Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Základní podmínky

 1. Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR (pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně).
 2. Pojištěnec musí být u ZP MV ČR registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání=vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. 7. 2019 nebo od 1. 1. 2020.
 3. Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP MV ČR, a to do doby jejich vypořádání.
 4. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:
  1. Formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i webu), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky).
  2. Originál platebního dokladu o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce ( netýká se potvrzení za ozdravný pobyt v přírodě/lyžařský výcvik a letní sportovní pohybový pobyt). Očkovací průkaz, soudní rozhodnutí apod. lze předložit v kopii. Doklad musí být vystaven v roce 2019. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek. Netýká se potvrzení platby za školy v přírodě a letní sportovní pohybový pobyt. 
  3. Po nákupu přes internet nebo po bezhotovostní platbě je nezbytné předložení dokladu o provedení vlastní platby (výpis z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby). Z dokladu musí být zřejmý účel platby.
  4. ZP MV ČR neposkytuje příspěvky na platby, které byly hrazeny prostřednictvím benefitů - poukázek (i benefitových karet) pojištěnců. V případě, že bylo zboží či služba uhrazeno benefitovými poukázkami jen částečně, lze poskytnout příspěvek na část platby uhrazenou penězi.
 5. Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně (včetně internetové) nebo prodejně zdravotnických potřeb.
 6. Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 7. Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době Realizací se rozumí datum nákupu zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky a u ozdravného pobytu datum ukončení účasti na něm (uvedené na potvrzení od poskytovatele).
 8. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup (úhradu) zboží anebo služby/aktivity realizované pouze na území ČR.
 9. Platební doklady za položky jednoho programu lze sčítat až do maximální výše příspěvku. Platební doklady je možné předložit nejpozději do jednoho měsíce od realizace. (např. při nákupu v březnu je poslední termín pro předložení dokladů duben) a nejpozději do 30. 11. 2019. U platebních dokladů k jedné položce se lhůta počítá od poslední úhrady. Termíny pro těhotné ženy a dárce krve jsou uvedeny přímo u konkrétních programů. Žádost o příspěvek lze uplatnit jen jednou, jednorázově, z jednoho programu. (tj. jedenkrát ročně).
 10. Žádosti podané po 30. 11. 2019 nebudou ZP MV ČR přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP MV ČR, datum na podacím razítku pošty nebo datum odeslání z datové schránky (platební doklady musí být doručeny v originálech). Žádost proto nelze předložit prostřednictvím e-mailu. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP MV ČR 30 dnů od data doručení žádosti.
 11. ZP MV ČR poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce.
 12. Děti ve věku do 18 let a ženy v souvislosti s těhotenstvím (narozením dítěte) mohou při splnění daných podmínek žádat v kalendářním roce o dva libovolné příspěvky. Tzn. jednou ze dvou nebo dvakrát z jednoho programu. Ostatní pojištěnci mohou v roce 2019 požádat o příspěvek pouze z jednoho programu dle vlastního výběru.
 13. Dítě ve věku do 18 let může nad rámec Programu pro děti a nad rámec dalšího libovolného programu pro děti čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt, konaný od 29. června do 1. září 2019.
 14. Dobrovolní hasiči a příslušníci městských policií mohou nad rámec jednoho programu určeného pro dospělé, čerpat příspěvek na očkování, až do max. výše uvedené u konkrétní položky. 
 15. Věkové rozpětí u jednotlivých programů – kde není uvedeno výslovně „počítáno dle data narození“ rozumí se dosažení věku v kalendářním roce.
 16. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho zákonný zástupce nebo osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 17. Každá osoba podle bodu 16 (pojištěnec ZP MV ČR), může postoupit svůj příspěvek ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte).
 18. Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek a jsou základním podmínkám nadřazeny.
 19. ZP MV ČR může v průběhu roku 2019 měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit. Každá změna bude uveřejněna na webu ZP MV ČR.
 20. Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro každý jeden program.

  Formulář k proplacení příspěvku : 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další