Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – 2021

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2021

Žádost o poskytnutí informací o vykázaném vyšetření mamografem v letech 2019 - 2020

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže informací o vykázaném vyšetření mamograf v následující struktuře:

• DATUM: Datum provedeného vyšetření,

• KOD: Kód výkonu (viz níže),

• POČET: Počet vykázaných výkonů v daném dni.

a to za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 k výkonům podle specifikace v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti ve struktuře, kterou má k dispozici, tedy s výjimkou požadavku na datum provedeného vyšetření a počet vykázaných výkonů v daném dni podle specifikace výkonů v žádosti za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020. ZP MV ČR tedy poskytla žadateli informaci o vykázaném vyšetření mamografem podle specifikace výkonů v žádosti za období roku 2019 a 2020, viz níže:

Kód výkonu

Kód výkonu text

Počet výkonů celkem

Počet výkonů 2019

89178

SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ V DISPENZÁRNÍ PÉČI (OBĚ STRANY)

1 947

481

89223

SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)

188 650

98 007

89225

DOPLŇUJÍCÍ MAMOGRAFIE KE SCREENINGOVÉ MAMOGRAFII DIGITÁLNÍ

3 150

1 620

89510

UZ PRSŮ JAKO DOPLNĚK SCREENINGOVÉ MAMOGRAFIE (VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN)

14 245

7 305

89814

DRUHÉ ČTENÍ MAMOGRAFICKÝCH SNÍMKŮ VE SCREENINGU

186 697

96 542

89180

DIAGNOSTICKÁ DIGITÁLNÍ MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE

43 287

23 062

89343

DIAGNOSTICKÁ MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ PŘÍDATNÝM STEREOTAKTICKÝM ZAŘÍZENÍM KE STANDARDNÍMU MAMOGRAFU

293

167

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradě poskytnutých zdravotních služeb spojených s využitím náhradního mateřství

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„1. zda hradíte poskytnuté zdravotní služby spojené s využitím náhradního mateřství, aniž by bylo třeba žádat o mimořádné schválení jejich úhrady;

 1. pokud ne, zda byla Vaše pojišťovna již požádána o mimořádné schválení jejich úhrady,
  1. pokud ano, kolikrát byla požádána a v kolika případech bylo takové žádosti vyhověno.

3. zda evidujete statistické údaje související s náhradním mateřstvím, a pokud ano, prosím o jejich poskytnutí.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tuto informaci:

 

„K Vaší žádosti Vám ZP MV ČR sděluje, že zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) pojem „náhradní mateřství“ neobsahuje. Zákon č. 48/1997 Sb. upravuje obecně podmínky pro úhradu zdravotních služeb spojených s umělým oplodněním, viz ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.:

„Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí

 a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

 b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

            nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.“

Pokud jsou tedy splněny podmínky podle výše uvedeného ustanovení, zdravotní pojišťovna na základě schválení úhrady revizním lékařem uhradí poskytovateli zdravotních služeb poskytnuté zdravotní služby.

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovna nerozlišuje pojmy „náhradní mateřství“ a „umělé oplodnění“, a to i s ohledem na skutečnost, že zákon č. 48/1997 Sb. obsahuje pouze pojem „umělé oplodnění“, nebyla ZP MV ČR požádána o mimořádné schválení úhrady za zdravotní služby spojené s využitím náhradního mateřství a statistické údaje související s náhradním mateřstvím neeviduje.“

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2021

Žádost o poskytnutí dat o pracovištích s uzavřenou Zvláštní smlouvou o předepisování a  hradě léčivých přípravků předepisovaných lékařem specializovaného pracoviště - centra

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat o pracovištích s uzavřenou Zvláštní smlouvou o předepisování a  hradě léčivých přípravků předepisovaných lékařem specializovaného pracoviště - centra (dále jen „Zvláštní smlouva“) v uvedeném rozsahu:

„• IČZ zařízení: IČZ zařízení které má uzavřenou Zvláštní smlouvu,

• Název zařízení: název zařízení, které má uzavřenou Zvláštní smlouvu

• Kód indikace (diagnostické skupiny): kód indikace, nebo skupiny, pro kterou má zdravotnické zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu

• Název indikace: název indikace, nebo skupiny, pro kterou má zdravotnické zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu

• Kód ATC skupiny: kód ATC skupiny léčivých přípravků, které jsou lékaři oprávnění předepisovat v dané indikační skupině v rámci Zvláštní smlouvy.

• Datum Zvláštní smlouvy pro centrum: datum uzavření Zvláštní smlouvy s daným pracovištěm v dané indikační skupině a pro danou molekulu.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti ve struktuře, kterou má k dispozici, tedy k identifikaci poskytovatele zdravotních služeb poskytla ZP MV ČR žadateli IČO a IČP (nikoliv IČZ) a Název zařízení, a dále poskytla informace o Kódu ATC skupiny a Datu uzavření Zvláštní smlouvy s daným pracovištěm pro danou molekulu příslušné ATC skupiny, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2021, upřesněná dne 24. 2. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované léčbou přípravky z ATC skupiny C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované léčbou přípravky z ATC skupiny C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM podle specifikace v žádosti:

1. V čase neměnné a anonymizované ID všech pojištěnců, kterým bylo uhrazeno alespoň jedno balení léčivých přípravku z níže definovaného trhu

2. Věk pojištěnce (v rámci dodržení platného znění GDPR navrhujeme věk pacienta agregovat do skupin např po 5 či 10 letech, aby bylo zamezeno nepřímé identifikaci pacienta)

3. Datum provedení úhrady léčivého přípravku (den, měsíc, rok) za období 01/01/2015 - 31/12/2020

4. SUKL kód uhrazeného přípravku pro dané ID pojištěnce v daný datum (nejen z definovaného trhu, pokud by informační systém toto nedovoloval, tak jen přípravky ze skupiny popsané výše v tabulce)

5. Uhrazené množství daného léčivého přípravku

6. Diagnóza, případně diagnostická skupina, spojena s úhradou daného SUKL kódu (jeli ve vašem systému tato informace dostupná)

7. Kraj kde, byl daný léčivý přípravek vyzvednut z lékárny případně aplikován v nemocničním zařízení (pokud touto informací nedisponujete, prosíme o informace na národní úrovni)

8. Specializace lékaře, který daný SUKL kód předepsal / aplikoval (jeli ve vašem systému tato informace dostupná).“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru, s výjimkou požadavku na informace pod body 3, 4 a 5  žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016 a požadavku na informace pod body 1, 2, 6, 7 a 8 žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2021, upřesněná dne 24. 2. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované léčbou přípravky z ATC skupiny C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované léčbou přípravky z ATC skupiny C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM podle specifikace v žádosti:

1. V čase neměnné a anonymizované ID všech pojištěnců, kterým bylo uhrazeno alespoň jedno balení léčivých přípravku z níže definovaného trhu

2. Věk pojištěnce (v rámci dodržení platného znění GDPR navrhujeme věk pacienta agregovat do skupin např po 5 či 10 letech, aby bylo zamezeno nepřímé identifikaci pacienta)

3. Datum provedení úhrady léčivého přípravku (den, měsíc, rok) za období 01/01/2015 - 31/12/2020

4. SUKL kód uhrazeného přípravku pro dané ID pojištěnce v daný datum (nejen z definovaného trhu, pokud by informační systém toto nedovoloval, tak jen přípravky ze skupiny popsané výše v tabulce)

5. Uhrazené množství daného léčivého přípravku

6. Diagnóza, případně diagnostická skupina, spojena s úhradou daného SUKL kódu (jeli ve vašem systému tato informace dostupná)

7. Kraj kde, byl daný léčivý přípravek vyzvednut z lékárny případně aplikován v nemocničním zařízení (pokud touto informací nedisponujete, prosíme o informace na národní úrovni)

8. Specializace lékaře, který daný SUKL kód předepsal / aplikoval (jeli ve vašem systému tato informace dostupná).“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru, s výjimkou požadavku na informace pod body 3, 4 a 5  žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016 a požadavku na informace pod body 1, 2, 6, 7 a 8 žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2021, upřesněná dne 24. 2. 2021 (3)

Žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované léčbou přípravky z ATC skupiny R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované léčbou přípravky z ATC skupiny R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM podle specifikace v žádosti:

1. V čase neměnné a anonymizované ID všech pojištěnců, kterým bylo uhrazeno alespoň jedno balení léčivých přípravku z níže definovaného trhu

2. Věk pojištěnce (v rámci dodržení platného znění GDPR navrhujeme věk pacienta agregovat do skupin např po 5 či 10 letech, aby bylo zamezeno nepřímé identifikaci pacienta)

3. Datum provedení úhrady léčivého přípravku (den, měsíc, rok) za období 01/01/2015 - 31/12/2020

4. SUKL kód uhrazeného přípravku pro dané ID pojištěnce v daný datum (nejen z definovaného trhu, pokud by informační systém toto nedovoloval, tak jen přípravky ze skupiny popsané výše v tabulce)

5. Uhrazené množství daného léčivého přípravku

6. Diagnóza, případně diagnostická skupina, spojena s úhradou daného SUKL kódu (jeli ve vašem systému tato informace dostupná)

7. Kraj kde, byl daný léčivý přípravek vyzvednut z lékárny případně aplikován v nemocničním zařízení (pokud touto informací nedisponujete, prosíme o informace na národní úrovni)

8. Specializace lékaře, který daný SUKL kód předepsal / aplikoval (jeli ve vašem systému tato informace dostupná).“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru, s výjimkou požadavku na informace pod body 3, 4 a 5  žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016 a požadavku na informace pod body 1, 2, 6, 7 a 8 žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2021, upřesněná dne 24. 2. 2021 (4)

Žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované definované léčbou přípravky z ATC skupiny L - CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců ZP MV ČR definované definované léčbou přípravky z ATC skupiny L - CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA, podle specifikace v žádosti:

1. V čase neměnné a anonymizované ID všech pojištěnců, kterým bylo uhrazeno alespoň jedno balení léčivých přípravku z níže definovaného trhu

2. Věk pojištěnce (v rámci dodržení platného znění GDPR navrhujeme věk pacienta agregovat do skupin např po 5 či 10 letech, aby bylo zamezeno nepřímé identifikaci pacienta)

3. Datum provedení úhrady léčivého přípravku (den, měsíc, rok) za období 01/01/2015 - 31/12/2020

4. SUKL kód uhrazeného přípravku pro dané ID pojištěnce v daný datum (nejen z definovaného trhu, pokud by informační systém toto nedovoloval, tak jen přípravky ze skupiny popsané výše v tabulce)

5. Uhrazené množství daného léčivého přípravku

6. Diagnóza, případně diagnostická skupina, spojena s úhradou daného SUKL kódu (jeli ve vašem systému tato informace dostupná)

7. Kraj kde, byl daný léčivý přípravek vyzvednut z lékárny případně aplikován v nemocničním zařízení (pokud touto informací nedisponujete, prosíme o informace na národní úrovni)

8. Specializace lékaře, který daný SUKL kód předepsal / aplikoval (jeli ve vašem systému tato informace dostupná).“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru, s výjimkou požadavku na informace pod body 3, 4 a 5  žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016 a požadavku na informace pod body 1, 2, 6, 7 a 8 žádosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 2. 2021

Žádost o poskytnutí dat o zdravotnických prostředcích

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat o poskytnutí dat o zdravotnických prostředcích ve struktuře:

 • ROK: Rok vykázání ZP,
 • OKRES: okres sídla poskytovatele, který ZP předepsal (v případě ZP předepisovaných na poukaz) nebo vykázal k úhradě (v případě ZP nepředepisovaných na poukaz),
 • KOD: kód ZP,
 • SKUPINA ZP: úhradová skupina ZP dle Úhradového katalogu VZP – ZP, případně „typ“ dle Číselníku zdravotnických prostředků SZP
 • DG: Základní diagnóza dle MKN-10, na kterou byl ZP vykázán, v případě, že je k dispozici
 • MNOŽSTVÍ: Množství uhrazených ZP,
 • UHRADA: Celková úhrada za ZP v Kč.

a to za období 2017, 2018, 2019 a 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020.“

ZP MV ČR žadateli v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytla  požadované informace ve větším souboru s výjimkou informace o okresu sídla poskytovatele, který ZP předepsal nebo vykázal k úhradě, a o diagnóze, na kterou byl ZP vykázán, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací v oblasti ekonomiky a personalistiky ZP MV ČR

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací z oblasti ekonomiky a personalistiky ZP MV ČR.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradě finančních prostředků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací: „Kolik celkem peněz uhradila ZP MV ČR subjektu Nemocnice Říčany (dnes Nemocnice Agel Říčany), IČO 273 65 867, v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019.“

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace, viz 

Vyčíslení provedené úhrady ZP MV ČR  Nemocnici AGEL Říčany, a.s., IČO  273 65 867 v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019

2015    16 865 689,14 Kč

2016    13 533 373,16 Kč

2017    17 733 786,25 Kč

2018    19 035 664,28 Kč

2019    17 772 832,12 Kč

Částky jsou bez následné lůžkové péče.

 
Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací k poskytovateli zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací ke smluvnímu subjektu ZP MV ČR - MUDr.  Milanovi Řezáčovi, IČO 46060197, Žatec, a ke splnění povinnosti ZP MV ČR podle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) podle specifikace v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené dokumenty ke smluvnímu vztahu uzavřenému mezi ZP MV ČR a MUDr. Milanem Řezáčem, IČO 46060197, s místem podnikání Smetanovo náměstí 1379, 438 01 Žatec, včetně metadat k těmto dokumentům:

 • Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující ambulantní péči zubních lékařů č. 5STOM01085, uzavřená dne 11. 12. 2013, zveřejněná podle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. dne 24. 2. 2014 (anonymizovaná fotokopie),
 • DODATEK PROLONGACE ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5STOM01085 uzavřený dne 13. 12. 2019, zveřejněný podle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. dne 13. 12. 2019 (anonymizovaná fotokopie).

 

Současně sdělila žadateli, že úhradové dodatky na roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 odpovídají dokumentům zveřejněným na webových stránkách ZP MV ČR. Úhradové dodatky na rok 2019 a 2020 nebyly mezi MUDr. Milanem Řezáčem a ZP MV ČR uzavřeny, proto nejsou zveřejněny.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací o přeshraniční zdravotní péči

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o:

1.  počtu vyhověných a zamítnutých žádostí o souhlas s vycestováním za poskytnutí plánované péče dle čl. 20 nařízení Rady a EP 883/04 a čl. 25 nařízení Rady a EP č. 987/09 (S2)

2.  počtu vyhověných a zamítnutých žádostí o následnou refundaci vynaložených nákladů na poskytnutou zdravotní péči dle § 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

3. počtu odvolání proti zamítnutí žádostí dle odst. 1. a 2.

4.  počtu soudních řízeních o sporech ze zamítnutých žádostí dle odst. 1 a 2. v anonymizované podobě, za období od roku 2012.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace, které má k dispozici, viz ( příloha )

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely v období leden 2019 – prosinec 2020 podle specifikace v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou požadavku o Počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a požadavku „Diagnostická skupina vykázáná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)“, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací o uhrazených jednotkách léků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutíCelkového počet ze strany Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV CR) uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2020 – prosinec 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v přiloženém xls souboru.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru v členění, které má k dispozici, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací o věkové struktuře pojištěnců ZP MV ČR

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

„1. Věková struktura pojištěnců ZP MV ČR k 31. 12. 2017

 2. Věková struktura pojištěnců ZP MV ČR k 31. 12. 2018

3. Věková struktura pojištěnců ZP MV ČR k 31. 12. 2019,

ve smyslu celkového počtu klientů Pojišťovny vždy v konkrétní věkové kategorii po pěti letech tak, jak jsou Vámi interně evidovány, případně jak jsou evidovány pro účely přerozdělování pojistného na v. z. p.“

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace, viz:

 

Počet pojištěnců ZP MV ČR
  k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019
0-4                   73 225                    73 105                      73 469
5-9                   77 922                    74 756                      73 869
10-14                   72 095                    75 567                      78 403
15-19                   61 601                    62 543                      64 615
20-24                   64 007                    61 547                      60 037
25-29                   79 181                    77 660                      75 912
30-34                   83 249                    82 863                      82 326
35-39                 100 912                    94 465                      90 138
40-44                 124 203                 122 826                    120 496
45-49                 101 376                 107 684                    114 145
50-54                   93 592                    93 073                      93 088
55-59                   78 347                    80 512                      84 681
60-64                   86 578                    84 394                      81 450
65-69                   84 571                    84 156                      84 264
70-74                   63 883                    68 679                      72 190
75-79                   33 123                    37 160                      41 467
80-84                   16 057                    17 237                      18 734
85->                   11 839                    12 237                      12 782
celkem             1 305 761              1 310 464                1 322 066
 Zdroj: DYSPR 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací ohledně úhrady a výdeje IPLP (magistraliter) přípravků:

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“), na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR „Zpřístupnění informací ohledně úhrady a výdeje IPLP (magistraliter) přípravků:

 • Úhrada ZP – výše částky, kterou hradí zdravotní pojišťovna,
 • Množství/počet – množství IPLP léčivých přípravků,
 • Taxa laborum – celková taxa laborum v Kč za přípravu.

Zajímal by nás výše uvedený profil za období roků 2019 – 2020 (pokud jsou dostupná data) hrazený z veřejného zdravotního pojištění Vaší pojišťovnou. V případě možnosti rozlišení na nemocniční a veřejné lékárny.“

 

ZP MV ČR žadateli v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytla  požadované informace ve větším souboru s výjimkou informací k požadavku v části Taxa laborum – celková taxa laborum v Kč za přípravu“ a požadavku na „rozlišení na nemocniční a veřejné lékárny“, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2021

Žádost o poskytnutí dat o počtech pojištěnců

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR níže uvedené informace:

 

„Žádáme o předložení počtu unikátních pojištěnců registrovaných u vaší zdravotní pojišťovny v jednotlivých okresech v roce 2020.“

Počet pojištěnců - ZP MV ČR - prosinec 2020            
                 
Kód okresu Název okresu Počet pojištěnců            
CZ0100 Hlavní město Praha 137 987            
CZ0201 Benešov 19 906            
CZ0202 Beroun 7 825            
CZ0203 Kladno 12 032            
CZ0204 Kolín 14 170            
CZ0205 Kutná Hora 6 736            
CZ0206 Mělník 13 269            
CZ0207 Mladá Boleslav 2 734            
CZ0208 Nymburk 13 223            
CZ0209 Praha-východ 21 746            
CZ020A Praha-západ 16 873            
CZ020B Příbram 13 509            
CZ020C Rakovník 6 673            
CZ0311 České Budějovice 35 432            
CZ0312 Český Krumlov 9 607            
CZ0313 Jindřichův Hradec 10 208            
CZ0314 Písek 8 805            
CZ0315 Prachatice 7 057            
CZ0316 Strakonice 8 938            
CZ0317 Tábor 14 770            
CZ0321 Domažlice 6 215            
CZ0322 Klatovy 7 822            
CZ0323 Plzeň-město 38 198            
CZ0324 Plzeň-jih 9 331            
CZ0325 Plzeň-sever 13 832            
CZ0326 Rokycany 6 159            
CZ0327 Tachov 6 452            
CZ0411 Cheb 10 175            
CZ0412 Karlovy Vary 10 718            
CZ0413 Sokolov 8 520            
CZ0421 Děčín 14 385            
CZ0422 Chomutov 9 881            
CZ0423 Litoměřice 14 889            
CZ0424 Louny 8 164            
CZ0425 Most 10 154            
CZ0426 Teplice 11 673            
CZ0427 Ústí nad Labem 32 846            
CZ0511 Česká Lípa 8 442            
CZ0512 Jablonec nad Nisou 7 717            
CZ0513 Liberec 14 473            
CZ0514 Semily 6 047            
CZ0521 Hradec Králové 30 921            
CZ0522 Jičín 11 324            
CZ0523 Náchod 15 744            
CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 10 478            
CZ0525 Trutnov 21 809            
CZ0531 Chrudim 9 798            
CZ0532 Pardubice 17 759            
CZ0533 Svitavy 10 317            
CZ0534 Ústí nad Orlicí 31 017            
CZ0631 Havlíčkův Brod 8 639            
CZ0632 Jihlava 8 165            
CZ0633 Pelhřimov 7 036            
CZ0634 Třebíč 9 475            
CZ0635 Žďár nad Sázavou 22 393            
CZ0641 Blansko 29 376            
CZ0642 Brno-město 78 427            
CZ0643 Brno-venkov 44 431            
CZ0644 Břeclav 21 788            
CZ0645 Hodonín 22 825            
CZ0646 Vyškov 17 375            
CZ0647 Znojmo 27 511            
CZ0711 Jeseník 3 166            
CZ0712 Olomouc 34 188            
CZ0713 Prostějov 6 350            
CZ0714 Přerov 19 730            
CZ0715 Šumperk 11 393            
CZ0721 Kroměříž 13 166            
CZ0722 Uherské Hradiště 33 275            
CZ0723 Vsetín 8 483            
CZ0724 Zlín 7 413            
CZ0801 Bruntál 20 098            
CZ0802 Frýdek-Místek 10 038            
CZ0803 Karviná 13 822            
CZ0804 Nový Jičín 10 502            
CZ0805 Opava 14 143            
CZ0806 Ostrava-město 28 173            
XXXXXX Nezařazeno 350            
Celkem 1 328 491            
    Zdroj: DYSPR            
                 
                 
V údaji „nezařazeno“ jsou uvedeni pojištěnci, u kterých nebylo možné ověřit adresu trvalého bydliště (zejména cizinci). 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vykazování a úhrad zvlášť účtovaného léčivého přípravku Nexavar

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací týkajících se vykazování a úhrad zvlášť účtovaného léčivého přípravku Nexavar ze strany ZP MV ČR vůči zdravotnickému zařízení Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886207 („Zdravotnické zařízení“):

 1. Byla po celou dobu období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 stanovena úhrada léčivého přípravku Nexavar z prostředků veřejného zdravotního pojištění? Pokud ne, v jakém období či obdobích úhrada stanovena nebyla?
 2. Pokud existovala období, kdy léčivý přípraven Nexavar neměl stanovenou úhradu, hradila jej Vaše pojišťovna i přes tuto skutečnost?
 3. V jakém finančním objemu byl léčivý přípravek Nexavar vykázán Zdravotnickým zařízením v období od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013? Pokud ano, v jakém finančním objemu?“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tyto informace:

 

                        K žádosti pod bodem 1)

                        Po celou dobu období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 byla stanovena úhrada z veřejného zdravotního pojištění pro léčivý přípravek NEXAVAR, kód SÚKL 0027193.

 

                         K žádosti pod bodem 2)

                         K tomuto dotazu viz odpověď pod bodem 1).

 

                         K žádosti pod bodem 3)

ZP MV ČR v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 uhradila Zdravotnickému zařízení jedno balení LP NEXAVAR, kód SÚKL 0027193, v částce 95 476,54 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2021

Žádost o poskytnutí informací o výdajích na zdravotnické prostředky

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

Kolik činily výdaje Vaší pojišťovny za rok 2020 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, a to:

 • skupiny 01 – ZP krycí,
 • skupiny 02.03 – ZP pro vyprazdňování,
 • skupiny 01 – zvlášť účtovaný materiál, kolonka ve sloupci PRO s příznakem „M“,
 • skupiny 03 – ZP pro pacienty se stomií,

(označení skupin podle Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz).“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace, viz níže.

Výdaje ZP MV ČR 2020
Skupina 01      44 940 975,00 Kč
Skupina 02.03      36 952 113,00 Kč
Skupina - 01 uhrazeno jako ZUM        7 494 295,00 Kč
Skupina 03   117 769 749,00 Kč
Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informací o zdravotních výkonech

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s nasmlouvaným výkonem 66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE včetně počtu vykázaných výkonů 66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE jednotlivě za roky 2019 a 2020 dle jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb"

 

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 3. 2021, upřesněná dne 11. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informací o demografických údajích pojištěnců ZP MV ČR

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací „Anonymizovaný registr pojištěnců ZP MV obsahující  demografické údaje věk a pohlaví. Případně anonymizovaný registr pojištěnců s přiřazeným demografickým indexem rizika (Pokud je k dispozici). Data bych potřeboval za rok 2019, resp. za každý měsíc v roce 2019.“

 

 

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace (s výjimkou anonymizovaného registru pojištěnců s přiřazeným demografickým indexem rizika, který ZP MV ČR nemá k dispozici), ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely v období leden 2019 – prosinec 2020 podle specifikace v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou požadavku v bodu 6 – Typ úhrady – recept/ZULP v části požadavku A, B a C, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 5. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o uhrazených jednotkách léků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí „Celkového počet ze strany Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV CR) uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2021 – březen 2021 (nebo poslední dostupný měsíc, měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované zde :

ROK MĚSIC PRODUKT - SÚKL KÓD PRODUKT - JMÉNO BALENÍ POCET KUSU
2021 1 0155379 FERINJECT 50MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML 46
2021 2 0155379 FERINJECT 50MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML 72
2021 3 0155379 FERINJECT 50MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML 56
2021 1 0202875 FERINJECT 50MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML 0
2021 2 0202875 FERINJECT 50MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML 0
2021 3 0202875 FERINJECT 50MG/ML INJ/INF SOL 1X20ML 0

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 5. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o uhrazených výkonech

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

Celkový počet ze strany Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV ČR) za roky 2015-2020 (roční data, ilustrativní výstup byl poskytnut žadateli ZP MV ČR  dle  informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru ve formě rozsáhlé přílohy.)

 • uhrazených výkonů 09513,
 • unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byl uhrazen výkon 09513,
 • unikátních lékařů, kteří provedli výkon 09513 (s rozdělením po specializacích, které jsou dle  informací požadovaných v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru ve formě rozsáhlé přílohy.).

 

Celkový počet ze strany Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV ČR) za roky 2015-2020 (měsíční data, ilustrativní výstup byl poskytnut žadateli ZP MV ČR  dle  informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru ve formě rozsáhlé přílohy.):

 • uhrazených výkonů 09513,
 • unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byl uhrazen výkon 09513,
 • unikátních lékařů, kteří provedli výkon 09513 (s rozdělením po specializacích, které jsou specifikované dle  informací požadovaných v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru ve formě rozsáhlé přílohy.).

 

Celkový počet ze strany Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV ČR) za období červenec 2020 - duben 2021 (měsíční data ilustrativní výstup byl poskytnut žadateli ZP MV ČR  dle  informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru ve formě rozsáhlé přílohy.):

 • uhrazených výkonů 01300, 09557, 09614, 09616, 35831, 35832, 38023, 38030, 00944, 35050 (s rozdělením po jednotlivých výkonech),
 • unikátních pojištěnců, kterým byly uhrazeny výkony 01300, 09557, 09614, 09616, 35831, 35832, 38023, 38030, 00944, 35050 (s rozdělením po jednotlivých výkonech),
 • unikátních lékařů, kteří provedli výkon výkony 01300, 09557, 09614, 09616, 35831, 35832, 38023, 38030, 00944, 35050 (s rozdělením po jednotlivých výkonech a s rozdělením po specializacích, které jsou specifikované dle  informací požadovaných v žádosti v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším souboru ve formě rozsáhlé přílohy.).“

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných výkonů

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

„Počet vykázaných výkonů 01201 a 01204 jednotlivými IČZ za léta 2019 a 2020 ve struktuře:

Rok; IČZ; kód výkonu; počet.“

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace zde.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vykazování a úhrad zvlášť účtovaného léčivého přípravku Nexavar , a to výlučně v indikaci HCC

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací "týkajících se vykazování a úhrad zvlášť účtovaného léčivého přípravku Nexavar, a to výlučně v indikaci HCC (hepatocelulární karcinom), ze strany ZP MV ČR vůči zdravotnickému zařízení Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886207 („Zdravotnické zařízení“):

 

 1. Byla po celou dobu období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 stanovena úhrada léčivého přípravku Nexavar z prostředků veřejného zdravotního pojištění výlučně ve vztahu k výše uvedené indikaci? Pokud ne, v jakém období či obdobích úhrada stanovena nebyla?
 2. Pokud existovala období, kdy léčivý přípraven Nexavar neměl stanovenou úhradu ve vztahu k výše uvedené indikaci, hradila jej Vaše pojišťovna i přes tuto skutečnost?
 3. V jakém finančním objemu byl léčivý přípravek Nexavar vykázán Zdravotnickým zařízením v období od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013 ve vztahu k výše uvedené indikaci? Došlo k úhradě léčivého přípravku Nexavar vykázaného Zdravotnických zařízením v tomto období? Pokud ano, v jakém finančním objemu?“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tyto informace:

 

K žádosti pod bodem 1)

Po celou dobu období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 byla stanovena úhrada z veřejného zdravotního pojištění pro léčivý přípravek NEXAVAR, kód SÚKL 0027193, ATC sk. L01XE05, v indikaci Hepatocelulární karcinom (C22).

 

K žádosti pod bodem 2)

K tomuto dotazu viz odpověď pod bodem 1).

 

K žádosti pod bodem 3)

ZP MV ČR v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 uhradila Zdravotnickému zařízení jedno balení LP NEXAVAR, kód SÚKL 0027193, v indikaci Hepatocelulární karcinom, v částce 95 476,54 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení léčivých přípravků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„ Počet Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) uhrazených balení léčivých přípravků specifikovaných pomocí SUKL kódů v přiloženém souboru rozdělených dle:

1. Anonymizovaného identifikačního čísla pojištěnce (stabilní v čase a mezi přípravky)

2. Měsíce úhrady léčivého přípravku (období od 1. 1. 2019 do nejaktuálnějšího měsíce k dispozici)

3. SUKL kódů jednotlivých přípravků.“

 

ZP MV ČR tímto žadateli v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytla požadované informace za období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2021 jako součást většího celku, s výjimkou  požadavku na poskytnutí informací o počtu uhrazených balení léčivých přípravků specifikovaných pomocí přiložených SUKL kódů rozdělených podle anonymizovaného identifikačního čísla pojištěnce za uvedené období.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informací o plánovaném a skutečném počtu zaměstnanců, průměrném platu a základní denní pracovní době

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

1. informací o plánovaném a skutečném počtu zaměstnanců (přepočteno na úvazek 1,0)  v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 a průměrný měsíční plat brutto za tato období.

2. délky základní denní pracovní doby ve výše uvedených obdobích.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tyto informace:

 

Rok

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  PLÁN *)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců SKUTEČNOST *)

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč

Stanovená týdenní pracovní doba

2018

644

620

49 302

40 h/týden

2019

679

660

53 782

40 h/týden

2020

722

692

59 337

37,5 h/týden

Plán 2021

722

x

59 723

37,5 h/týden

Skutečnost leden-duben 2021*)

722

695

44 387

37,5 h/týden

*)   zaokrouhleno na celé číslo

**) údaje za rok 2021 má ZP MV ČR zpracovány k 30. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informací o vykazování léčivých přípravků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených Informací:

 

Požadavek A:

Celkový počet pojištěnců v období 2017 až 2021 (poslední dostupný měsíc) dle pohlaví a dle roku data narození. Data, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

a. Rok               

b. Pohlaví pojištěnce

c. Rok narození pojištěnce

d. Počet unikátních pojištěnců

 

Požadavek B:

Celkový počet pojištěnců v období 2017 až 2021 (poslední dostupný měsíc), u kterých byly vykázány léčivé přípravky z ATC skupiny J07BM (Vakcíny proti papilomaviru). Data, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

a. Rok

b. Pohlaví pojištěnce

c. Rok narození pojištěnce

d. Počet unikátních pojištěnců

 

Požadavek C:

Pro skupinu pacientů z požadavku B (pacienti, kterým byly vykázány léčivé přípravky z ATC skupiny J07BM), prosím, poskytněte údaje o farmakoterapii v následující datové struktuře:

a. ID pacienta (anonymizováno)

b. Datum poskytnutí péče

c. Rok narození pacienta

d. Pohlaví pacienta

e. Měsíc a rok vykázání LP

f. Kraj / nebo kód kraje (je-li k dispozici)

g. ATC kód

h. SÚKL kód léčivého přípravku

i. Název léčivého přípravku

j. Doplněk názvu léčivého přípravku

k. Počet uhrazených balení.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace k požadavku pod bodem A, v rozsáhlé příloze.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných balení léků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

„Počet zdravotnickým zařízením (IČZ) vykázaných balení léků vaší pojišťovně z jednotlivých ATC skupin uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČZ; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2020 - duben 2021 po jednotlivých měsících tohoto období.

Požadované ATC skupiny:

H01AC01

M03AX01

B02BD02

B02BD04

B02BD06

B02BX06.“

 

ZP MV ČR žadateli v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytla požadované informace ve větším souboru, a to obecně o spotřebách všech léčiv, bez specifikace podle IČZ, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradě hrazených služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:  

„Kolik peněz (v Kč) uhradila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky obchodní společnosti Dentální Centrum ARTDENT s.r.o., se sídlem Masarykova 111/190, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 24264407, na úhradu hrazených služeb ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v letech 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020?“

 

ZP MV ČR sdělila žadateli, že požadované informace má ZP MV ČR k dispozici pouze k datu 31. 7. 2018, neboť k tomuto datu došlo k zániku Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a společností Dentální Centrum ARTDENT s.r.o., a poskytla žadateli tyto informace:

rok 2014                                  25 808 Kč

rok 2015                                  57 195 Kč

rok 2016                                  91 524 Kč

rok 2017                                  172 189 Kč

rok 2018 (k datu 31. 7. 2018) 142 254 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2021(1)

Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely v období leden 2019 – březen 2021 podle specifikace v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou požadavku v bodu 6 – Typ úhrady – recept/ZULP v části požadavku A, B a C, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2021(2

Žádost o poskytnutí informací počtu pojištěnců, objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazené centrům se zvláštní smlouvou podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„V období od leden 2019 až březen 2021, prosím, poskytněte následující údaje:

 

A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou.

Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

1) Kvartál a rok

2) Diagnostická skupina vykazována poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)

3) ATC skupina

4) Název léčivého přípravku

5) Počet unikátních pojištěnců

 

B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou.

Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

1) Měsíc a rok vykázání LP

2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)

3) ATC skupina

4) SÚKL kód léčivého přípravku

5) Název léčivého přípravku

6) Doplněk názvu léčivého přípravku

7) Počet uhrazených balení.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou požadavku o Počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a požadavku „Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)“, ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informací o kompenzaci odměn ambulantního sektoru s ohledem na pandemii COVID 19

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí informací ohledně kompenzací odměn ambulantního sektoru s ohledem na pandemii  COVID 19, a to informaci, zda ZP MV ČR vyplácela za její osobu jejímu zaměstnavateli odměnu, případně v jaké výši.

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění novely č. 172/2021 Sb., stanoví pevná pravidla a způsoby výpočtu (ustanovení § 20a), na jejichž základě jsou poskytovatelům zdravotních služeb vypláceny odměny a to za účelem kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky, tzv. zálohy na kompenzaci. Tyto odměny jsou vypočteny a vypláceny podle nahlášeného stavu personálního obsazení ke dni 31. 12. 2020, tzn. podle stavu uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb k výše uvedenému datu. Po tomto datu mohou poskytovatelé zdravotních služeb provést ve vztahu k citované vyhlášce opravu této přílohy v termínu do 30. 6. 2021, pro případné vyplacení doplatku kompenzace.

K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že v době vypracování této odpovědi (ke dni 2. 7. 2020) nebyla Vašemu zaměstnavateli hrazena odměna za Vaši osobu, neboť jste nebyla svým zaměstnavatelem nahlášena jako nositel výkonu v rámci výplat kompenzačních odměn. S ohledem na výše uvedené však platí, že tento stav se ještě může změnit, přičemž ke kompletnímu zpracování kompenzací, včetně shora nastíněných možných oprav a doplnění, dojde po 31. 7. 2021.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 6. 2021, upřesněná dne 7. 7. 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu pojištěnců ZP MV ČR a úhradách záloh na zdravotní pojištění

 

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Kolik má ZP MV ČR celkem pojištěnců. Dále kolik z nich platí ZP MV ČR zálohy na zdravotní pojištění 21 029 Kč (slovy dvacetjednatisícnuladvacetdevět Kč) a více měsíčně.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tyto informace:

 

K datu 1. 7. 2021 ZP MV ČR eviduje 1 334 567 pojištěnců. Podle informací ZP MV ĆR za měsíc červen 2021 hradí zálohy na zdravotní pojištění ve výši 21 029 Kč a více 162 pojištěnců.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 7. 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných balení léčivých přípravků a ATC kódů podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„1. Pro období od roku 2016 až do roku 2021 (dle dostupných měsíců), prosím, poskytněte následující údaje o počtu vykázaných balení léčivých přípravků ze skupiny ATC J06BA02:

a) Rok

b) Měsíc

c) Název léčivého přípravku

d) Doplněk názvu

e) SUKL kód

f) Počet balení

 

2. Pro období od roku 2016 až do roku 2021 (dle dostupných měsíců), prosím, poskytněte následující údaje o počtu vykázaných balení léčivých přípravků ze skupiny ATC J06BA01:

a) Rok

b) Měsíc

c) Název léčivého přípravku

d) Doplněk názvu

e) SUKL kód

f) Počet balení

 

3. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA02 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek

D81 Kombinované poruchy imunity

D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami

D83 Běžná variabilní imunodeficience - CVID

G11.3 Mozečková-cerebelární-ataxie s vadnou reparací DNA

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii v následující struktuře:

a) ID pacienta (anonymizováno)

b) Měsíc a rok vykázání LP

c) ATC skupina

d) SÚKL kód léčivého přípravku

e) Název léčivého přípravku

f) Doplněk názvu léčivého přípravku

g) Počet uhrazených balení

 

4. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA02 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů či výkonů:

C91.1 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk

C90.0 Mnohočetný myelom

Z94.8 Jiný transplantovaný orgán a tkáň

C82 Folikulární lymfom

C83 Non-folikulární lymfom

C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci

C91 Lymfoidní leukemie

D59 Získané hemolytické anemie

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

M05 Séropozitivní revmatická artritida

M06 Jiná revmatická artritida NO Nemoci glomerulů 22213 Transplantace allogenní kostní dřeně

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.

 

5. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA02 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

G61 Zánětlivá polyneuropatie

G61.0 Guillainův-Barréův syndrome

G61.8 Jiné zánětlivé polyneuropatie

G61.9 Zánětlivá polyneuropatie NS

G70.0 Myasthenia gravis

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.

                                                                                                               

6. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 20162021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA02 a zároveň diagnostický kód:

D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.

 

7. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 20162021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA02 a zároveň diagnostický kód:

    M30.3 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.

 

8. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 2016 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA01 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek

D81 Kombinované poruchy imunity

D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami

D83 Běžná variabilní imunodeficience - CVID

G11.3 Mozečková-cerebelární-ataxie s vadnou reparací DNA

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.

 

9. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 20162021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA01 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

C91.1 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk

C90.0 Mnohočetný myelom

Z94.8 Jiný transplantovaný orgán a tkáň

22213 Transplantace allogenní kostní dřeně

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.

 

10. Pro skupinu pacientů, u kterých byl mezi lety 20162021 (dle dostupných měsíců) vykázán ATC kód J06BA01 a zároveň kterýkoliv z následujících diagnostických kódů:

G61 Zánětlivá polyneuropatie

G61.8 Jiné zánětlivé polyneuropatie

poskytněte, prosím, údaje o farmakoterapii ve stejné struktuře jako u požadavku v bodu č.  3.“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou s výjimkou informací požadovaných v bodu 1. a 2. žádosti za rok 2016, a s výjimkou informací požadovaných v bodech 3. – 10. žádosti v celém rozsahu, ve formě rozsáhlé přílohy.

.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2021

Žádost o poskytnutí informací o nákladech vynaložených v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„1. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců na pracovištích?

 

2. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců na pracovištích?

 

3. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným testováním žáků základních škol?

 

4. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným testováním žáků základních škol?

 

5. Jakou celkovou částku vynaložila Vaše pojišťovna za období březen 2020 až duben 2021 v souvislosti s prováděním testů rt-PCR a tzv. antigenních testů?

 

10. Kolik případů hospitalizací na lůžcích jednotek intenzivní péče proplatila Vaše pojišťovna v jednotlivých letech

a. 2017

b. 2018

c. 2019

d. 2020

e. 2021 (zde žádáme o uvedení, za jaké období jsou počty uvedeny)

 

11. Kolik ze shora uvedených případů (pod body 10 d. a 10 e.) proplatila Vaše pojišťovna v souvislosti s onemocněním COVID-19 (samostatně pro rok 2020 a 2021).

 

12. Jakou průměrnou částku úhrady eviduje Vaše pojišťovna za měsíce březen a duben 2021 za jeden antigenní test?

 

13. Jakou průměrnou částku úhrady eviduje Vaše pojišťovna za měsíce březen a duben 2021 za provedení jednoho testu rt-PCR?“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tyto informace:

 

K žádosti pod bodem 1)

ZP MV ČR vynaložila z fondu prevence za tzv. samotesty prováděné prostřednictvím zaměstnavatelů v březnu 2021 částku 21 501 677,99 Kč. Vzhledem k změně podmínek v průběhu období jsou v současné době prováděny re-kontroly a částka se ještě navýší. Uvedená částka nezahrnuje platby za antigenní testy, které měl zaměstnavatel na pracovišti zajišťované prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb.

K žádosti pod bodem 2)

ZP MV ČR vynaložila z fondu prevence za tzv. samotesty prováděné prostřednictvím zaměstnavatelů v dubnu 2021 částku 29 072 225,21 Kč. Vzhledem k změně podmínek v průběhu období jsou v současné době prováděny re-kontroly a částka se ještě navýší. Uvedená částka nezahrnuje platby za antigenní testy, které měl zaměstnavatel na pracovišti zajišťované prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb.

 

K žádosti pod bodem 3)

Na úhradě povinného antigenního screeningového (samo)testování žáků základních škol v měsíci březnu a dubnu 2021 se zdravotní pojišťovny nepodílely.

K žádosti pod bodem 4)

Na úhradě povinného antigenního screeningového (samo)testování žáků základních škol v  měsíci březnu a dubnu 2021 se zdravotní pojišťovny nepodílely.

K žádosti pod bodem 5)

Za uvedené období podle dosud vykázaných dokladů se jedná o částku 1,514 mld. Kč.

K žádosti pod bodem 10)

            K tomuto bodu ZP MV ČR poskytuje informaci ve struktuře, kterou má k dispozici, tedy počty všech hospitalizací v akutní lůžkové péči, bez ohledu na to, zda jejich součástí byla či nebyla péče na jednotce intenzivní péče:

a. 2017 – 228 585 případů

b. 2018 -  228 186 případů

c. 2019 -  228 930 případů

d. 2020 -  197 245 případů

e. 2021 - 57 991 případů (jedná se o data za leden až duben 2021podle vykázaných dokladů poskytovateli zdravotních služeb ke dni 15. 7. 2021).

 

K žádosti pod bodem 11)

            K tomuto bodu ZP MV ČR poskytuje informace k počtu pojištěnců, kteří byli hospitalizováni s potvrzeným onemocněním COVID-19, tj. s potvrzenou diagnózou U07.1 (tedy bez případů, u kterých bylo pouze podezření na onemocnění COVOD-19):

10 d. 2020 - 5 975 případů

10 e. 2021 - 9 202 případů.

 

K žádosti pod bodem 12)

K tomuto bodu ZP MV ČR sděluje, že se nejedná o průměrnou úhradu, ale jednu úhradu za výkon s kódem 99949, která je stejná pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí. Výkon je hrazen všem poskytovatelům zdravotních služeb ve výši 350,72 Kč.

 

K žádosti pod bodem 13)

            K tomuto bodu ZP MV ČR sděluje, že se nejedná o průměrnou úhradu, ale jednu úhradu za výkon s kódem 82301 nebo 82302, podle toho, je-li výsledek pozitivní nebo negativní, která je stejná pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří laboratorní testování metodou real time PCR provádí. Výkon byl v daném období hrazen všem laboratořím bez rozdílu ve výši 1 113,50 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradě hrazených služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:  

 

„Kolik peněz (v Kč) zaplatila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky obchodní společnosti Artdent Czech s.r.o., se sídlem Karafiátová 421, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, IČ: 06807526, na úhradu hrazených služeb ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v letech 2018, 2019, 2020 a 2021? Za rok 2018 prosím o informaci o celkové výši úhrad jednak za období od 01.01.2018 do 31.07.2018, jednak za období od 01.08.2018 do 31.12.2018.“

ZP MV ČR sdělila žadateli, že požadované informace má ZP MV ČR k dispozici pouze k datu 31. 12. 2020, neboť k tomuto datu došlo k zániku Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a poskytovatelem zdravotních služeb, a poskytla žadateli informace, které má k dispozici:

rok 2018          110 254 Kč (1. 1. 2018 – 31. 7. 2018 0 Kč, 1. 8. 2018 – 31. 12. 2018 110 254 Kč),

rok 2019          228 378 Kč,

rok 2020          298 739 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 7. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„Žádám o informaci, jaké finanční částky byly Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení Andělé Stromu života p.s., IČO 03632661, na kompenzace podle §20a a podle přílohy č. 6 v části B bodu 7 a 8, vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.“

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že poskytovatel zdravotních služeb Andělé Stromu života p.s., IČO 03632661, není smluvním partnerem ZP MV ČR, proto mu nebyla ze strany ZP MV ČR vyplacena žádná kompenzace.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„Žádám o informaci, jaké finanční částky byly vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Jiří Procházka, IČO: 607 992 42 na kompenzace podle §20 a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále bych Vás chtěla požádat o informaci, zda mě výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že MUDr. Procházkovi byla vyplacena částka 30 105 Kč. Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že jste uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„Žádám o informaci jaké finanční částky byly pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení Kováč-labor s.r.o, V Hruškovém Sadu 871/1, Muglinov, 71200 Ostrava, IČO: 02315114 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

ZP MV ČR žadatelce sdělila že poskytovatel zdravotních služeb Kováč - labor s.r.o., IČO 02315114, není smluvním partnerem ZP MV ČR, proto mu nebyla ze strany ZP MV ČR vyplacena žádná kompenzace.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„Žádám o informaci jaké finanční částky byly Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky vyplaceny zdravotnickému zařízení: Zdravé zuby s.r.o. Šťáhlavice 150, Šťáhlavy 33204, IČO 259 49 802 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 ( listopad, prosinec) a ( leden, únor 2021). Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou."

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

 

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že zdravotnickému zařízení Zdravé zuby s.r.o. byla vyplacena za rok 2020 záloha na kompenzace ve výši 20 700 Kč, při přepočtu byla při doúčtování za 1. čtvrtletí roku 2021 za kompenzace doplacena částka ve výši 9 351,62 Kč. Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že po aktualizaci Přílohy č. 2 poskytovatelem zdravotních služeb v červnu 2021 jste uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb, a doplatek kompenzace byl za Vás vyplacen.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 8. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, zda mě měl bývalý zaměstnavatel Dentima s.r.o., Klatovská třída 3009/54, Plzeň IČ: 02187680 u kterého jsem pracovala do 30.4.2021 uvedenou v příloze č.2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou (zda mou osobu doplnil k 30. 6. 2021) k žádosti na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb. a o jakou finanční částku se na mou osobu jednalo.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že není uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a shora uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, jaké finanční částky byly vyplaceny zdravotnickému zařízení Moravec Dent medical s.r.o. IČO 28332156 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Moravec Dent medical s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 50 175 Kč, že je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb a kompenzace byla tedy za ní vyplacena.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, jaké finanční částky byly ZP MV ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení (Stomatologie Tejkal s.r.o., Chvalovka 1331/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČO ‪03553132) na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky číslo 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze číslo 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Stomatologie Tejkal s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 99 204 Kč a že je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci jaké finanční částky byly vyplaceny ZPMVCR zdravotnickému zařízení-Mudr.Himmelová Libuše, Hi-dent s.r.o. Zelená 2502/37,Ostrava 70200 IČZ-91373001,IČO-03901416 na kompenzace podle paragrafu 20 a vyhlášky č.172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č.2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Hi-dent s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 19 054,46 Kč a že žadatelka je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb, a kompenzace byla tedy za ní vyplacena.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Žádám o informaci, jaké finanční částky byly vyplaceny zdravotnickému zařízení DL Centrum, s. r. o., IČO: 049 20 295, na kompenzace podle § 20 a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mě výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že společnosti DL Centrum, s. r. o., byla vyplacena částka 18.564,75 Kč. Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že jste uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci jaké finanční částky byly Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Zdeněk Janský s.r.o., IČ 08311935 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020- 2021, Dále žádám o informaci, zda mě výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že poskytovatel zdravotních služeb MUDr. Zdeněk Janský s.r.o., IČO 08311935 není smluvním partnerem ZP MV ČR, a proto mu nebyla ze strany ZP MV ČR vyplacena žádná kompenzace. Smluvním partnerem ZP MV ČR je poskytovatel zdravotních služeb MUDr. Zdeněk Janský s.r.o., IČO 04278844, u něhož není uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Žádám o informaci jaké finanční částky byly vaší pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Růžena Mőstlová, Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 63557657, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky a podle přílohy č. 6 v části B bodu 7 a 8, vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020.“

 

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že zdravotnickému zařízení MUDr. Růžena Mőstlová byla vyplacena částka 16 629 Kč.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 8. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací počtu pojištěnců, objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazené centrům se zvláštní smlouvou podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Žádáme o poskytnutí přílohy, která byla zaslána jako odpověď na žádosti ze dne 14. 06. 2021, týkající se:

 1. Žádosti 32: Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti
 2. Žádosti 33: Žádost o poskytnutí informací počtu pojištěnců, objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazené centrům se zvláštní smlouvou podle specifikace v žádosti.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Sdělení vyplacení kompenzačního bonusu pro zdravotní sestru xy (narozenou dne wz), která pracovala u Mudr. Vlasty Marakové se sídlem: Vratimovská 689/117, Ostrava- Kunčice. IČO: 48804061. Paní Mudr. Maraková dosud nevyplatila žádnou částku paní xy, tudíž žádám o přesné sdělení vyplacené částky.“       

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Maráková Vlasta, IČ 48804061, byla vyplacena finanční částka za kompenzace ve výši 20 070 Kč, celkem za 2 zdravotnické pracovníky a že je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Dobrý den, já-xy, žádám ZPMV o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999, jaké finanční částky byly ZPMV vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Zuzana Fillová, praktická lékařka, Plaňanská 1, Praha 10, IČO 75012812, podle paragrafu 20a vyhlášky č.172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 na moji osobu.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že na její osobu nebyly výše uvedenému poskytovateli zdravotnických služeb vyplaceny žádné finanční částky.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, zda-li za mně, jako zdravotnického pracovníka, byla mému zaměstnavateli GODMED CZ, s. r. o. vyplacena odměna dle vyhlášky č. 305/2020 Sb. v platném znění a pokud ano, tak v jaké výši.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že společnosti GODMED CZ, s. r. o., byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 38 802,33 Kč, že je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb, ale vzhledem ke způsobu výpočtu kompenzací nelze jednoznačně určit, jaká částka z této kompenzace je alokována k její osobě jakožto zaměstnanci GODMED CZ, s. r. o.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„Žádám o informaci, jaká finanční částka byla Vaší ZP vyplacena zdravotnickému zařízení Psychocentrum Habešovna, s.r.o., IČO 03034089, IČZ 22 953 000, na kompenzace zdravotnických pracovníků dle Vyhlášky č. 172/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č.305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Žádám dále o poskytnutí informace, jaká výše finanční částky byla výše uvedenému ZZ vyplacena za mě jako zdravotní sestru. (V Psychocentrum Habešovna, s.r.o. jsem zaměstnána od r. 2015).

Na závěr by ještě požádala o poskytnutí informace, jaká kapacita - úvazek, je v mém případě výše uvedeným ZZ nahlášena na Vaší ZP.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Psychocentrum Habešovna, s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 19 735, 83 Kč, že vzhledem ke způsobu výpočtu kompenzací nelze jednoznačně určit, jaká částka z této kompenzace je alokována k její osobě jakožto zaměstnanci Psychocentrum Habešovna, s.r.o. s úvazkem 25 hodin týdně.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, jaké finanční částky byly ZPMV vyplaceny zdravotnickému zařízení, MUDr. Šetek Vladislav, praktický zubní lékař, Fügnerova 600/12, Děčín 1, IČ47273917 na kompenzace podle paragrafu 20 vyhlášky č.172/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl vedenou v příloze č.2 smlouvy s Vaší pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb MUDr. Šetek Vladislav, praktický zubní lékař byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 10 035 Kč a že není uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:„

 „Žádám o informaci jaké finanční částky byly Vaší zdravotní pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení (přesný název vašeho zaměstnavatele včetně IČO - viz níže) na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Jedná se o zdravotnické zařízení: Popmedica.cz, IČZ 28341001, Ordinace praktického lékaře MUDr. Michal Havlíček, IČ 87585774, Husova 198, Velké Popovice, PSČ  251 69.“

 

ZP MV ČR žadateli sdělila, že shora uvedenému zdravotnickému zařízení byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 20 070 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže informace:

 „ohledně kompenzací odměn ambulantního sektoru s ohledem na pandemii COVID 19. Jsem pojištěnec ZP MV ČR, viz mé údaje níže. Ráda bych se zeptala, jestli pojišťovna ZP MV  ČR vyplácela za mou osobu mému zaměstnavateli: SYNLAB s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO 49688804, DIČ CZ49688804 odměnu, případně v jaké výši.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že jejímu zaměstnavateli nebyla hrazena odměna za její osobu, neboť nebyla společností SYNLAB s.r.o., IČO 49688804 nahlášena jako nositel výkonu v rámci výplat kompenzačních odměn.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných výkonů

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

„Počet vykázaných výkonů 02125 jednotlivými IČZ v jednotlivých měsících za období leden 2019 až červen 2021 ve struktuře: Měsíc; IČZ; počet vykázaných kódů 02125.“

 

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace v zaslaném a rozsáhlém souboru.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 9. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Žádám o informaci jaké finanční částky byly vyplaceny ZPMVCR zdravotnickému zařízení Perfect Teeth s.r.o. , IČO: 03679161 na kompenzace podle paragrafu 20 a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška,  kterou mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č.2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že zdravotnickému zařízení Perfect Teeth s.r.o., IČO 03679161 byla vyplacena za rok 2020 finanční částka na kompenzace ve výši 50 175 Kč. Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že jste uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb. „

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 9. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Žádám o informaci jaké finanční částky byly pojišťovnami vyplaceny zdravotnickému zařízení: MDDr. Zuzana Rambousková, IČ  07875843, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mě výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou."

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že ZP MV ČR zdravotnickému zařízení MDDr. Zuzana Rambousková, IČO 07875843 vyplatila za rok 2020 finanční částku na kompenzace ve výši 91 176 Kč. Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že jste uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 9. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Žádám o informaci, zda mně má můj zaměstnavatel COP Plus, s. r. o., Klapkova 3/26,182 00 Praha 8 IČO 08389000 DIČ CZ 005-64575560 uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou, jako zdravotnického pracovníka. Dále žádám o informaci, jaké finanční částky byly Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení COP Plus, s.  r.  o., Klapkova 3/26,182 00 Praha 8 IČO 08389000 DIČ CZ 005-64575560 na kompenzace podle paragrafu 20a a podle přílohy č. 6 v části B bodu 7 a 8, vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.“

 

ZP MV ČR poskytla žadatelce níže uvedené informace:

 

„K Vašemu požadavku na poskytnutí informací Vám ZP MV ČR sděluje, že zdravotnickému zařízení COP Plus, s.r.o., IČZ 08389000 (jedná se o IČZ, nikoliv o IČO) byla vyplacena za rok 2020 finanční částka na kompenzace na dvě ordinace – screening ve výši 49 171,50 Kč a patologická ambulance ve výši 35 373, 38 Kč. Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že jste byla uvedena v Příloze č.  2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb za období 1. 1. 2021 – 30. 4. 2021.

Současně Vám ZP MV ČR sděluje, že od 1. 6. 2021 jste vedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR s poskytovatelem zdravotních služeb AeskuLab Patologie, k.s., IČO 49709101, kterému byla vyplacena částka na kompenzace ve výši 768 681 Kč za 95 zaměstnanců.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 9. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o uplatňování regresní náhrady

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže informace:

 „Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení, zda je Vaší zdravotní pojišťovnou uplatňována vůči panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, regresní náhrada nákladů léčení, popř. veden výkon rozhodnutí ( exekuce ).“

 

 

ZP MV ČR žadateli sdělila,  že vůči panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žádný nárok z titulu náhrady nákladů na hrazené služby vynaložené v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci podle § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neeviduje.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 9. 2021(2)

Žádost o poskytnutí informací k výzvě k očkování

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací v návaznosti na dopis k výzvě k očkování a současně informace, kolik ZP MV ČR vydala za dobu covidovou financí z veřejného pojištění za testy a vakcíny.

 

ZP MV ČR sdělila žadaeli, že dopisem, který Vám byl zaslán, ZP MV ČR akceptovala pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR, aby se i touto personalizovanou formou zdravotní pojišťovna připojila k celonárodní kampani na podporu očkování proti onemocnění COVID-19, které zcela ochromilo chod nejen ČR ale i dalších zemí. Podle informací ZP MV ČR se k individualizované výzvě nebo i dalším formám podpory očkování rozhodly všechny zdravotní pojišťovny, jelikož se aktuálně jedná o celonárodní zájem.

 

Pokud jde o očkování, vychází ZP MV ČR z doporučení České vakcinologické společnosti ČLP JEP (ČVS), které Vám v příloze zasíláme. Současně Vás zasíláme kontakty na její členy:

 

prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.
předseda

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Tel.: 973 253 128
Fax: 495 510 680
e-mail: roman.chlibek@unob.cz

 

Výbor společnosti

vědecký sekretář

Doc. MUDr. Jan Smetana, PhD

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

tel.: 973 253 205

e-mail: jan.smetana@unob.cz

 

předseda

prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

tel.: 973 253 128
fax: 495 510 680

e-mail: roman.chlibek@unob.cz

 

místopředsedkyně

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Libušská 183/49
14200 Praha 411

tel.: 244-472734

e-mail: hana@cabrnoch.czcentrum@detskylekar.cz

 

člen výboru

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.

Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

tel.: 495 832 350
fax: 495 833 800

e-mail: Roman.Prymula@mzcr.cz

 

člen výboru

MUDr. Daniel Dražan

Ruských legií 352/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 325 736

e-mail: daniel@danieldrazan.cz

 

člen výboru

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

CLČ/OML - SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10

tel.: 267-082259

e-mail: pavla.krizova@szu.cz

 

člen výboru

MUDr. Pavel Kosina, PhD.

Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

tel.: 495 832 220

e-mail: kosinpav@seznam.cz

 

člen výboru

MUDr. Jan Kynčl, PhD.

Odborná skupina epidemiologie CEM SZÚ
Šrobárova 48
10000 Praha 10

tel.: 267-082891

e-mail: jkyncl@szu.cz

 

člen výboru

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Ústav epidemiologie, LF a FN
Ul. Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

tel.: 377 402 926

e-mail: Pazdiora@fnplzen.cz

 

předseda revizní komise

JUDr. Jindřich Janouch

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
50001 Hradec Králové

tel.: 973-253103

e-mail: jindrich.janouch@unob.cz

 

člen revizní komise

MUDr. Jozef Dlhý Ph.D.

MZ ČR
Palackého 4
12801 Praha 2

e-mail: Jozef.Dlhy@mzcr.cz

 

člen revizní komise

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Odborná skupina epidemiologie CEM SZÚ
Šrobárova 48
100 00 Praha 10

tel.: 267 082 445

e-mail: katerina.fabianova@szu.cz.

 

Tyto kontakty lze nalézt na webových stránkách České vakcinologické společnosti https://www.vakcinace.eu/kontakt.

 

Současně ZP MV ČR sděluje, že náklady ZP MV ČR související s epidemií COVID-19 za období od března 2020 do července 2021 činily cca 2,7 mld. Kč. Z toho cca 2 mld. Kč byly vynaloženy na testování (antigen i PCR metoda) a 0,7 mld Kč bylo doposud vynaloženo na očkování.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 9. 2021(2)

Žádost o poskytnutí informací počtu pojištěnců, objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely  podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„Požadavek A - objem uhrazených léčivých přípravků

 

Pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až červen 2021 prosím uveďte následující:

1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept / zvlášť účtovaný léčivý přípravek)

Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

1. Měsíc vykázání

2. ATC kód

3. SÚKL kód léčivého přípravku

4. Název léčivého přípravku

5. Doplněk názvu léčivého přípravku

6. Typ úhrady - recept / ZULP

7. Počet uhrazených balení/kusů

Požadavek B - objem uhrazených zdravotnických prostředků

 

Pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až červen 2021 prosím uveďte následující:

1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků

Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

1. Měsíc vykázání

2. Kód zdravotnického prostředku (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]

3. SÚKL kód zdravotnického prostředku [pokud je v daném měsíci dostupný]

4. Název zdravotnického prostředku

5. Doplněk názvu zdravotnického prostředku

6. Typ úhrady - poukaz / ZUM

7. Počet uhrazených balení/kusů

Požadavek C - objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

 

Pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až červen 2021 prosím uveďte následující:

1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

1. Měsíc vykázání

2. Kód potraviny pro zvláštní lékařské účely (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]

3. SÚKL kód potraviny pro zvláštní lékařské účely [pokud je v daném měsíci dostupný]

4. Název potraviny pro zvláštní lékařské účely

5. Doplněk názvu potraviny pro zvláštní lékařské účely

6. Typ úhrady - recept / ZULP

7. Počet uhrazených balení/kusů.“

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou s výjimkou bodu 6 – Typ úhrady – recept/poukaz/ZULP/ZUM v části požadavku A, B a C ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 9. 2021(3)

Žádost o poskytnutí informací počtu pojištěnců, objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazené centrům se zvláštní smlouvou podle specifikace v žádosti

 

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“) na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 

„V období od leden 2019 až červen 2021, prosím, poskytněte následující údaje:

 

A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou.

Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

1) Kvartál a rok

2) Diagnostická skupina vykazována poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)

3) ATC skupina

4) Název léčivého přípravku

5) Počet unikátních pojištěnců

 

B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou.

Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

1) Měsíc a rok vykázání LP

2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)

3) ATC skupina

4) SÚKL kód léčivého přípravku

5) Název léčivého přípravku

6) Doplněk názvu léčivého přípravku

7) Počet uhrazených balení.“

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace požadované v žádosti v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve větším rozsahu s výjimkou s výjimkou celého požadavku v části A - Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a v části B - Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou s výjimkou požadavku pod bodem 2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky),ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 9. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí informace „ohledně kompenzací odměn ambulantního sektoru s ohledem na pandemii COVID 19. Jsem pojištěnec ZP MV ČR, viz mé údaje níže. Ráda bych se zeptala, jestli pojišťovna ZP MV ČR vyplácela za mou osobu mému zaměstnavateli: SYNLAB s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO 49688804, DIČ CZ49688804 odměnu, případně v jaké výši.“

 ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zaměstnavateli nebyla hrazena odměna za její osobu, neboť nebyla zaměstnavatelem nahlášena jako nositel výkonu v rámci výplat kompenzačních odměn. Tato odpověď byla obsažena již v odpovědi na žádost žadatelky ze dne 30. 8. 2021, kterou ZP MV ČR odeslala žadatelce v zákonem stanovené lhůtě pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. doporučenou poštou dne 6. 9. 2021. Předmětné odpověď byla žadatelce  přiložena v příloze k této odpovědi.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 9. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných zdravotnických prostředků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

„Kolik bylo v období prosinec 2020 - srpen 2021 vykázáno zdravotnických prostředků pod SÚKL kódem 501196 ?“

ZP MV ČR sdělila žadateli, že v uvedeném období pod daným kódem SÚKL nebyl vykázán ani uhrazen žádný zdravotnický prostředek.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 9. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o spotřebě a úhradách zdravotnických prostředků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

„Žádáme o poskytnutí dat o spotřebě a úhradách zdravotnických prostředků.

Konkrétně žádáme o poskytnutí údajů o finančních nákladech za skupinu 24 – individuálně zhotovené ortoticko-protetické pomůcky a celkový počet uhrazených pomůcek v této skupině. Dále žádáme o poskytnutí údajů o počtu uhrazených pomůcek za skupinu 24 pod kódy.

4000023

4000033

4000028

4000038

Vše za následující období od 1.1.2019 do 31.12.2019, dále od 1.1.2020 do 31.12.2020 a za první pololetí roku 2021.“

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace v přiloženém souboru.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže informace:

 „Žádám o informaci jaké finanční částky byly vyplaceny ZPMVCR zdravotnickému zařízení Perfect Teeth s.r.o. , IČO: 03679161 na kompenzace podle paragrafu 20 a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška,  kterou mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č.2 smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že odeslala žadatelce poskytnutí informace doporučeně poštou na adresu uvedenou v žádosti dne 15.  9.  2021, tedy v zákonem stanovené lhůtě. I přes výše uvedené skutečnosti ZP MV ČR poskytla žadatelce požadovanou informaci opětovně.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informace, jaké finanční částky byly zdravotní pojišťovně Ministerstva Vnitra vyplaceny zdravotnickému zařízení: Hýl Dental, s.r.o., MUDr. Ondřej Hýl, adresa Dr. Martínka 1491/7, Ostrava - Hrabůvka 70030 IČZ 91100430 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č.172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o ustanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrady za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl uvedenou v příloze č.2 smlouvy s vaší zdravotnickou pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Hýl Dental, s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 20 070 Kč. Současně jí ZP MV ČR sděluje, že byla uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb. 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádost o informaci, jaké finanční částky byly vyplaceny ZP MV ČR zdravotnickému zařízení - Ortodoncie MUDr. Jan Palas, IČO – 69574405 na kompenzace podle paragrafu 20 a vyhlášky č. 172/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.  

 Dále žádá žadatelka o informaci, zda jí výše uvedeny zaměstnavatel měl uvedenou v příloze číslo 2. Smlouvy s vaší zdravotní pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Ortodoncie MUDr. Jan Palas nebyla vyplacena žádná kompenzace, neboť nebyly splněny podmínky pro její vyplacení. Současně jí ZP MV ČR sděluje, že byla uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb. 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 9. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 "Vyjádření, zda zaměstnavateli žadatelky, MUDr. Ivaně Vaculíkové s.r.o., byly vyplaceny kompenzace dané z MZ ČR, jedná se o kompenzace za COVID - 19 pro poskytovatele ambulantních služeb a jejich zaměstnance. Dále o poskytnutí koeficientu pro vyplácení kompenzací pro Zlínský kraj.

Dále prosí o poskytnutí informace, zda jí má zaměstnavatel vůbec uvedenou ve smlouvě, jakožto jediného zaměstnance.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení MUDr. Ivana Vaculíková s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 6 422 Kč. Koeficient pro vyplácení kompenzací pro Zlínský kraj činí, v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění pozdějších předpisů, pro ZP MV ČR 0,1. Současně ZP MV ČR žadatelce sděluje, že je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 9. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Sdělení, v jaké celkové výši byly vaší zdravotní pojišťovnou zaslány finanční prostředky určené na vyplacení mimořádné odměny a související odvody pro za zaměstnance za práce během koronavirové pandemie v zubní ordinaci MUDr. Panenkové Hany.“

        ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení MUDr. Panenková Hana, IČ 70971595, byla vyplacena částka na jednoho zaměstnance ve výši 10 035 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 9. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Jaké finanční částky byly vyplaceny zdravotnickému zařízení WittDent s.r.o. – MUDr. Otakar Wittlich, IČ: 29281245 na kompenzace podle § 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.“

            ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení WittDent s.r.o. – MUDr. Otakar Wittlich, byla vyplacena finanční částka na kompenzaci ve výši 40 140 Kč.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu