Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se stát pojištěncem

Využijte jednu z možností, jak se stát naším pojištěncem:

Online přihláška

Online přihláška zde

Vyplňte PDF
a pošlete poštou

Formulář zde

Zastavte se v našem
klietském centru

Naše klientská centra
 

Účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou povinně osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt sice nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt. U státních příslušníků některého ze států EU, popřípadě států vázaných mezinárodní smlouvou, je možnost pojištění u ZP MV ČR dále striktně odvozena od jejich situace (výkon výdělečné činnosti, nezaopatřenost rodinných příslušníků atd.). O možnostech pojištění cizinců se více dozvíte zde.

Svoji vůli stát se klientem ZP MV ČR a splnění níže uvedených pravidel pro změnu zdravotní pojišťovny stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyjadřuje zájemce o pojištění vyplněním a podpisem přihlášky pojištěnce.  

Občané České republiky s trvalým pobytem mohou využíti cestu online přihlášky k ZP MV ČR. Jedinou podmínkou pro využití této zrychlené registrace je, že zájemce o pojištění vlastní tzv. chytrý mobilní telefon s dotykovou obrazovkou a aktuální verzí internetového prohlížeče a současně i funkční datové připojení na internet. V případě cizích státních příslušníků je nutné obrátit se na libovolné klientské centrum ZP MV ČR a doložit doklady, z nich vyplývá nárok na účast ve veřejném zdravotním systému ČR (doklad o trvalém pobytu, podklady k výdělečné činnosti na území ČR či k aplikaci EU koordinačních předpisů atd.).

Průkaz pojištěnce obdrží nový klient nejpozději 14 dnů před zahájením pojistného vztahu.

Při změně zdravotní pojišťovny ve vazbě na § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platí několik zásad:

  • pojišťovnu je možné změnit jen jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí;
  • podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným dnem změny;
  • v případě změny zdravotní pojišťovny u dětí mladších 18 let a osob s omezenou svéprávností jedná za tyto osoby zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník;
  • právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte – dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození (není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození). Po registraci novorozence k takto určené zdravotní pojišťovně je možné podat přihlášku k jiné pojišťovně, ale pouze k přestupnímu termínu 1.1. či 1.7., přičemž i v takovém případě musí být přihláška podána nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Pojištěnec je povinen následně zajistit, aby ZP MV ČR měla aktuální informace rozhodné pro hrazení pojistného, tedy:

  • je-li pojištěnec OSVČ, předloží doklad o výši záloh na pojistné hrazených předchozí zdravotní pojišťovně a sdělí číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh;
  • pokud má za pojištěnce hradit zdravotní pojištění stát, je třeba nejpozději do 8 dnů od zahájení pojistného vztahu doložit doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné státem hrazené kategorie (stát hradí pojistné za osoby uvedené zde);
  • v případě, že je pojištěnec zaměstnancem, je povinen oznámit svému zaměstnavateli změnu pojišťovny (oznámení doporučujeme provést písemnou formou - přijetí tohoto sdělení je zaměstnavatel povinen potvrdit). Zaměstnavatel pak standardně zašle do ZP MV ČR příslušný formulář, kterým se přihlásí k hrazení pojistného za daného pojištěnce;
  • bude-li si pojištěnec hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, je nutné, aby tuto skutečnost ZP MV ČR oznámil a sdělil číslo účtu, bude-li z něj provádět platu pojistného.


 
 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211