). Aktuální výše pojistného pro OBZP naleznete v sekci pro plátce. 

4. Pocházím ze státu mimo EU, mám v ČR trvalý pobyt, je mi 55 let a v mé vlasti mi byl minulý měsíc přiznán starobní důchod. Domníval jsem se, že za mne bude jako za důchodce hradit v ČR pojištění stát, protože nepracuji a ani nepodnikám, ale Vaše pracovnice říkala, že si musím hradit pojištění sám.

Stát hradí zdravotní pojištění v prvé řadě za ty osoby s trvalým pobytem, kterým byl přiznán starobní důchod dle předpisů o důchodovém pojištění v ČR. Což však není Váš případ. Dále hradí stát zdravotní pojištění za pojištěnce, kteří sice dosáhli věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplnili podmínky pro přiznání starobního důchodu a kteří nemají příjmy ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti a nepobírají žádný důchod z ciziny, popřípadě je tento důchod z ciziny nižší než minimální mzda v ČR. I v tomto případě ale hovoříme o hranici důchodového věku vyplývajícího z platných právních předpisů ČR. Z Vašeho dotazu dovozuji, že jste narozen v roce 1960, tj. podle předpisů ČR dosáhnete důchodového věku platného v ČR pro odchod do starobního důchodu cca v 64 letech – na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení máte možnost si konkrétní věk, v němž je v ČR možné získat nárok na starobní důchod, ověřit. Teprve až dosáhnete věku, který je v ČR potřebný pro nárok na starobní důchod, můžete být zařazen mezi pojištěnce, za něž hradí pojištění stát. Samozřejmě to vše za podmínky, že bude důchod z ciziny nižší než minimální mzda a nebudete nijak výdělečně činný. Do té doby si buď musíte hradit zdravotní pojištění sám, jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (platby OBZP viz sekce pro plátce), nebo budete pojistné hradit z případné Vaší výdělečné činnosti. V neposlední řadě za Vás může hradit pojištění stát z jiného titulu, například budete-li evidován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce.  

5. Mám již trvalý pobyt v ČR, ale moje manželka zatím nikoli a je zdravotně pojištěna pouze komerčně. Brzy se nám má narodit dítě a teď nevíme, jak to bude s jeho zdravotním pojištěním, protože jak já, tak má žena pocházíme ze států mimo EU.

V zásadě platí, že účast v systému veřejného zdravotního pojištění vzniká dnem získání trvalého pobytu. Z pohledu zákona o pobytu cizinců je zákonný zástupce dítěte narozeného na území ČR, který v ČR pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, povinen do 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o vydání povolení k trvalému pobytu. Současně platí, že v případě podání žádosti o povolení trvalého pobytu se pobyt narozeného cizince od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý. Bližší informace k podání žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. K registraci dítěte u zdravotní pojišťovny je proto třeba předložit doklad o tom, že výše uvedená žádost byla podána, Váš doklad o trvalém pobytu a rodný list dítěte, v němž jste zapsán. Vaše dítě bude v takovém případě účastno veřejného zdravotního systému ČR ode dne narození a pojištění za něj bude hradit stát. Následně bude nutné doložit zdravotní

pojišťovně výsledek rozhodnutí o podané žádosti. Protože uvádíte, že Vaše žena není účastna veřejného zdravotního systému, budete Vaše narozené dítě registrovat u té zdravotní pojišťovny, jejíž klientem budete v době narození Vy. 

6. Jsem Asiatka zatím bez trvalého pobytu a na základě pracovního povolení jsem byla v ČR 2 roky zaměstnána, ale dali mi nyní výpověď. Jsem pojištěna u vaší pojišťovny, ale nemám teď výdělky, tak bych chtěla poprosit o odklad placení pojistného, než si zase práci najdu.

Vzhledem k tomu, že nemáte trvalý pobyt v ČR, nemůžete být nadále účastna v systému veřejného zdravotního pojištění. V případě osob bez trvalého pobytu totiž nárok na účast v systému vzniká a zaniká výhradně v souvislosti s výkonem zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území ČR. Litujeme, ale pokud nejste zaměstnancem, nemůžete být již u nás pojištěna. Ukončení Vašeho pracovního poměru nám má povinnost nahlásit Váš zaměstnavatel, pakliže on tak neučiní, přechází tato povinnost na Vás. Ode dne ukončení zaměstnání je pak nutné, abyste si sjednala odpovídající komerční zdravotní pojištění. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další