Přejít k hlavnímu obsahu

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Povinnost testování zaměstnanců a dalších osob na pracovišti na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) je nařízena:

 • v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 12. 2021 č.j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN
 • v období od 17. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN

Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při čerpání prostředků z Fondu prevence v rámci Programu na podporu provádění samoodběrových testů na onemocnění COVID-19 jsou dostupné na adrese: https://www.samotesty-covid.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání a také zde.

Od. 17. 1. 2022 je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek dle předchozího odstavce rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky v souladu s výše uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účinným od 17. 1. 2022.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

 • Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
 • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený:
 • Na jednoho zaměstnance (pojištěnce) bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  • V období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 je stanovena frekvence testování jedenkrát týdně. Maximálně lze přitom poskytnout příspěvek na 4 testy za kalendářní měsíc.
  •  V období od 17. 1. 2022 do 15. 2. 2022 (konečné datum bude upraveno dle vývoje situace a následných opatření) je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek).
 • Zaměstnancem se také rozumí: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce, státní zástupce, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...).

Způsob podání žádosti

Žádosti o příspěvek je možné podat od 1. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace na portálu samotesty-covid.cz, a to prostřednictvím:

 • uživatelského účtu do aplikace, který si žadatel o příspěvek zřídil v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021
 • nově registrovaného uživatelského účtu, přičemž registrace bude umožněna v rámci aplikace od 1. 1. 2022, a to pro všechny osoby, které mohou o příspěvek požádat za období od 22.11. 2021 do 16. 1. 2022.
 • Nové osoby, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 1. 3. 2022.

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Podmínky čerpání příspěvků

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že žadatel v tomto případě může mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění.
 • Žadatel je povinen sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků u jednotlivých zaměstnanců.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který se vzhledem k povaze své práce na pracovišti nesetkává se třetími osobami (např. home-office).
 • Žadatel je povinen v rámci podání žádosti o příspěvek informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých samoodběrových testů.
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence mají právo kontrolovat, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, splňují všechny podmínky pro čerpání příspěvku a mají právo neproplatit neoprávněně vyúčtovaný příspěvek či jeho výši. V případě, že žadatel nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při autorizaci v rámci webové stránky určené k vykazování testů, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny provádět zpětnou kontrolu plnění podmínek čerpání tohoto programu, přičemž případné ukončení tohoto programu nemá vliv na právo zdravotní pojišťovny požadovat vrácení neoprávněně vykázaných a zdravotní pojišťovnou uhrazených finančních prostředků.

Další podmínky platné v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022:

 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 7 dnech absolvovali RT-PCR test nebo rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny kontrolovat, zda zaměstnanec s pozitivním výsledkem samotestu podstoupil konfirmační RT-PCR test u poskytovatele zdravotních služeb, a vyhrazují si právo neuhradit příspěvek na samotest provedený zaměstnanci s pozitivním výsledkem, pokud tomuto zaměstnanci nebude následně proveden konfirmační RT-PCR.

Další podmínky platné v období od 17. 1. 2022:

 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 72 hodinách před provedením testu (zaměstnavatelem) absolvovali RT-PCR test nebo v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník.

Podklady pro úhradu příspěvku

Žadatel při žádosti uvede kromě obecných identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména:

 • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
 • příslušnost k zdravotní pojišťovně
 • číslo pojištěnce, případně datum narození
 • datum provedení testu
 • pozitivní/negativní výsledek každého testu
 • číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku (bankovní účet bude totožný s tím, z něhož žadatel hradí pojistné na zdravotní pojištění).

Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad vystavený v období od 1. 1. 2021 za nakoupené testy.

V případě, že žadatel nakoupil testovací sady v zahraničí, v rámci doložení účetního/daňového dokladu přepočítá nákup testů dle platného kurzu střed ČNB v den nákupu.

Doklady a podklady v elektronické podobě (skenované, ofocené apod.) podané k žádosti musí být dobře čitelné.

Forma vyplácení příspěvku

Příspěvky jsou vypláceny v české měně, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, jejž žadatel za tímto účelem uvedl v žádosti a ze kterého je žadatelem hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Splatnost příspěvku je do 30 dnů ode dne doručení bezvadně podané žádosti.

Další podmínky samotestování, včetně akceptace podmínek programu

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Žadatel musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestoval, včetně data testování a výsledku testování, aby mohl podat žádost o příspěvek.
 • Žádosti o příspěvek předchází registrace v rámci on-line aplikace, kdy si žadatelé zajišťují přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes autorizační (aktivační) kód zaslaný do datové schránky nebo vyžádaný prostřednictvím on-line formuláře. Žadatelé, kteří si zřídili přístup do aplikace v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021, mohou využít tyto existující přístupové účty nebo si zřídit nové.
 • Podáním žádosti o příspěvek z tohoto preventivního programu žadatel akceptuje podmínky uvedené v tomto programu.
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Doba trvání testování zaměstnanců

 • Datum zahájení testování zaměstnanců: 22. 11. 2021 (dle opatření vlády nejpozději 29. 11. 2021)
 • Ukončení testování zaměstnanců: po zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Termíny přijímání žádostí o příspěvek

 • Od 1. 1. 2022, resp. od 1. 3. 2022, viz sekce Způsob podání žádosti.
 • Žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc. Výjimkou jsou žádosti:
  • za testy provedené v listopadu 2021, které lze podat v lednu 2022. Testy za měsíc listopad zadávejte, prosím, v samostatném souboru.
  • za testy provedené zaměstnavateli, kteří patří od 17. 1. 2022 nově do okruhu  žadatelů o příspěvek. Tito zaměstnavatelé budou moci první žádosti zadávat v březnu, a to jak za měsíc leden, tak za měsíc únor. Testy za měsíc leden zadávejte, prosím, v samostatném souboru.
 • Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc vždy podávají nejpozději poslední den následujícího měsíce (kromě výše uvedených výjimek).

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Další informace k příspěvku

Registrace na samotesty-covid.cz

Pokud ještě nemáte registraci, je k ní třeba aktivační kód.

 • Má-li vaše společnost (nebo OSVČ) datovou schránku, získání kódu trvá pár minut. O zaslání kódu požádejte zde.
 • Nemáte datovou schránku? Kontaktujte svou pojišťovnu kvůli zaslání nebo osobnímu vyzvednutí kódu. Doporučujeme DS zřídit.

Jak nahrát platební doklady a vyplnit evidenci provedených testů? 

 • Stáhněte si uživatelskou příručku a vzorovou tabulku pro evidenci testů
 • Vždy nejprve odešlete nákupní doklady za zakoupené testy. Nestačí je uložit, musí být odeslány, jinak nelze odeslat výsledky testů
 • Nakoupili jste testy po baleních? Když uvádíte počet testů na dokladu, nezapomeňte vynásobit počet balení počtem testů v jednotlivých baleních. Stránka neumí provést výpočet!
 • Každý platební doklad nahrajte pouze jednou
 • Používejte pouze vzorovou tabulku a nijak ji neupravujte (přidávání sloupců apod.)
 • Tabulka může mít pouze 2 000 řádků; máte-li více zaměstnanců, nahrajte více výkazů
 • Nepoužívejte více listů, raději více souborů
 • Zdravotní pojišťovny zadávejte pomocí kódu, nikoli názvu (kódy všech pojišťoven zde)
 • Pozor na překlep v kódu pojišťovny. Test pak obdrží jiná pojišťovna a zamítne ho
 • Výsledek testu vyplňujte následovně: je-li negativní, pak do sloupce "negativní" uveďte "ano" a sloupec "pozitivní" nechte prázdný a naopak

Odeslali jste hlášení a našli chybu?

Zadané údaje nelze na portálu samotesty-covid.cz nijak opravovat či měnit. Je nutné kontaktovat jednotlivé pojišťovny, u nichž jsou registrováni zaměstnanci, aby žádost s chybou ve svých systémech stornovaly. Následně bude možné odeslat opravu. 

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu