Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Změna zdravotní pojišťovny

1. Chci změnit zdravotní pojišťovnu, jak mám postupovat?

S účinností od 1.9.2015 je možné zdravotní pojišťovnu měnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec (popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Z uvedeného plyne, že přestup k jiné pojišťovně například od 1. 1. 2017 je možný pouze na základě přihlášky podané v období od 1.7.2016 do 30.9.2016, přestup k 1.7.2017 pak na základě přihlášky podané v období 1.1.2017 do 31.3.2017 a tak dále.

Pokud se chcete stát pojištěncem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, je třeba vyplnit tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce zdravotní pojišťovny, který je k dispozici na každém našem pracovišti nebo na internetu. Protože období, kdy je možné přihlášky podávat, jsou zákonem striktně stanovena, a v jiných obdobích přihlášku podávat není možné (taková přihláška by musela být posouzena jako neplatná), doporučujeme obrátit se nejprve na naše pracoviště či na infolinku a ověřit si aktuální stav. V případě, že nebude aktuálně možné přihlášku podat, můžete nám zanechat na sebe kontakt a v nejbližším období vhodném pro přeregistraci se Vám sami ozveme.

Od Vaší původní zdravotní pojišťovny Vás na základě platně podané přihlášky odhlásíme sami, pouze je nutné, abyste této pojišťovně vrátil průkaz pojištěnce, a to do 8 dnů od zahájení nového pojistného vztahu. Jste-li zaměstnán, nezapomeňte změnu zdravotní pojišťovny oznámit Vašemu zaměstnavateli (doporučujeme zvolit cestu písemného oznámení, které je zaměstnavatel povinen vám potvrdit). Dále je vhodné nahlásit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři. Rovněž bude třeba své nové pojišťovně oznámit plátce svého pojistného. Bližší informace Vám poskytne jakékoli naše pracoviště či infolinka. 

2. Mohu se přihlásit k vaší zdravotní pojišťovně, i když nepracuji pro Ministerstvo vnitra a jsem cizím státním příslušníkem?

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR není jen pojišťovnou pro zaměstnance z rezortu Ministerstva vnitra, jak se ještě někdy chybně veřejnost domnívá! Naše „dvěstějedenáctka“ je otevřena všem osobám s trvalým pobytem na území ČR bez ohledu na státní občanství a bez ohledu na skutečnost, zda jsou zaměstnáni, podnikají či zda za ně hradí pojištění stát. Pokud však nemáte v ČR trvalý pobyt a nejste ani občanem jiného státu EU, můžete se stát účastníkem veřejného systému zdravotního pojištění a tedy zaregistrovat se u naší pojišťovny pouze v případě, že jste zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území ČR. Pakliže jste státním příslušníkem jiného státu EU, EHP či Švýcarska naleznete další informace v sekci otázek „Evropská unie“.

3. Podala jsem přihlášku k vaší zdravotní pojišťovně a pojištění má vzniknout od 1. ledna. Nyní jsem evidována na úřadu práce, ale od 15. prosince nastupuji do zaměstnání. Musím vám ještě poslat nějaké doklady z úřadu práce či od zaměstnavatele?

Protože pojistný vztah u naší pojišťovny bude zahájen až od 1. ledna, je třeba, aby naše zdravotní pojišťovna obdržela informaci o Vašem plátci pojistného, který bude aktuální k danému datu. Protože Vaše evidence na úřadu práce (po dobu této evidence za Vás hradí pojištění stát) končí ještě před zahájením pojistného vztahu u naší pojišťovny, není třeba nám tuto skutečnost oznamovat – informaci o ukončení evidence na úřadu práce musíte ale předat Vaší dosavadní zdravotní pojišťovně. Rovněž tak nástup do zaměstnání musí nahlásit Váš zaměstnavatel Vaší dosavadní pojišťovně, ale také musí této pojišťovně na standardním formuláři potvrdit skutečnost, že k 31.12. Vaše pojištění u této pojišťovny končí a nebude tedy již za Vás na její účet hradit pojistné. Zaměstnavatel se dále musí přihlásit k platbě Vašeho pojistného u naší pojišťovny, k čemuž opět slouží standardní tiskopis. Vaší povinností je proto do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny oznámit zaměstnavateli, že od 1. ledna zdravotní pojišťovnu měníte. Toto oznámení je vhodné učinit písemnou formou, přičemž převzetí oznámení o změně pojišťovny Vám musí zaměstnavatel potvrdit. Písemná forma oznámení je doporučována z toho důvodu, že v případě, že by došlo k opožděné platbě pojistného a zaměstnavateli bylo vyměřeno penále, tak zaměstnavatel má právo požadovat úhradu penále po zaměstnanci, pakliže toto penále vzniklo v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny pojišťovny pojištěncem. Obecně tedy platí, že zahájení a ukončení zaměstnání oznamuje zdravotní pojišťovně zaměstnavatel. Na pojištěnce přechází tato povinnost pouze v případě, že zjistí, že zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost nesplnil. 

4. Budu vaším klientem od 1.7. Kde a kdy si mám vyzvednout průkaz pojištěnce? V polovině července musím totiž podstoupit operaci.

Průkaz pojištěnce Vám bude zaslán poštovní zásilkou na Vaši korespondenční adresu, a to cca měsíc před zahájením pojistného vztahu. Do 30.6. včetně se musíte při ošetření u lékaře prokazovat průkazem Vaší dosavadní zdravotní pojišťovny. Průkaz naší pojišťovny bude platný až od 1.7. Pokud byste do zahájení pojistného vztahu zásilku s průkazem neobdržel, kontaktujte nás obratem a zajistíme náhradní doručení. Rovněž je možné vystavit Vám na přechodnou dobu dočasné papírové potvrzení, které plastový průkaz plnohodnotně nahrazuje. 

5. Působil jsem několik let v USA a byl jsem odhlášen z povinnosti platit pojistné v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. Teď jsem se vrátil do ČR a chtěl bych být vašim pojištěncem. Volal jsem na moji dosavadní pojišťovnu a tam mi řekli, že to prý nejde. Jak to tedy je?

Z Vámi popisovaných skutečností vyplývá, že jste učinil u své dosavadní zdravotní pojišťovny v souvislosti s odjezdem do ciziny patřičná prohlášení, na jejichž základě jste po dobu pobytu v cizině nebyl povinen platit pojistné. Pojištěncem této pojišťovny jste tedy byl nadále, ale pouze jste měl dočasnou výjimku z úhrad pojistného – takto jste veden i v Centrálním registru pojištěnců. Zákon č. 48/1997 Sb. pak říká, že je nutné po návratu z ciziny se u příslušné pojišťovny opět přihlásit a doložit nezbytné skutečnosti. Zejména se dokládá uzavřené zdravotní pojištění v cizině a jeho délka. Protože Váš pojistný vztah u Vaší dosavadní pojišťovny trvá, platí pro změnu Vaší zdravotní pojišťovny stejná pravidla jako pro ostatní pojištěnce, tj. přihlášku je možné naší pojišťovně podat k 1.lednu nebo k 1. červenci, a to ale nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Návrat z ciziny a patřičné zdokladování pojištění v cizině musíte ale dořešit s Vaší stávající pojišťovnou co nejdříve, aby bylo možné změnu pojišťovny v Centrálním registru pojištěnců technicky provést. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další