Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Plátci
  3. OSVČ

OSVČ

Pokud se vám po kliknutí na odkaz jakéhokoliv tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši příkaz "Uložit cíl jako") a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru (pravým tlačítkem příkaz Otevřít v programu, kde vyberete Adobe Acrobat Reader).

Dokumenty ke stažení najdete zde.

OSVČ

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OSVČ vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Od 1. 1. 2024 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 21 984 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 968 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2024, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo osob, které hradí zálohy v režimu paušální daně.

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby vykonávající činnost, ze které jim plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující. 

Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné OSVČ (dále jen "Přehled OSVČ")

OSVČ je povinna předložit Přehled OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušný kalendářní rok všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Tato povinnost se nevztahuje na OSVČ, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani. Standardní lhůta pro podání daňového přiznání je stanovena na 2. dubna. Prodloužení této lhůty se vztahuje na OSVČ, které podají daňové přiznání po této lhůtě elektronicky (prodloužení o jeden měsíc) nebo na OSVČ, za které zpracovává daňové přiznání daňový poradce. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna toto skutečnost uvést v Přehledu OSVČ. Povinnost podat Přehled OSVČ do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není povinna podávat daňové přiznání.

Změní-li se dodatečně údaje oznámené v Přehledu OSVČ za daný rok, jsou tyto osoby povinny ohlásit změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomu účelu vyplní tyto osoby opravný přehled.

Splatnost doplatku, platba zálohy na pojistné a den platby pojistného OSVČ

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled OSVČ za příslušný kalendářní rok. Záloha na pojistné OSVČ je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Snížení zálohy na pojistné

Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled OSVČ.

Lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty

Lhůta k uložení pokuty je 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5ti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je 10 let.

Možnosti podání Přehledu OSVČ:

1. Papírový tiskopis určený pro ruční vyplnění s průpisem si můžete osobně vyzvednout na pracovištích ZP MV ČR a po vyplnění jej zašlete na adresu: ZP MV ČR, P.O.BOX 95, 772 00 Olomouc 2

2. Formulář ve formátu PDF určený k vyplnění na počítači a zaslání do Datové schránky ZP MV ČR 9swaix3 je k dispozici na internetových stránkách pojišťovny. Do datové schránky zasílejte formuláře samostatně bez příloh. Přílohy či jiná sdělení zasílejte odděleně v nové datové zprávě. Vyplněné formuláře již není třeba ručně podepisovat.

3. Elektronické podání přes E-komunikaci, které je jedním z nejrychlejších způsobů podání, je realizováno prostřednictvím zabezpečeného přístupu na našich webových stránkách v části zvané E-komunikace. Podání může učinit také zpracovatel účetnictví (daňový poradce) na základě vlastní registrace a svých přístupových práv, pokud jej zmocníte v E-komunikaci volbou "Nastavení" – "Zpracovatel účetnictví". Použitím E‑komunikace získáte, kromě informace o výsledku vyúčtování přehledu, navíc další informace o platbách na zdravotní pojištění, pojistných dobách apod. O zaslání přístupových kódů můžete požádat on-line zde.

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211