Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Přechod od jiné ZP

Přechod od jiné ZP

 

Účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou povinně osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt sice nemají, ale jsou výčtově uvedeny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tj. například osoby zaměstnané u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt, nebo osoby, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu, nebo osoby, který požívají doplňkové nebo dočasné ochrany, či jim byl udělen azyl na území České republiky, nebo osoby nezletilé, které byly na území České republiky umístěny na základě opatření nebo usnesení soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo přidělenou do péče fyzické osoby, popřípadě děti, které se narodí matce s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. U státních příslušníků některého ze států EU, popřípadě států vázaných mezinárodní smlouvou, je možnost pojištění u ZP MV ČR dále striktně odvozena od jejich situace (výkon výdělečné činnosti, nezaopatřenost rodinných příslušníků atd.). O možnostech pojištění cizinců se více dozvíte zde.

Svoji vůli stát se klientem ZP MV ČR a splnění níže uvedených pravidel pro změnu zdravotní pojišťovny stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyjadřuje zájemce o pojištění vyplněním a podpisem přihlášky pojištěnce.  

Občané České republiky s trvalým pobytem mohou využíti cestu online přihlášky k ZP MV ČR. Jedinou podmínkou pro využití této zrychlené registrace je, že zájemce o pojištění vlastní tzv. chytrý mobilní telefon s dotykovou obrazovkou a aktuální verzí internetového prohlížeče a současně i funkční datové připojení na internet. V případě cizích státních příslušníků je nutné obrátit se na libovolné klientské centrum ZP MV ČR a doložit doklady, z nich vyplývá nárok na účast ve veřejném zdravotním systému ČR (doklad o trvalém pobytu, podklady k výdělečné činnosti na území ČR či k aplikaci EU koordinačních předpisů atd.).

Průkaz pojištěnce obdrží nový klient nejpozději 14 dnů před zahájením pojistného vztahu.

Při změně zdravotní pojišťovny ve vazbě na § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platí několik zásad:

 • pojišťovnu je možné změnit jen jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí;
 • podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným dnem změny;
 • v případě změny zdravotní pojišťovny u dětí mladších 18 let a osob s omezenou svéprávností jedná za tyto osoby zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník;
 • právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte – dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození (není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození). Po registraci novorozence k takto určené zdravotní pojišťovně je možné podat přihlášku k jiné pojišťovně, ale pouze k přestupnímu termínu 1.1. či 1.7., přičemž i v takovém případě musí být přihláška podána nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Pojištěnec je povinen následně zajistit, aby ZP MV ČR měla aktuální informace rozhodné pro hrazení pojistného, tedy:

 • je-li pojištěnec OSVČ, předloží doklad o výši záloh na pojistné hrazených předchozí zdravotní pojišťovně a sdělí číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh;
 • pokud má za pojištěnce hradit zdravotní pojištění stát, je třeba nejpozději do 8 dnů od zahájení pojistného vztahu doložit doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné státem hrazené kategorie (stát hradí pojistné za osoby uvedené zde);
 • v případě, že je pojištěnec zaměstnancem, je povinen oznámit svému zaměstnavateli změnu pojišťovny (oznámení doporučujeme provést písemnou formou - přijetí tohoto sdělení je zaměstnavatel povinen potvrdit). Zaměstnavatel pak standardně zašle do ZP MV ČR příslušný formulář, kterým se přihlásí k hrazení pojistného za daného pojištěnce;
 • bude-li si pojištěnec hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, je nutné, aby tuto skutečnost ZP MV ČR oznámil a sdělil číslo účtu, bude-li z něj provádět platu pojistného.
 • jedná-li se o dítě, které se narodí matce s dlouhodobým pobytem na území České republiky, je povinen oznámit jeho narození zákonný zástupce, a to do 8 dnů ode dne narození a dále doložit rozhodné skutečnosti prokazující vznik pojistného vztahu, včetně informací týkající se úhrady jednorázové platby za pojistné.


 
 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211