Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Základní podmínky

1. Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR (pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně).

2. Pojištěnec musí být u ZP MV ČR registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání=vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. 7. 2018 nebo od 1. 1. 2019.

3. Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace.

4. Realizací se rozumí datum nákupu zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky a u ozdravného pobytu datum ukončení účasti na něm (uvedené na potvrzení od šk. zařízení).

5. Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP MV ČR, a to do doby jejich vypořádání.

6. Pojištěnec může v kalendářním roce požádat o příspěvek pouze z jednoho programu dle vlastního výběru. Děti do 18 let a ženy v souvislosti s těhotenstvím mohou při splnění daných podmínek žádat v kalendářním roce o dva libovolné příspěvky. Tzn. jednou ze dvou nebo dvakrát z jednoho programů. Platební doklady za položky jednoho programu lze sčítat až do maximální výše příspěvku. Žádost o příspěvek lze uplatnit pouze jednorázově (tj. jedenkrát ročně). 

7. Příspěvek bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP MV ČR do tří měsíců od realizace s tím, že se lhůta počítá od poslední úhrady (např. při nákupu v březnu je poslední termín pro předložení dokladů červen). Možnost podat žádost k vyřízení při dodržení ostatních podmínek končí dnem 15. 12. 2018.

8. Žádosti podané po 15. 12. 2018 nebudou ZP MV ČR přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP MV ČR, datum na podacím razítku pošty nebo datum odeslání z datové schránky (platební doklady musí být doručeny v originálech). Žádost proto nelze předložit prostřednictvím e-mailu. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP MV ČR 30 dnů od data doručení žádosti.

9. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:

a. Formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i online), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky),

b. Originál platebního dokladu o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce. Očkovací průkaz, soudní rozhodnutí apod. lze předložit v kopii. Doklad musí být uhrazen  v roce 2018. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek.

c. Po nákupu přes internet nebo po bezhotovostní platbě je nezbytné předložení dokladu o provedení vlastní platby (výpis z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby). Z dokladu musí být zřejmý účel platby.

d. ZP MV ČR neposkytuje příspěvky na platby, které byly hrazeny prostřednictvím benefitů - poukázek (i benefitových karet) pojištěnců. V případě, že bylo zboží či služba uhrazeno benefitovými poukázkami jen částečně, lze poskytnout příspěvek na část platby uhrazenou penězi.

10. Žádost i s dokladem je možné zaslat poštou.

11. ZP MV ČR poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce.

12. Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně (včetně internetové) nebo prodejně zdravotnických potřeb.

13. Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

14. Věkové rozpětí u jednotlivých programů – kde není uvedeno výslovně „počítáno dle data narození“ rozumí se dosažení věku v kalendářním roce 2018.

15. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho zákonný zástupce nebo osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.

16. Každá osoba podle bodu 15 (pojištěnec ZP MV ČR), může postoupit svůj příspěvek ve prospěch svého dítěte - pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let - na položky programů, které jsou pro ně určeny. (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte). 

17. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup (úhradu) zboží anebo služby/aktivity  realizované pouze na území ČR.

18. Příspěvek je schvalován pověřeným pracovníkem pobočky.

19. Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek. Tyto podmínky jsou základním podmínkám nadřazeny.

20. ZP MV ČR může v průběhu roku 2018 měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit. Každá změna bude uveřejněna na webu ZP MV ČR.

21. Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro každý jeden program.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další