Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Plátci
  3. OSVČ

OSVČ

Pokud se vám po kliknutí na odkaz jakéhokoliv tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši příkaz "Uložit cíl jako") a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru (pravým tlačítkem příkaz Otevřít v programu, kde vyberete Adobe Acrobat Reader).

Dokumenty ke stažení najdete zde.

OSVČ

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OSVČ vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Od 1. 1. 2023 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 20 162 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 722 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2023, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo osob, které hradí zálohy v režimu paušální daně.

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby vykonávající činnost, ze které jim plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující. 

Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné OSVČ (dále jen "Přehled OSVČ")

OSVČ je povinna předložit Přehled OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušný kalendářní rok všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Tato povinnost se nevztahuje na OSVČ, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani. Standardní lhůta pro podání daňového přiznání je stanovena na 1. dubna. Prodloužení této lhůty se vztahuje na OSVČ, které podají daňové přiznání po této lhůtě elektronicky (prodloužení o jeden měsíc) nebo na OSVČ, za které zpracovává daňové přiznání daňový poradce. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna toto skutečnost uvést v Přehledu OSVČ. Povinnost podat Přehled OSVČ do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není povinna podávat daňové přiznání.

Změní-li se dodatečně údaje oznámené v Přehledu OSVČ za daný rok, jsou tyto osoby povinny ohlásit změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomu účelu vyplní tyto osoby opravný přehled.

Splatnost doplatku, platba zálohy na pojistné a den platby pojistného OSVČ

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled OSVČ za příslušný kalendářní rok. Záloha na pojistné OSVČ je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.

Snížení zálohy na pojistné

Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled OSVČ.

Lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty

Lhůta k uložení pokuty je 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5ti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je 10 let.

 

Aktuality

srdce

O zdraví srdce je třeba se starat

29. 9. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Dnes je Světový den srdce a to je příležitost připomenout, že Česká republika patří mezi země, jejichž populace je zatížena vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních (srdečně-cévních) onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční (nedostatečné pr

[více]
kolonoskopie

Nebojte se kolonoskopie

25. 9. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Od roku 2000 probíhá v naší zemi screening (preventivní prohlídky rizikových osob) s cílem snížit v populaci výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku a úmrtnost na ni.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211