Přejít k hlavnímu obsahu

Zaměstnavatelé

Samotestovaní ve firmách

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra připravila Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19. Více informací najdete zde.

Průvodce samotestováním ve firmách vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu můžete najít zde.

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění zaměstnavatelů vedené u ČNB je 2115106031/0710variabilní symbol - IČO.

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně minimální mzdy, která se z 14 600 Kč zvyšuje na 15 200 Kč, a tím se mění minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců, které se zvyšuje z 1 971 Kč na 2 052 Kč.

Vznik a zánik zaměstnání a povinnosti zaměstnavatele

V § 8 odst. 2 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění, vzniká zaměstnavateli povinnost platit část pojistného za své zaměstnance dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání. Za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce. Pro jednotlivé konkrétní případy je pod jednotlivými písmeny přesně vymezeno období zaměstnání, např. při jmenování do funkce, při členství v družstvu apod. Při posuzování vzniku a zániku zaměstnání se již nevychází z vazby na nemocenské pojištění, ale rozhodující je, zda z určité činnosti plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance, ze které plynou zaměstnanci od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Zaměstnancem je fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Od 1. 1. 2013 se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje u osoby pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, den, od něhož jim tato odměna náleží, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost (§ 8 odst. 2) písm. k, zák. č. 48/1197 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění).

Za zaměstnance se též považují

  • členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (členové představenstva, členové správních a dozorčích rad atd.),
  • volení či jmenovaní funkcionáři právnických osob, sdružení, spolků atd.,
  • osoby činné na základě mandátní nebo příkazní smlouvy, likvidátoři, prokuristé,
  • neuvolnění zastupitelé.

Dohody o provedení práce

Osoby činné na základě dohody o provedení práce budou platit pojistné na zdravotní pojištěnídosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu přesahující částku 10 000 Kč. V případě, že je uzavřeno více dohod u jednoho plátce, příjmy z jednotlivých dohod se sčítají.

Dohody o pracovní činnosti

U dohod o pracovní činnosti se za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění považuje osoba, která dosáhla započitatelného příjmu. Od 1. 1. 2021 platí hranice započitatelného příjmu 3 500 Kč.

Od 1. 1. 2015 nemá zaměstnavatel povinnost sledovat pro účely zdravotního pojištění neplacené volno ani neomluvenou nepřítomnost v práci, neboť tyto skutečnosti již nemají vliv na odvod zdravotního pojištění. Jediným kritériem je tzv. doplatek do minima (minimální mzdy), který v případě neplaceného volna a neomluvené absence hradí vždy zaměstnanec.

K další změně došlo od 1. 1. 2015 v § 3 odst.5) zák. č.592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

„(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil.“

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Minimální vyměřovací základ zaměstnance

Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda. Je-li vyměřovací základ zaměstnance nižší, než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen, až na výjimky stanovené zákonem, doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je zaměstnanec povinen provést takovýto doplatek pojistného prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Je-li vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, je tento rozdíl povinen doplatit zaměstnavatel.

Maximální vyměřovací základ zaměstnance

Od 1. 1. 2015 došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů a tento pojem přestal existovat.

Splatnost pojistného na zdravotní pojištění

Zaměstnavatel platí pojistné na zdravotní pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Za den platby pojistného je považován den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Při platbách pojistného poštovní poukázkou - složenkou je držitel poštovní licence (např. Česká pošta a.s.) povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Pojištěnci, za které je plátce pojistného stát 

Od 1.1.2013 jsou nově státními pojištěnci dle § 7 písm. q) zák. č 48/1997 Sb. v platném znění - příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst.4) nebo § 23 odst. 6) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.

Vyměřovací základ pro pojištěnce hrazené státem a odpočet u zaměstnavatele

Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem je od 1. 1. 2021 částka ve výši 13 088 Kč, stanovená v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Z tohoto vyměřovacího základu platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 1 767 Kč měsíčně.

U zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod a je zaměstnán u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, je vyměřovacím základem částka přesahující 13 088 Kč.

U zdravotního pojištění se od 1. 12. 2011 prodlužily lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty. Lhůta k uložení pokuty se prodlužila na 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5 let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné se z 5ti let prodlužuje na 10 let.

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211