Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek

Kdo může využít bonus z fondu prevence 

Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP 211 (pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP 211 registrována pouze výpomocně).

Klientem ZP 211 i v době vyplacení 

Pojištěnec musí být u ZP 211 registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání=vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. července 2017 nebo od 1. ledna 2018.

Posouzení žádosti 

Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace.

Realizace = datum nákupu

Realizací se rozumí datum nákupu zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky a u ozdravného pobytu datum ukončení účasti na něm (uvedené na potvrzení od šk. zařízení).

Žádné nevyrovnané závazky

Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP 211, a to do doby jejich vypořádání.

Jeden program, jedna položka v jednom roce

Pojištěnec může v kalendářním roce požádat o příspěvek pouze z jednoho programu, a to na jednu položku dle vlastního výběru. Neplatí pro program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně a program LÉTO s 211. Žádost o příspěvek lze uplatnit pouze jednorázově (tj. jedenkrát ročně).

Žádost do 3 měsíců od realizace

Příspěvek bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP 211 do tří měsíců od realizace (např. při nákupu v březnu je poslední termín pro předložení dokladů červen) ale nejpozději do 15. prosince 2017. Podmínka doložení žádosti a dokladů do 3 měsíců od realizace neplatí pro program pro dárce krve (se zpětnou platností od 1.1.17).

Nejpozději do 15. 12. 2017

Žádosti podané po 15. prosinci 2017 nebudou ZP 211 přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP 211, datum na podacím razítku pošty nebo datum odeslání z datové schránky (platební doklady musí být doručeny v originálech). Žádost proto nelze předložit prostřednictvím e-mailu. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP 211 30 dnů od data doručení žádosti.

Nezapomeňte doložit

K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:

Formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i webu, v sekci Pojištěnci - Formuláře), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky).

Originální platební doklad o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce. Doklad musí být vystaven v roce 2017. Očkovací průkaz, soudní rozhodnutí apod. lze předložit v kopii. Při nákupu přes internetovou lékárnu je nezbytné předložení dokladu o provedené platbě (včetně výpisu z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby). Žádost i s dokladem je možné zaslat poštou. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek. ZP 211 neposkytuje příspěvky na platby, které byly hrazeny prostřednictvím benefitových poukázek (benefitových karet) pojištěnců.

Vyplacení příspěvku pouze bezhotovostně

ZP 211 poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce nebo poštovní poukázkou typu „B". Výplatu poukázkou schvaluje vždy pověřený zaměstnanec pobočky, případně ředitel pobočky.

Pouze služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně (včetně internetové) nebo prodejně zdravotnických potřeb.

Příspěvek není na doplatky

Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Není možné dočerpání příspěvku

Při vyplacení nižší částky, než je maximální výše příspěvku, nelze zbytek příspěvku dočerpat (dovyplatit).

Věkové rozpětí u jednotlivých programů

Věkové rozpětí u jednotlivých programů je dáno kalendářním rokem, v němž pojištěnec dosáhl stanoveného věku.

Využití bonusu pro nezletilé dítě

O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho zákonný zástupce nebo osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.

Výplata příspěvku v českých korunách

Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup (úhradu) zboží anebo služby realizované pouze na území ČR.

Specifické podmínky nadřazeny základním

Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek. Tyto podmínky jsou základním podmínkám nadřazeny.

Schválení příspěvku

Příspěvek je schvalován pověřeným pracovníkem pobočky.

Změna programu vyhrazena

ZP 211 může v průběhu roku 2017 měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit. Každá změna bude uveřejněna na webu ZP 211.

 

Přehled nabídky bonusů z fondu prevence

 

Další výhody pro pojištěnce ZP 211

Multiobjekt byl již smazán

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.