Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Informace o souborech cookie a jejich zpracování

Informace o souborech cookie a jejich zpracování

V rámci provozu našich webových stránek používáme malé textové soubory cookie (dále jen „cookies“ nebo v jednotném čísle „soubor cookie“), které si váš webový prohlížeč při prohlížení stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení a s pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu, tj. co nejvíce respektovat Vaše očekávání a přání při používání našich stránek. I v této oblasti jsme však vázáni příslušnými právními předpisy.

Právní úprava pro nakládání s cookies je obsažena v § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tato právní úprava nám výslovně povoluje shromažďovat některé informace i bez Vašeho souhlasu. Jedná se o ty informace, které jsou nezbytné pro zajištění technického chodu webových stránek, bez těchto informací by naše webové stránky správně nefungovaly. Tyto cookies se označují jako „nutné“.

Ostatní cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však obvykle nejsme schopni přímo identifkovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože si vážíme Vašeho soukromí, a protože respektuje Vaše právo na soukromí, jsou všechny typy cookies vypnuty (s výjimkou výše uvedených „nutných“). Pokud chcete využívat jednotlivé typy cookies, musíte je aktivovat (přijmout) v nastavení cookies lišty. Tím nám udělíte souhlas k jejich využívání.

Nastavení cookies můžete změnit po rozkliknutí nápisu COOKIES v levém dolním rohu. Zároveň většina webových prohlížečů umožňuje uživateli určitou kontrolu nad některými cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zde naleznete návody pro jednotlivé webové prohlížeče:

Pokud se chcete odhlásit ze sledování Google Analytics, navštivte tyto webové stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies v sobě rovněž nesou takové informace, na základě kterých jsou osoby identifikované, případně se stávají identifikovatelnými. Proto Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR jako správce osobních údajů přináší v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) informace o zpracování osobních údajů v rámci provozu svých webových stránek, resp. při používání cookies.

1) Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO 471 14 304 (dále jen „ZP MV ČR“).

V oblasti ochrany osobních údajů můžete správce kontaktovat pomocí elektronické pošty na adrese gdpr@zpmvcr.cz nebo můžete zaslat datovou zprávu do naší datové schránky ID: 9swaix3 nebo můžete využít provozovatele poštovních služeb a kontaktovat správce poštou na výše uvedené adrese v místě jeho sídla. Rovněž máte možnost kontaktovat nás v našich klientských centrech, jejichž seznam naleznete na https://www.zpmvcr.cz/pracoviste.

2) Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, ZP MV ČR v souladu s platnou legislativou jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese zřízené speciálně pro oblast ochrany osobních údajů: gdpr@zpmvcr.cz, nebo můžete využít běžných kontaktních údajů uvedených na https://www.zpmvcr.cz/kontakt.

3) Proč správce zpracovává osobní údaje?

Správce zpracovává osobní údaje pouze v případě, že k tomuto zpracování udělíte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete udělit buď pro všechny skupiny cookies, nebo pouze pro Vámi vybranou(é) skupinu(y) cookies.

4) V jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány?

Výkonností cookies zpracovávají informace o výsledcích hledání na našich webových stránkách. Při tom dochází k vytvoření unikátního ID pro každého jednotlivého návštěvníka.

Funkční cookies zaznamenají jedinečné ID návštěvníka a sledují jeho pohyb na webových stránkách správce (jaká témata vyhledával, jak dlouho se na stránce zdržel, jaké zařízení využil, jaká klíčová slova využil pro vyhledávání apod.) a z tohoto pohybu na stránkách jsou pro správce následně vytvářeny statistické údaje.

Reklamní cookies jsou cookies třetích stran a slouží pro sledování pohybu návštěvníka na webových stránkách správce s cílem zobrazit tomuto návštěvníkovi reklamu, která je pro něj zajímavá a relevantní a vyhodnotit účelnost reklamních kampaní, které správce provozuje. Například cookies IDE zajišťuje, aby se reklamní kampaň nezobrazovala těm návštěvníkům, kteří již propagovanou akci provedli – např. navštívili jinou stránku ZP MV ČR (www.zdravijakovasen.cz). Tím dochází k efektivnímu nakládání s finančními prostředky vyhrazenými na danou kampaň dle zásad 3E, tj. zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti ve smyslu § 2 písm. l) a násl. zákona 320/2001 Sb.). Marketingové cookies ze skupiny sociálních sítí (YouTube, Facebook či Twitter) pak umožňují návštěvníkovi přehrát videa přímo na stránce správce či prostřednictvím stránky správce navštívit oficiální účty ZP MV ČR na sociálních sítích.

5) Musím správci udělit souhlas s použitím cookies?

Nemusíte. Jak již bylo uvedeno výše, v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. jsme oprávněni i bez Vašeho souhlasu využít pouze ty typy cookies, které jsou nutné pro zajištění správného fungování našich webových stránek (cookies z kategorie „nutné“). V ostatních případech je na Vaší svobodné vůli, zda souhlas udělíte, či nikoli, a pokud tak neučiníte, naše webové stránky Vám i nadále zůstanou zcela přístupné a bez omezení.

V případě, že souhlas udělíte, dochází ke zpracování osobních údajů podle bodu 4) a v některých případech jsou osobní údaje předány do třetích zemí, viz bod 6).

6) Předávají se osobní údaje i do třetích zemí*?

Pokud subjekt údajů zvolí možnost „Povolit všechny cookies“ či vybere takové cookies soubory, které jsou poskytovány společností Google či Meta (dříve Facebook) dochází k předávání osobních údajů do třetích zemí (především do USA). Správce v takovém případě postupuje na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně ve čl. 45 GDPR**. Svá práva vůči uvedené společnosti můžete uplatnit prostřednictvím údajů uvedených na www.dataprivacyframework.gov po zadání příslušného poskytovatel do vyhledávání.

*Třetí zemí se rozumí země mimo Evropskou unii resp. Evropský hospodářský prostor.

** https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en 

7) Předává správce osobní údaje někomu jinému?

Vaše osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze v případě, pokud k tomu tyto subjekty mají zákonné zmocnění (např. orgány činné v trestním řízení), nebo v případě, že jste k tomu udělili souhlas.

8) Jak dlouho bude správce osobní údaje zpracovávat?

Tato informace je uvedena u každého jednotlivého souboru cookie.

9) Jaká mám jako subjekt údajů práva?

Jako subjekt údajů máte tato práva:

  1. právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 15 GDPR.
  2. právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR.
  3. právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR.
  4. právo na omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  5. přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], nebo na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a provádí se automatizovaně; toto právo se však neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (k tomu viz čl. 20 GDPR).
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  7. právo podat stížnost – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu; v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n; dozorový orgán má povinnost informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku (čl. 77 GDPR), a to každé tři měsíce (čl. 78 odst. 2 GDPR), v opačném případě má subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu.


Na tomto místě Vám přinášíme přehled všech cookies, které se nacházejí na našich stránkách včetně jejich názvu a doby uložení těchto cookies.

Více informací o cookies

Zásadně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby zablokoval tyto cookies, ale některé části našich webových stránek nebudou fungovat.
 

Kategorie Cookies

Název Cookie a doba uložení

Zásadně nutné Cookies

cookie-agreed (100 dní)

Zásadně nutné Cookies

cookie-agreed-version (100 dní)

Zásadně nutné Cookies

CookieConsent (session)

Zásadně nutné cookies popup_message_displayed (session)

Cookies týkající se výkonu

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je více nebo méně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. 

Kategorie cookies

Název Cookie a doba uložení

Výkonové cookies

_gat (session)

Výkonové cookies

_gid (session)

Výkonové cookies

_ga (session)

Výkonové cookies _ga_# (session)
Výkonové cookies _ga_R4CF8GVPFH (session)

Výkonové cookies

_gcl_au (session)

Výkonové cookies

CONSENT (2 roky)

Výkonové cookies

_clck (1 rok)

Výkonové cookies

_clsk (1 den)

Výkonové cookies

_cltk (session)

Výkonové cookies

c.gif (session)

Výkonové cookies

CLID (1 rok)

Výkonové cookies

collect (session)

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webovým stránkám poskytovat Vám rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies mohou být nastaveny poskytovatelem stránek nebo třetími stranami, jejichž služby přidá poskytovatel na své webové stránky. Účelem těchto cookies je poskytnout Vám na webových stránkách poskytovatele lépe cílenou uživatelskou zkušenost, která je založena na Vašich předchozích návštěvách a jednotlivých výběrech. 

Kategorie Cookies

Název Cookie a doba uložení

Funkční Cookies feedbotClosed (trvalá)
Funkční Cookies feedbotConversationId(trvalá)
Funkční Cookies feedbotUserId (trvalá)
Funkční Cookies lat (trvalá)
Funkční Cookies Ing (trvalá)
Funkční Cookies old_value (trvalá)
Funkční Cookies webform (trvalá)

Cílené a reklamní cookies

Cílené a reklamní cookies mohou být nastaveny na webových stránkách reklamními partnery (třetími stranami). Tyto cookies mohou být využívány a sdíleny těmito společnostmi, aby si vytvořily profil Vašich zájmů a zobrazily Vám relevantní reklamy s odkazy na jiné webové stránky. Vycházejí z jedinečné identifikace Vašeho webového prohlížeče a Vašeho zařízení připojeného k internetu. Pokud tyto cookies nepovolíte, zaznamenáte méně cílenou reklamu.

Kategorie Cookies

Název Cookie a doba uložení

Reklamní Cookies

C (30 dní)

Reklamní Cookies

uid (2 měsíce)

Reklamní Cookies

_fbp (session)

Reklamní Cookies

fr (3 měsíce)

Reklamní Cookies

IDE (1 rok)

Reklamní Cookies test_cookie (1 den)
Reklamní Cookies ads/ga-audiences (session)
Reklamní Cookies ANONCHK (1 den)
Reklamní Cookies dmp/profile (session)
Reklamní Cookies MUID (1 rok)
Reklamní Cookies pagead/1p-user-list/# (session)
Reklamní Cookies retargeting (session)
Reklamní Cookies SM (session)
Reklamní Cookies tr (session)
Reklamní Cookies track (session)
Reklamní Cookies yt.innertube::nextId (trvalá)
Reklamní Cookies

LAST_RESULT_ENTRY_KEY (session)

Reklamní Cookies yt-remote-cast-available (session)
Reklamní Cookies yt-remote-cast-installed (session)
Reklamní Cookies SSESS# (23 dní)
Reklamní Cookies SERVERID
Reklamní Cookies test_cookie doubleclick.net (1 den)
Reklamní Cookies DEVICE_INFO (180 dní)
Reklamní Cookies remote_sid
Reklamní Cookies sid (30 dní)
Reklamní Cookies TESTCOOKIESENABLED (1 den)
Reklamní Cookies uuid (2 roky)
Reklamní Cookies VISITOR_INFO1_LIVE (180 dní)
Reklamní Cookies YSC (session)
Reklamní Cookies ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY (trvalá)
Reklamní Cookies YtIdbMeta#databases (trvalá)
Reklamní Cookies bcpexported (trvalá)
Reklamní Cookies feature_test (trvalá)
Reklamní Cookies localStorageTest (trvalá)
Reklamní Cookies old_value (trvalá)
Reklamní Cookies td (trvalá)
Reklamní Cookies ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog
Reklamní Cookies LogsDatabaseV2:V56c68e95
Reklamní Cookies YSC (session)
 
Reklamní Cookies VISITONR_INFO1_LIVE (179 dní)
Reklamní Cookies yt-remote-device-id (trvalá)
Reklamní Cookies yt-remote-connected (trvalá)
Reklamní Cookies yt-remote-connected-devices (trvalá)
 
Reklamní Cookies yt-remote-fast-check-period (session)
Reklamní Cookies yt-remote-session-name (session)
Reklamní Cookies yt-remote-session-app (session)
Reklamní Cookies _dc_gtm_UA-31676431-1 (session)
Reklamní Cookies MR(session)
Reklamní Cookies SRM_B(session)
Reklamní Cookies __Secure-3PAPISID (rok)
 
Reklamní Cookies __Secure-1PAPISID  (rok)
Reklamní Cookies SAPISID  (rok)
Reklamní Cookies APISID  (rok)
Reklamní Cookies __Secure-1PSID  (rok)
Reklamní Cookies __Secure-3PSIDCC  (rok)
Reklamní Cookies __Secure-1PSIDCC  (rok)
Reklamní Cookies SIDCC  (rok)
Reklamní Cookies __Secure-3PAPISID  (rok)
Reklamní Cookies __Secure-1PAPISID  (rok)
Reklamní Cookies __Secure-3PSID  (rok)
Reklamní Cookies HSID  (rok)
Reklamní Cookies NID  (rok)
Reklamní Cookies SEARCH_SAMESITE  (rok)
Reklamní Cookies SOCS  (rok)
Reklamní Cookies AEC  (rok)

 

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu