Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2018

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2016 (poskytnutí informace na základě soudního rozhodnutí ze dne 26. 10. 2017, v právní moci dne 4. 1. 2018)

Žádost o poskytnutí informací ke smlouvám s vybranými poskytovateli sociálních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací:

1) předložení plného znění aktuálně účinných zvláštních smluv, které ZP MV ČR uzavřela s níže uvedenými poskytovateli sociálních služeb dle §17a zákona o veřejném zdravotním pojištění, včetně všech dodatků a změn, z nichž vyplývá výše úhrady za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb:

 • ANAVITA a.s., IČ 24128325
 • Alzheimercentrum Průhonice, z.ú, IČ 29029651
 • GrandPark, a.s., IČ 03588122
 • Ambeat Health Care a.s., IČ 24160369“,

2) jakou úhradu obdrželi jednotliví shora uvedení poskytovatelé sociálních služeb od ZP MV ČR za zdravotní služby poskytnuté v roce 2014 a 2015.“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 12. 2017 (poskytnutí informace na základě výzvy ze dne 5. 4. 2018)

Žádost o poskytnutí informací k vykázaným dávkám a úhradám poskytovatelů ambulantní specializované péče v letech 2012- 2016

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací:

1) Celková hodnota dávek v korunách (Kč), které ZP MV ČR vykázali smluvní poskytovatelé ambulantní specializované péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, v jednotlivých letech 2012 až 2016. Žádáme o sdělení informace zvlášť k jednotlivým letům a odbornostem a rovněž souhrnné částky pro všechny odbornosti.

2) Celková výše úhrady v korunách (Kč), kterou za vykázané dávky uhradila ZP MV ČR smluvním poskytovatelům ambulantní specializované péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, v jednotlivých letech 2012 až 2016. Žádáme o sdělení informace zvlášť k jednotlivým letům a odbornostem a rovněž souhrnné částky pro všechny odbornosti.

3) Sdělení rozdílu mezi hodnotou všech vykázaných dávek v segmentu specializované ambulantní péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, a skutečnou celkovou výší úhrady za tyto vykázané dávky v jednotlivých letech 2012 až 2016.“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vykazování a úhrad zvlášť účtovaných léčivých přípravků Nexavar, Afinitor, Xtandi, Sutent, Stivarga a Zytiga zdravotní pojišťovnou ZP MV ČR dle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací  týkajících se vykazování a úhrad zvlášť účtovaných léčivých přípravků Nexavar, Afinitor, Xtandi, Sutent, Stivarga a Zytiga (ZÚLP") zdravotní pojišťovnou ZP MV ČR vůči zdravotnickému zařízení Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886207, resp. či jiné právnické osobě ze skupiny AGEL, na kterou jsou účtovány ZÚLPy vydávané v rámci onkologické ambulance umístněné ve Vítkovické nemocnici a.s. z prostředků veřejného zdravotního pojištění za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 , a to dle specifikace dotazů ad 1) - ad 4) uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací k počtům a cenám inzulínových pump, inzulínových setů a testovacích proužků za období 2015 – 2016 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací, týkajících se celkového počtu kusů inzulínových pump, inzulínových setů a testovacích proužků uhrazených ZP MV ČR, a celkové ceny uhrazené ZP MV ČR za inzulínové pumpy, inzulínové sety a testovací proužky, a to za období 2015 – 2016 podle specifikace.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2018

Žádost o poskytnutí informací k počtům jednotek léků za období leden 2015 - listopad 2017 dle specifikace uhrazených ZP MV ČR podle specifikace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k celkovému počtu ze strany ZP MV ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady (v Kč) v ČR za období Leden 2015 - Listopad 2017 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2015 – únor 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2015 – únor 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informací k počtům a cenám inzulínových pump, infuzních setů a testovacích proužků za období 2015 – 2017 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtů a cen inzulínových pump, infuzních setů a testovacích proužků za období 2015 – 2017 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informací ke kontrolám zdravotních výkonů, spolupráci ZP MV ČR se svými klienty při kontrolní činnosti, vyřizování stížností a vyúčtování zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací ke kontrolám zdravotních výkonů účtovaných poskytovali zdravotních služeb, spolupráci ZP MV ČR se svými klienty při kontrolní činnosti, počtům kontrolních akcí, režimu vyřizování stížností, možnosti kontroly vrácení doplatků pojištencem a vyúčtování lázeňské péče žadatele.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

„Prověření skutečností, zda poskytovatelé hrazených služeb neúčtují ZP MV ČR výkony, které vůbec neprovedli, provádí ZP MV ČR ve spolupráci s pojištěnci, kteří svými podněty ZP MV ČR na neprovedené úkony upozorní. Jedná se zejména o situace, kdy pojištěnec provede kontrolu na základě svého osobního účtu, kde je veden aktuální přehled pojištěnce o vykázané zdravotní péči.

V roce 2017 bylo evidováno 218 stížností, ZP MV ČR v rámci podané stížnosti   informuje pojištěnce, kteří stížnost ZP MV ČR zaslali, o jejím výsledku. V roce 2017 bylo evidováno 6 oprávněných stížností, šetření na místě nebylo provedeno. V případě, kdy by ZP MV ČR shledala důvody pro šetření na místě, bylo by provedeno.

 V rámci šetření stížností nebylo v r. 2017 provedeno žádné šetření na místě. ZP MV ČR je v souladu s ust. § 42 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) oprávněna provádět kontroly využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců. Tyto kontroly je možné provádět způsoby uvedenými v citovaném  zákoně.

Kontroly a revize jsou prováděny zpravidla na základě:

 • plánu revizní činnosti – plánované,
 • analýz a nebo zjištění revizním pracovníkem – cílené,
 • vlastní žádosti poskytovatele hrazených služeb(např. omylem chybně uvedené údaje na již pořízeném dokladu, pro něž není možné pořídit doklad(y) navazující, nesprávně vykázaná lokalizace atd.

Pokud se týká poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče byla tato Vaše stížnost vyřizována v rámci ředitelství ZP MV ČR, neboť odbor zdravotnický ZP MV ČR ve spolupráci s revizními lékaři poboček ZP MV ČR průběžně kontroluje a vyhodnocuje kvalitu poskytovaných hrazených služeb a rozsah služeb u jednotlivých poskytovatelů lázeňské péče. Jednotlivé případy související s realizací lázeňské péče, zejména pokud se týká stížností na provedenou péči, jsou řešeny vždy operativně v součinnosti pracovníků jednotlivých poboček a pracovníků odboru zdravotnického na ředitelství. Z uvedených důvodů Vaši stížnost vyřizovala paní xxxxxxxx, která v rámci ředitelství ZP MV ČR tuto agendu vyřizuje. Vaše stížnost byla řádně prověřena a o výsledku jste byl informován dopisem ze dne xxxxxxxx.

Možnost překontrolovat si celkové částky za zaplacené doplatky za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., je možné na stránkách www.zpmvcr.cz prostřednictvím odkazu „E-komunikace“. V rámci této aplikace lze v sekci „Přehled poplatků“ získat aktuální přehled o zaplacených částkách, a to zpětně za období od roku 2015. Na základě šetření bylo zjištěno, že Vám přístupové kódy pro přihlášení do této aplikace byly zaslány dopisem ze dne xxxxxxx. Pokud tyto přístupové kódy nemáte k dispozici, je možné si o ně požádat prostřednictvím infolinky ZP MV ČR na telefonním čísle 844 211 211 nebo prostřednictvím e-mailu info@zpmvcr.cz, kdy Vám nové přístupové kódy budou zaslány doporučenou zásilkou do vlastních rukou, nebo je možné si o tyto přístupové kódy požádat osobně na příslušné pobočce ZP MV ČR.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2015 – březen 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2015 – březen 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informací o celkové výši úhrady ze strany ZP MV ČR  za léčivé přípravky Osmigen a Detralex po jednotlivých měsících za poslední čtvrtletí roku 2017 (říjen, listopad, prosinec) a celkové výši doplatků započitatelných o limitu a vrácených ze strany ZP MV ČR pacientům u léčivých přípravků Osmigen a Detralex uhrazených po jednotlivých měsících za poslední čtvrtletí roku 2017 (říjen, listopad, prosinec).

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací o celkové výši úhrady ze strany ZP MV ČR  za léčivé přípravky Osmigen a Detralex po jednotlivých měsících za poslední čtvrtletí roku 2017 (říjen, listopad, prosinec) a celkové výši doplatků započitatelných o limitu a vrácených ze strany ZP MV ČR pacientům u  léčivých přípravků Osmigen a Detralex uhrazených po jednotlivých měsících za poslední čtvrtletí roku 2017 (říjen, listopad, prosinec).

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost z o poskytnutí informací ze dne 5. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informací k  celkovému objemu finančních prostředků  poskytnutému ZP MV ČR kojeneckých ústavům (dětským domovům pro děti 0-3 roky) zřízených jako zdravotnická zařízení v letech 2013 – 2016.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k  celkovému objemu finančních prostředků, které ZP MV ČR poskytla  kojeneckých ústavům (dětským domovům pro děti 0-3 roky) zřízených jako zdravotnická zařízení v letech 2013 – 2016.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

„Objem úhrad ze strany ZP MV ČR kojeneckým ústavům (dětským domovům pro děti 0-3 roky) zřízených jako zdravotnická zařízení v letech 2013-2016 činil:

 •             v roce 2013: 487 tis. Kč
 •             v roce 2014: 536 tis. Kč
 •             v roce 2015: 642 tis. Kč
 •             v roce 2016: 628 tis. Kč.

K výše uvedeným informacím ZP MV ČR sděluje:

 • ZP MV ČR nevede evidenci kojeneckých ústavů a dětských center,
 • výběr těchto zařízení byl proveden dle číselníku zařízení vedených ÚZIS na stránkách MZČR (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/Obsah.aspx?Ciselnik=CISZAR&IdSadyUzis=201630),
 • úhrady jsou uvedeny za veškeré hrazené zdravotní služby poskytnuté pojištěncům ZP MV ČR v těchto zařízeních bez ohledu na to, zda byli umístěni v dětském domově nebo kojeneckém ústavu či nikoliv, a dále bez rozlišení jejich věku,
 • jedná se o hrazené zdravotní služby poskytované zejména v odbornostech PLDD, rehabilitace, fyzioterapie, logopedie, psychiatrie a psychologie,
 • uvedené náklady nezahrnují hrazené zdravotní služby poskytnuté pojištěncům ZP MV ČR v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech začleněných v nemocnicích nebo v zařízeních následné péče a v ozdravovnách, tyto informace nelze z údajů vedených ZP MV ČR vyčlenit.“
Žádost z o poskytnutí informací ze dne 22. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informací k úhradě léčby v PTCC

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací:

1) Kolika pojištěncům ZPMV v letech 2015, 2016 a 2017 uhradila léčbu v PTCC (s rozdělením počtu případů na jednotlivé roky?

2) Zda někdy ZPMV léčbu v PTCC uhradila zpětně, aniž by úhrada byla před zahájením léčby pojištěnce ZPMV dopředu schválena? Pokud ano, prosím o sdělení počtu těchto případů s rozdělením případů na roky 2015, 2016 a 2017.

3) Zda někdy a případně kolika pojištěncům s karcinomem levého prsu v letech 2015, 2016 a 2017 ZPMV léčbu v PTCC uhradila (s rozdělením počtu případů na jednotlivé roky?

4) Pokud je odpověď na otázku 3) kladná, jaké jsou případné zvláštní důvody, které vedly v těchto případech k proplacení léčby z prostředků veřejného zdravotního pojištění?

5) Jaké jsou obecně případy situací, kdy ZPMV přistoupí k úhradě zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění v PTCC v případě karcinomu levého prsu?

6) Hodnotí ZPMV při posuzování žádostí pojištěnců o úhradu léčby v PTCC rizika s přihlédnutím k dávkovým limitům dle projektu QUANTEC? Pokud ano, prosím o poskytnutí tabulky s uvedením rizikových hodnot dle projektu QUANTEC.“

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

„K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 1) žádosti:

ZP MV ČR uhradila protonovou terapii v letech 2015-2017 43 pacientům:

 •              2015 - 20 pacientů
 •              2016 - 11 pacientů
 •              2017 - 12 pacientů.

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 2) žádosti:

ZP MV ČR léčbu v PTCC zpětně neuhradila.

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 3) žádosti:

ZP MV ČR uhradila protonovou terapii pro karcinom levého prsu v letech 2015-2017 2 pacientkám:

 • 2015 - 1 pacientka
 • 2016 - 0
 • 2017 - 1 pacientka.

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 4) žádosti:

Důvodem pro úhradu péče dle bodu ad 3) žádosti je prokazatelná nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně ani v případě použití moderních technik fotonové radioterapie.

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 5) žádosti:

Obecným důvodem pro úhradu této péče je prokazatelná nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně ani v případě použití moderních technik fotonové radioterapie.

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 6) žádosti:

Quantec radiotherapy tolerance doses ZP MV ČR využívá a požadované informace jsou dostupné na webových stránkách www.srobf.cz.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informací k počtům a cenám inzulínových pump, infuzních setů a testovacích proužků za období 2015 – 2017 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací týkajících se počtů a cen inzulínových pump, infuzních setů a testovacích proužků za období 2015 – 2017 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informací k počtům a cenám inzulínových pump, infuzních setů a testovacích proužků za období 2015 – 2017 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací týkajících se počtů a cen inzulínových pump, infuzních setů a testovacích proužků za období 2015 – 2017 uhrazených ZP MV ČR podle specifikace.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 –  květen  2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 –  květen  2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informací k sádrovým obvazům, jejich složení, kódům a cenám

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k sádrovým obvazům, jejich složení, kódům a cenám.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

„Ad 1) Ke kódu výkonu 51861 je hrazena klasická sádra.

Ad 2) „Cirkulární sádrový obvaz- noha, bérec“ – jedná se o označení ke dni 7. 3. 2016, číslo výkonu je 51861, počet bodů + režie - 395,25, bodová hodnota platná v 1. polovině r. 2016 – hodnota bodu 1,03 Kč.

Ad 3) Ke dni 7. 3. 2016 nebyly výkony s použitím polymeru zdravotní pojišťovnou hrazeny.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informací o diagnóze a léčbě pacientů s migrénou v letech 2010 – 2017, podle přílohy č. 1 k žádosti

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o diagnóze a léčbě pacientů s migrénou v letech 2010 – 2017, podle přílohy č. 1 k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – červenec  2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – červenec 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti a volbě lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele a k uzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k možnosti registrace žadatele v alergologické ordinaci v místě bydliště žadatele a k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 1) žádosti:

Z ust. § 40 odst. 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že:

 „Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům

 1. a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením.“

 Podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále též „nařízení“), je pro obor alergologie a klinická imunologie stanovena dojezdová doba 90 minut. S ohledem na tuto skutečnost má ZP MV ČR zajištěnou dostupnost těchto zdravotních služeb nejblíže k Vašemu bydlišti společností MUDr. Konečná Dagmar, s.r.o., se sídlem Tumaňanova 191/61, Jehnice, 621 00 Brno, IČ 059 58 075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 99196, která zajišťuje zdravotní služby ve dvou ordinacích, a to na adrese nám. Míru 24, 666 01 Tišnov a na adrese Blanenská 982/15, 664 34 Kuřim. Lékařka citované společnosti objednává jak dětské, tak i dospělé pacienty. Objednací doba je plně v kompetenci poskytovatele zdravotních služeb a může se lišit vzhledem ke zdravotním potížím, případně akutnosti péče.

 V rámci dostupnosti zdravotních služeb pro obor alergologie a klinická imunologie má ZP MV ČR uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s dalšími cca 20 poskytovateli zdravotních služeb v časové dostupnosti dle nařízení ve městě Brně. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

 K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 2) žádosti:

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení, z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 9. 2018 (2)

Žádost o poskytnutí informací k možnosti a volbě lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele a k uzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k možnosti registrace žadatele v alergologické ordinaci v místě bydliště žadatele a k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 1) žádosti:

 Z ust. § 40 odst. 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že:

 „Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům

 1. a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením.“

Podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále též „nařízení“), je pro obor alergologie a klinická imunologie stanovena dojezdová doba 90 minut. S ohledem na tuto skutečnost má ZP MV ČR zajištěnou dostupnost těchto zdravotních služeb nejblíže k Vašemu bydlišti společností MUDr. Konečná Dagmar, s.r.o., se sídlem Tumaňanova 191/61, Jehnice, 621 00 Brno, IČ 059 58 075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 99196, která zajišťuje zdravotní služby ve dvou ordinacích, a to na adrese nám. Míru 24, 666 01 Tišnov a na adrese Blanenská 982/15, 664 34 Kuřim. Lékařka citované společnosti objednává jak dětské, tak i dospělé pacienty. Objednací doba je plně v kompetenci poskytovatele zdravotních služeb a může se lišit vzhledem ke zdravotním potížím, případně akutnosti péče.

 V rámci dostupnosti zdravotních služeb pro obor alergologie a klinická imunologie má ZP MV ČR uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s dalšími cca 20 poskytovateli zdravotních služeb v časové dostupnosti dle nařízení ve městě Brně. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 2) žádosti:

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení, z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 9. 2018 (3)

Žádost o poskytnutí informací k možnosti a volbě lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele a k uzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k možnosti registrace žadatele v alergologické ordinaci v místě bydliště žadatele a k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 1) žádosti:

Z ust. § 40 odst. 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že:

 „Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům

 1. a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením.“

 Podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále též „nařízení“), je pro obor alergologie a klinická imunologie stanovena dojezdová doba 90 minut. S ohledem na tuto skutečnost má ZP MV ČR zajištěnou dostupnost těchto zdravotních služeb nejblíže k Vašemu bydlišti společností MUDr. Konečná Dagmar, s.r.o., se sídlem Tumaňanova 191/61, Jehnice, 621 00 Brno, IČ 059 58 075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 99196, která zajišťuje zdravotní služby ve dvou ordinacích, a to na adrese nám. Míru 24, 666 01 Tišnov a na adrese Blanenská 982/15, 664 34 Kuřim. Lékařka citované společnosti objednává jak dětské, tak i dospělé pacienty. Objednací doba je plně v kompetenci poskytovatele zdravotních služeb a může se lišit vzhledem ke zdravotním potížím, případně akutnosti péče.

 V rámci dostupnosti zdravotních služeb pro obor alergologie a klinická imunologie má ZP MV ČR uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s dalšími cca 20 poskytovateli zdravotních služeb v časové dostupnosti dle nařízení ve městě Brně. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

 K žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem ad 2) žádosti:

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení, z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 9. 2018 (2)

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, avšak ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 9. 2018 (3)

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

 „(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

 „(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z obce Dolní Loučky a jejího okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

 „(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Tišnov a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

 „(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z městysu Deblín a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

 „(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

 ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

 ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

 ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z městysu Doubravník a jeho okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkajících s léčivého přípravku Ibrance

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací, které se týkaly žádostí o úhradu léčivého přípravku Ibrance  a počtu jejich vyhovění v letech 2017 a 2018, počtu podaných odvolání proti zamítavým rozhodnutím, subjektů schvalujících tyto žádosti a kritérií pro schvalování žádostí.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

 • V roce 2017 obdržela ZP MV ČR 2 žádosti, v roce 2018 (ke dni podání žádosti) 14 žádostí.
 • V roce 2017 vyhověla ZP MV ČR v první instanci rozhodování 1 žádosti, v roce 2018 (ke dni podání žádosti) 9 žádostem.
 • V roce 2017 ani v roce 2018 (ke dni podání žádosti) se žádný žadatel proti zamítavému rozhodnutí neodvolal.
 • V ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), je uvedeno, že:

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.“                                                

Posouzení veškerých žádostí o úhradu zdravotní péče je v kompetenci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. V ZP MV ČR jsou to revizní lékaři pracující ve skupině kontroly zdravotních služeb jednotlivých pracovišť divize Čechy a divize Morava a v oddělení kontroly zdravotních služeb ředitelství ZP MV ČR.

Pro posuzování těchto žádostí je rozhodující posouzení:

 1. a) zda se v konkrétním případě jedná o jedinou možnost léčby, t.j. zda jsou všechny dostupné možnosti léčby, při zohlednění typu a rozsahu onemocnění a klinického stavu pacienta, vyčerpané,
 2. b) zda existuje dostatek informací o bezpečnosti a účinnosti nehrazené léčebné modality, o jejíž úhradu je žádáno.
 • Nebezpečí z prodlení (periculum in mora) je stav, kdy pouze okamžité jednání může odstranit nenahraditelnou újmu. V medicíně se tedy jedná o stav pacienta, který vyžaduje neodkladné okamžité jednání lékaře, nebo jiného zdravotního pracovníka, s cílem odvrátit nebezpečí nevratného postižení či smrti pacienta. Posouzení rizika nebezpečí z prodlení je tedy úkolem lékaře, či jiného zdravotního pracovníka, který poskytuje zdravotní péči takovému pacientovi.

Při posuzování žádostí o úhradu nehrazené zdravotní péče s odvoláním na § 16 zákona č. 48/1997 Sb. není předmětem posouzení riziko nebezpečí z prodlení. Dikce §16 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. pouze umožňuje v těchto výjimečných situacích, kdy byla pro odvrácení nebezpečí nevratného postižení či smrti pacienta nezbytná okamžitá léčebná intervence, žádat o úhradu nehrazené péče zpětně, až po jejím poskytnutí.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkajících se hodnot dávek a úhrad vykázaných smluvními poskytovateli ambulantní specializované péče v roce 2017

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí níže uvedených informací:

1)   Celková hodnota dávek v korunách (Kč), které v roce 2017 ZP MV ČR vykázali smluvní poskytovatelé ambulantní specializované péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví. Žádáme o sdělení informace zvlášť k jednotlivým odbornostem a rovněž souhrnné částky pro všechny odbornosti.

2)   Celková výše úhrady v korunách (Kč), kterou za vykázané a uznané dávky dle bodu 1 uhradila ZP MV ČR v roce 2017 smluvním poskytovatelům ambulantní specializované péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, a jakou částku z této úhrady představuje objem úhrady za ZUM a ZULP. Žádáme o sdělení informace zvlášť k jednotlivým odbornostem a rovněž souhrnné částky pro všechny odbornosti.

3)    Sdělení rozdílu mezi hodnotou všech vykázaných a uznaných dávek (výkony vč. ZUM a ZULP) dle bodu 1 a skutečnou celkovou úhradou za tyto vykázané a uznané dávky dle bodu 2.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z měst Tišnova a Kuřimi a jejich okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 10. 2018 (2)

Žádost o poskytnutí informací o léčivých přípravcích uhrazených pojišťovnou v období červenec 2017 až červen 2018 na základě žádosti podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o léčivých přípravcích uhrazených pojišťovnou v období červenec 2017 až červen 2018 na základě žádosti podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na měsíční bázi pro každý SÚKL kód zvlášť, dle specifikace uvedené v žádosti

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 10. 2018 (1)

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z měst Tišnova a Kuřimi a jejich okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 10. 2018 (2)

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z obce Dolní Loučky a jejího okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z města Kuřim a okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informací k úhradám za zdravotní péči a indikaci zdravotní péče

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací, zda ZP MV ČR  již od měsíce září 2018 neposkytuje úhrady za plánované operace jejích klientů, např. ve Vinohradské nemocnici,  a zda  je přípustné, aby léčbu pacientů určovala obecně pojišťovna a ne odborný lékař.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

ZP MV ČR realizuje úhrady poskytnutých zdravotních služeb v roce 2018 v souladu s dikcí úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.

Podmínky úhrady zdravotních služeb, resp. finanční objemy pro kalendářní rok, jsou poskytovatelům zdravotních služeb známy již na počátku příslušného kalendářního roku. Hospodaření, v souladu s platnými právními předpisy, s určenými prostředky v průběhu příslušného úhradového období je plně v kompetenci poskytovatelů zdravotních služeb. Není tedy pravdou, že ZP MV ČR neposkytuje od měsíce září úhrady za plánované operace jejích klientů, neboť ZP MV ČR hradí poskytovatelům zdravotních služeb, tedy i Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, za poskytnuté zdravotní služby v souladu s uzavřenou smlouvou a úhradovými dodatky.

Problematika vypořádání úhrad hrazených služeb, v souladu s příslušnou legislativou, je řešena mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou. Je tedy na příslušném poskytovateli zdravotních služeb, aby případné problémy při vypořádání úhrad řešil přímo se ZP MV ČR.

Indikace k jakémukoli vyšetření/ošetření pacienta je plně v kompetenci ošetřujících lékařů příslušného poskytovatele zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny nejsou k poskytování zdravotních služeb oprávněny. Rovněž tak zdravotní pojišťovny, a tedy i ZP MV ČR, nezasahují do plánování zdravotnických výkonů ani do hospodaření, resp. rozdělení finančních prostředků příslušného poskytovatele zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informací k počtu pacientů ZP MV ČR, kteří jsou zařazeni do pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví o Domácí umělé plicní ventilaci.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací o počtu pacientů ZP MV ČR, kteří jsou zařazeni do pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví o Domácí umělé plicní ventilaci.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že jedná o 18 pojištěnců ZP MV ČR.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období říjen 2016 – září 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období říjen 2016 – srpen 2018 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán kód dignózy L20 – atopická dermatidida podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán kód dignózy L20 – atopická dermatidida podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informací k možnosti volby lékaře v odbornosti alergologie v místě bydliště žadatele

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací k důvodům neuzavření smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti alergologie, se kterým má uzavřenou smlouvu VZP ČR, VOZP a RBZP v místě bydliště žadatele.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Z ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) vyplývá, že:

(1) Pojištěnec má právo

 1. b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

ZP MV ČR neomezuje právo pojištěnce zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pojištěnce, právo pojištěnce je ale omezeno zákonem č. 48/19997 Sb. tak, že pojištěnec je oprávněn si vybrat poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou. ZP MV ČR je oprávněna uhradit poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze poskytovateli, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

ZP MV ČR při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb vychází zejména ze zákonných požadavků stanovených právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména z Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), z počtů registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v dané oblasti, ze stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb a její dostupností, ze zdravotně pojistného plánu ZP MV ČR pro dané období, případně z podnětů od pojištěnců. Veškeré podklady jsou vyhodnocovány ve vzájemné souvislosti.

ZP MV ČR s ohledem na zákonné požadavky nařízení považuje smluvní síť pro odbornost alergologie a klinická imunologie pro pojištěnce z obce Dolní Loučky a jejího okolí za dostatečně zabezpečenou stávající smluvní sítí. Konkrétní seznam poskytovatelů zdravotních služeb je uveden na webových stránkách ZP MV ČR v sekci Pojištěnci - Informace pro pojištěnce - Smluvní lékaři.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informací  o počtu provedených implantací a s implantací spojených zdravotnických výkonů mezi lety 2010 – 2018 dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací  o počtu provedených implantací a s implantací spojených zdravotnických výkonů mezi lety 2010 – 2018 dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informací  o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z následujích bodů dg. A08 nebo jedno z následujích ATC (rotavirové vakcíny) J07BH01 ROTAVIRUS ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUS, J07BH02 ROTAVIRUS, PENTAVALENTNÍ VAKCÍNA, ŽIVÝ, PŘETŘÍDĚNÝ VIRUS, podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z následujích bodů dg. A08 nebo jedno z následujích ATC (rotavirové vakcíny) J07BH01 ROTAVIRUS ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUS, J07BH02 ROTAVIRUS, PENTAVALENTNÍ VAKCÍNA, ŽIVÝ, PŘETŘÍDĚNÝ VIRUS, podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informací o poskytnutí informací o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hepatopoetických buněk podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hepatopoetických buněk podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2016 – prosinec  2016 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR období leden 2016 – prosinec  2016 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. nebo jedno z ATC (rotavirové vakcíny) nebo výkonů podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. nebo jedno z ATC (rotavirové vakcíny) nebo výkonů podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211