Přejít k hlavnímu obsahu

Smlouvy o dohodnutých nejvyšších cenách

Vážení poskytovatelé lékárenské péče,

zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále jen „Pojišťovny") uzavírají Smlouvy o dohodnutých nejvyšších cenách (dále jen „Smlouva o DNC") s cílem dosáhnout co možná nejefektivnější alokace prostředků veřejného zdravotního pojištění, snížení negativního dopadu do hospodaření zdravotních pojišťoven a v zájmu udržení stability veřejného zdravotního pojištění.

Pojišťovny tento typ smluv uzavírají se smluvními partnery držiteli rozhodnutí o registraci, dovozci nebo tuzemskými výrobci léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, dovozci nebo předkladateli specifického léčebného programu (dále jen jako „původci") nad rámec zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

V daném případě je předmětný typ smlouvy uzavírán mimo rámec zákona o veřejném zdravotní pojištění, tudíž nikoli jako smluvní závazek (písemné ujednání) ve smyslu ust. § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotní pojištění, nýbrž se jedná o smluvní vztah uzavíraný v režimu obchodního zákoníku, v rámci kterého je nad rámec obecných předpisů sjednána zvláštní povinnost původce.

V této své zvláštní smluvní povinnosti se původce jakožto smluvní partner Pojišťoven zcela jednoznačně a určitě v příslušné Smlouvě o DNC zavazuje zajistit dostupnost určených léčivých přípravků (dále jen „LP") a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ") u poskytovatelů lékárenské péče tak, aby cena pro konečného spotřebitele nepřesáhla výši smluvně dohodnuté nejvyšší ceny, a to od prvního dne účinnosti Smlouvy o DNC. Za účelem naplnění výše uvedeného jsou původci povinni přijmout odpovídající opatření a přizpůsobit svou cenovou politiku vůči distribučnímu řetězci tak, aby určený LP nebo určená PZLÚ byly pro konečného spotřebitele, tedy pojištěnce Pojišťoven, dostupné za dohodnutou cenu již od prvního dne účinnosti takovéto Smlouvy o DNC. Přičemž tato smluvně upravená povinnost původce se vztahuje na všechny dodávky LP a PZLÚ na trh v České republice.

Z tohoto důvodu se ustanovení týkající se tzv. „doprodejů" dle platného znění Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR 1/2013/FAR ze dne 7. prosince 2012 v tomto případě nepoužijí, neboť výše úhrady určených LP nebo PZLÚ byla nad rámec obecného cenového předpisu upravena dohodou smluvních stran v platně uzavřené Smlouvě o DNC.

Uzavírání těchto Smluv o DNC generuje úspory v systému veřejného zdravotního pojištění a umožňuje efektivní snižování výdajů z rozpočtu veřejného zdravotního pojištění vynakládaných na úhradu předmětných skupin LP. Vytvářené úspory umožňují rychlejší vstup nových a velmi nákladných vysoce inovativních léčivých přípravků na český trh, resp. financování nákladné moderní léčby závažných chorob a onemocnění.

Smluvně dohodnuté nejvyšší ceny pro konečného spotřebitele, tedy pojištěnce Pojišťoven, jsou publikovány v Číselnících SZP ČR, které vycházejí ze Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (SCAU) a z platných právních předpisů.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211