Přejít k hlavnímu obsahu

OSVČ

Samotestovaní ve firmách

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra připravila Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19. Více informací najdete zde.

Průvodce samotestováním ve firmách vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu můžete najít zde.

Termín podání přehledu OSVČ
V letošním roce dochází ke sjednocení lhůty pro podání přehledu OSVČ. Podobně jako v loňském roce mají všechny OSVČ povinnost podat příslušné zdravotní pojišťovně přehled za rok 2020 nejpozději do 2. srpna 2021. Více informací zde.

OSVČ

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OSVČ vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Od 1. 1. 2021 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 17 720,25 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 393 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2021, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Autorské honoráře

Z autorských honorářů převyšujících 10.000 Kč (do 31. 12. 2013 platil limit 7 000 Kč) za kalendářní měsíc od téhož plátce je nutno až na stanovené výjimky, odvést daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Lze proti nim uplatnit výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Pro zdravotní pojištění jsou z okruhu OSVČ vyloučeny osoby, které mají příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které nedosahují výše uvedeného limitu a zároveň jsou zdaněny zvláštní sazbou daně před jejich výplatou. Pokud takové příjmy nejsou zdaněny srážkovou daní, je nutné je vykázat bez ohledu na výši jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a odvést z nich pojistné na zdravotní pojištění.

Výše zdravotního pojištění pro OSVČ

U OSVČ je minimální vyměřovací základ definován jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Od 1. 1. 2015 došlo k definitivnímu zrušení maximálních vyměřovacích základů.

Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (dále jen „Přehled OSVČ“)

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen „Přehled OSVČ“). Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Povinnost podat Přehled OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat.

Změní-li se dodatečně údaje oznámené v Přehledu OSVČ za daný rok, jsou tyto osoby povinny ohlásit změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomu účelu vyplní tyto osoby opravný přehled.

Splatnost doplatku, platba zálohy na pojistné a den platby pojistného OSVČ

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled OSVČ za příslušný kalendářní rok.

Záloha na pojistné OSVČ je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Při platbách pojistného poštovní poukázkou - složenkou je držitel poštovní licence povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Snížení zálohy na pojistné

Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích.

Lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty

Lhůta k uložení pokuty je 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5ti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je 10 let.

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211