E-komunikace

Portálový přístup identifikovaného uživatele, ve kterém není potřeba zřizovat elektronický podpis nebo instalovat další software. Uživatel je osloven naší pojišťovnou dopisem, ve kterém obdrží základní informace o přidělení přístupových kódů k novým aplikacím. Při přihlášení za pomoci těchto identifikačních údajů potvrdí uživatel svoji vůli komunikovat s pojišťovnou touto cestou. Vzápětí jej systém vyzve ke změně hesla a nabídne další základní funkce, na základě kterých bude předávat data pojišťovně. Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů (lze využít pro externí služby účetních nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců).

Vstup do E-komunikace

E-komunikace umožňuje:

Pojištěncům ZP MV ČR

 • zadání nebo změnu kontaktní (resp. korespondenční) adresy, telefonu, e-mailu
 • sledování pojistných dob v evidenci ZP MV ČR (doba trvání zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, osoby bez zdanitelných příjmů, státní kategorie apod.)
 • sledování údajů v evidenci ZP MV ČR za připojeného rodinného příslušníka (děti do 18 let) 
 • získání přehledu vykázané zdravotní péče
 • získání přehledu započitatelných poplatků (včetně doplatků a přeplatků)
 • zobrazení výpisu osobního účtu
 • zřízení a vstup do Karty života, která představuje souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce uložených u ZP MV ČR
 • prostřednictvím Karty života udělení souhlasu s poskytnutím informací pro Zdravotnickou záchrannou službu v případě nouze
 • získání výpisu z Karty života pomocí SMS zprávy na mobilní telefon (např. seznam užívaných léků apod.). Aktivně pracovat s Kartou života lze nově i pomocí tzv. „chytrých telefonů“.
 • podání Přehledu OSVČ (je-li pojištěnec  OSVČ)
 • pořízení výpisu přehledu plateb pojistného (OSVČ a osob bez zdanitelných příjmů)
 • pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ
 • volbou nastavení zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví (dále ZÚ) podání Přehledu OSVČ a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • kontrolu předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • vstup do evidenčního listu člena Klubu pojištěnců (přihláška, změna, odhláška)
 • kontrolu bodového konta člena Klubu pojištěnců

Plátcům pojistného – Zaměstnavatelům

 • zadání nebo změnu kontaktní (resp. náhradní) adresy, odpovědné osoby, telefonu, e-mailu
 • pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR
 • předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně nebo ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR)
 • předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně nebo ze souboru dle datového rozhraní VZP)
 • kontrolu předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • pořízení výpisu plateb pojistného
 • volbou nastavení zpřístupnit svému ZÚ podání formulářů a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)

Zpracovatelům účetnictví (ZÚ)

Volba „Plátci pojistného“:

 • prostřednictvím jediného přístupu spravovat zaměstnavatele a OSVČ, u kterých bylo provedeno nastavení ZÚ
 • pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR pro vybraného zaměstnavatele
 • předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně, načtením přehledu ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR, hromadně – jednorázovým předáním více souborů přehledů dle datového rozhraní VZP)
 •  předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně, načtením oznámení ze souboru dle datového rozhraní VZP, hromadně – jednorázovým předáním více souborů oznámení dle datového rozhraní VZP)
 • podání Přehledu za OSVČ, kterým vede účetnictví
 • pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ, kterým vede účetnictví
 • kontrolu předaných formulářů (prostřednictvím E-komunikace) "Zpracované formuláře" zaměstnavatele i OSVČ
 • pořízení výpisu přehledu plateb pojistného pro vybraného zaměstnavatele nebo OSVČ

 Volba „Zdravotnická zařízení“:

 • zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • jednorázové hromadné zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře) za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu
 • stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu

Smluvním partnerům (zdravotnickým zařízením)

 • předání  vyúčtování zdravotní péče (dle dat. rozhraní VZP - kdavka, fdavka)
 • předání nově registrovaných pojištěnců (dle dat. rozhraní VZP - kdavka - registrace)
 • zasílání protokolů o zpracování a příp. chybových protokolů
 • pořízení výpisu platných resp. neplatných registrací pojištěnců
 • zjišťování kontraindikací mezi léky
 • stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF
 • nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)
 • předání hlášení nositelů výkonů
 • volbou nastavení zpřístupnit svému ZÚ zaslání vyúčtování zdravotní péče za zdravotnické zařízení (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • zasílat vyúčtování za zdravotní služby poskytnuté cizincům
 • po uzavření dodatku ke smlouvě (odb. 001 a 002):

zobrazit přehledy vykázané zdravotní péče

zobrazit a spravovat údaje na Kartě života registrovaného pojištěncë

hodnotit zdravotnická zařízení, která vykázala péči o registrované pojištěnce daného smluvního zařízení

vybrané registrované pojištěnce zařadit do léčebných plánů