Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Poskytovatelé
  3. Obecné informace
  4. Informace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Informace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Ukrajina

Organizace zajištění a úhrada zdravotních služeb poskytnutých ukrajinským uprchlíkům v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině

 

Obecné informace (aktualizováno)

V souvislosti s aktuální válečnou situací na Ukrajině obdrží většina uprchlíků při vstupu na území ČR vízum za účelem strpění nebo za účelem poskytnutí dočasné ochrany.

Po udělení víza a registrace u ZP MV ČR získá uprchlík tzv. Náhradní průkaz pojištěnce ZP MV ČR, na jehož základě se uprchlík stává pojištěncem ZP MV ČR s právem čerpat na území ČR veškeré hrazené zdravotní služby v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

Nárok na plnou úhradu hrazených služeb vzniká uprchlíkům ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení příslušného víza.

Vykazování veškerých hrazených služeb, poskytnutých uprchlíkům – pojištěncům ZP MV ČR se řídí stávající Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, v platném znění.

Úhrada hrazených služeb poskytnutých uprchlíkovi – pojištěnci ZP MV ČR bude prováděna v souladu se smluveným způsobem a výší předběžné úhrady s možností využití nástrojů pro změnu výše předběžné úhrady v souvislosti se změnou spektra nebo rozsahu hrazených služeb poskytovaných Poskytovatelem pojištěncům Pojišťovny, kdy má Poskytovatel právo písemně požádat Pojišťovnu o navýšení předběžné úhrady

Novelou zákona Lex Ukrajina se nárok uprchlíků na čerpání hrazených zdravotních služeb po 150 dnech nemění.

Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. „Lex Ukrajina“ přináší občanům Ukrajiny a osobám, kterým byla v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině udělena dočasná ochrana, povinnost nahlásit po 150 dnech od udělení víza své zdravotní pojišťovně plátce pojistného a případně hradit si pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Uvedená novela v žádném případě neznamená, že by občanům Ukrajiny ani jiným osobám s udělenou dočasnou ochranou na území ČR, byla po 150 dnech automaticky rušena účast ve veřejném zdravotním pojištění.

Pokud nedošlo k ukončení pobytového oprávnění ze strany Ministerstva vnitra ČR z jiných zákonných důvodů nebo pokud dotčené osoby neučinily u své zdravotní pojišťovny odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, trvá i nadále uprchlíkům s dočasnou ochranou účast v systému zdravotního pojištění a tedy i nárok na čerpání hrazených služeb ve stejném rozsahu, jako pro jiné české pojištěnce, a to po celou dobu platnosti jejich víza.

Dokladem o zdravotním pojištění je průkaz pojištěnce nebo papírové potvrzení o zdravotním pojištění příslušné zdravotní pojišťovny. Oba druhy dokladu o zdravotním pojištění mají na území České republiky stejnou váhu a dokládají stejný nárok na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Pro ověření aktuálního pojistného vztahu u ZP MV ČR doporučujeme poskytovatelům zdravotních služeb ověřit si přímo s pojištěncem platnost jeho víza v cestovním dokladu a zároveň využití volby „Ověření platnosti pojistného vztahu pojištěnce u ZP MV ČR“ po přihlášení smluvního zdravotnického zařízení do E-komunikace. Toto ověření poskytuje v daný okamžik aktuální informaci o platném pojištění u ZP MV ČR.

Vystavení receptu:

Více informací je uvedeno na stránkách SÚKL.

V případě, že uprchlík ještě nedisponuje náhradním průkazem pojištěnce, pak poskytovateli doporučujeme postupovat v souladu s odstavcem „Úhrada hrazených služeb před přidělením víza“.

Úhrada zdravotních služeb před přidělením víza:

Zdravotní služby, poskytnuté uprchlíkům před udělením víza ZATÍM nevykazujte, aby nedocházelo k jejich zamítnutí a tím vzniku zbytečné administrativní zátěže.

Poskytnuté zdravotní služby EVIDUJTE, aby mohly být z vaší strany dodatečně vykázány.

Je potřeba, aby v případě poskytnutí zdravotní služby uprchlíkovi, poskytovatel od této osoby získal co nejvíce identifikačních údajů (především číslo pasu, datum narození atd.) tak, aby tyto osoby byly dodatečně dohledatelné u zdravotních pojišťoven a péče mohla být s ohledem na vydání speciální právní úpravy dodatečně vykázána.

Informace pro poskytovatele v segmentech primární péče:

(PL/PLDD, stomatologové, gynekologové):

V případě, že bude lékař předpokládat poskytování pravidelné, dlouhodobější péče, je možné jej s ohledem na kapacitní možnosti zaregistrovat.

S ohledem na předpokládaný, vesměs dočasný, status pojištění u ukrajinských uprchlíků nebude ZP MV ČR realizovat u registrovaných pojištěnců ani kapitační platbu ani agregovanou platbu (včetně bonifikační složky úhrady na kapitační a agregovanou úhradu vázanou).

Péči standardně zahrnutou v kapitační platbě tak poskytovatel vykazuje dle Vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů a tyto mu budou ze strany ZP MV ČR uhrazeny.

Péči za ukrajinské uprchlíky – pojištěnce ZP MV ČR (jak v režimu registrace, tak v režimu nepravidelné péče) je potřeba vykazovat vždy dle Vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, v platném znění. Její úhrada bude ze strany ZP MV ČR prováděna v souladu se smluveným způsobem a výší předběžné úhrady.

Zdravotní služby poskytnuté poskytovatelem ukrajinským uprchlíkům budou vykazovány vždy na dokladu 01, popř. na dokladu 03, při aplikaci ZULP nebo ZUM.

V případě potřeby indikace diagnostických komplementárních vyšetření se postupuje standardním způsobem.

Informace pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb:

  • Ambulantní specializovaná péče

Hrazené služby poskytované uprchlíkům u ostatních poskytovatelů ambulantních služeb v lékařských i nelékařských odbornostech jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců ZP MV ČR s trvalým pobytem.

  • Zdravotnická záchranná služba a přeprava pacientů neodkladné péče (ZZS a PPNP)

Hrazené služby poskytované uprchlíkům poskytovateli ZZS a PPNP jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců ZP MV ČR s trvalým pobytem.

  • Dopravní zdravotní služba

Přeprava uprchlíků vozidly zdravotnické dopravní služby je hrazena standardně podle § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na území České republiky, ke smluvnímu poskytovateli, mezi poskytovateli a od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb.

V případě indikace přepravy uprchlíkům platí standardní pravidla a zároveň se místem bydliště rozumí adresa uvedená při jejich registraci v registru pojištěnců.

Může nastat situace, kdy v registru adresa uvedená zatím není, v tom případě je třeba postupovat individuálně.

  • Lůžková zdravotní péče

Hrazené služby poskytované uprchlíkům u lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců ZP MV ČR s trvalým pobytem.

Informace bude průběžně doplňována a upravována dle aktuálního vývoje situace.

V Praze dne 11. 3. 2022 (aktualizováno dne 12. 8. 2022).

  • Seznam poskytovatelů s nasmlouvaným výkonem 03100 - (VZP) VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU POJIŠTĚNCE SE STATUSEM DOČASNÉ OCHRANY – PRVNÍ KONTAKT

stav kde dni 15 03. 2023

 

PZS adresa
Fakultní nemocnice Bulovka Budínova 67/2, Praha 8
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10 - Vinohrady
Fakultní nemocnice v Motole V úvalu 84/1, 15000 Praha 5 - Motol
Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 14000 Praha 4 - Krč
Všeobecná fakultní nemocnice Praha U nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Dětská nemocnice FN Brno Černopolní 9, 613 00 Brno
Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20, 62500 Brno - Bohunice
Karlovarská krajská nemocnice a.s Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 50003 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Oblastní nemocnice Náchod a.s Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, Ostrava 8, 708 00
Městská nemocnice Ostrava Nemocniční 898/20A, Ostrava-Moravská Ostrava 72880
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Nemocnice Havířov, p.o. Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
Domažlická nemocnice, a.s Kozinova 292, 344 22 Domažlice
Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 923/80, 32300 Plzeň 1 - Severní Předměstí
Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 939, 339 01 Klatovy
INC a.s. Centrum zdravotní péče Jirny Tovární 19, 250 90 Jirny
KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z U Nemocnice 1, 40 599 Děčín
KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. Poliklinika Nemocnice Most, J. E. Purkyne 270, 434 64 Most
Nemocnice Kadaň s.r.o Golovinova 1559, Kadaň 432 01
 NEMOCNICE JIHLAVA, p.o. Vrchlického 59, Jihlava 586 01
NEMOCNICE ZNOJMO, p.o. MUDr. Jana Janského 11, Znojmo 669 02
Nemocnice Slaný Politických vězňů 576, Slaný 27401
Nemocnice Pardubic.kraje a.s. Kyjevská 44, Pardubice - Pardubičky 53003
NEMOCNICE BLANSKO Sadová 1596/33, Blansko 67801
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 25601 Benešov
Uherskohradišťská nemocnice a.s. J. E. Purkyně 365,Uherské Hradiště 68606
Oblastní nemocnice Kolín a.s. Žižkova 146, 280 00 Kolín 3
Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno Výstavní 760/17, 603 00 Brno - Staré Brno
Městská poliklinika Praha Spálená 12, 110 00 Praha 1
NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. Otakara Kubína 179,Boskovice,68001 Boskovice
Communia s.r.o.  Záhuní 349,Frenštát pod Radhoštěm,74401 
Dětské lékařské centrum s.r.o.  Dlouhá 521/34, 779 0lomouc Lazce 779 00 
MUDr. Nedvědová s.r.o. Dlouhá 521/34, 779 0lomouc Lazce 779 00 
Praktikcentrum s.r.o. Dlouhá 521/34, 779 0lomouc Lazce 779 00 
R.M.A. CENTRUM s.r.o. Dukelských hrdinů 848/17, 170 00 Praha 7
Mentha s.r.o. Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1
MUDr. Robert Procházka s.r.o. Dukelská 456/13, 790 01 Jeseník
Oblast.nem.Mladá Boleslav,a.s. tř. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav-Mladá Boleslav II
Rokycanská nemocnice a.s. Voldušská 750, 337 01 Rokycany, Nové Město
HS pediatrie s.r.o. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2495/221
synlab czech s.r.o.  Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
MUDr. Svoboda Radoslav Třemošnice
MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. 53701 Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17
Praktik Pardubice s.r.o.  náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
MUDr. Hana Devečková s. r. o. Politických obětí 119, Frýdek-Místek - Místek, 738 01
Ordinace Melian s.r.o.  Nádražní 2546/62, Šternberk, 78501
Happy Mamy s.r.o. U Střediska 504/16, Hať 747 16
EUC Klinika Ostrava a.s.  Opavská 962/39 708 00 Ostrava
MUDr. HRDINOVÁ Jitka U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava, Zábřeh
Nemocnice Šumperk a.s.  Nerudova 640/41, 787 01 Šupmerk
Ordinace praktika MSK s.r.o. 70030 Ostrava - Bělský Les, Jiřího Herolda 1618/5
MMN, a.s. Jilemnice, Metyšova 465
Ordinace praktika MSK s.r.o. 70030 Ostrava - Bělský Les, Jiřího Herolda 1618/5
Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 26801 Hořovice
Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice, o.z. Duchcovská 53, 415 29 Teplice
MUDr. Juraj Császár Mimoňská 224, 471 23 Zákupy
Krajská zdravotní a.s. Litoměřice Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Dopravní zdravotnictví a.s. Praha, Italská 560/37, 121 43 Praha 2
  Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk
  Rorejcova573, 280 02 Kolín
  Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, 530 00
  Česká Třebová, Náměstí Jana Pernera 446, 560 02
  Přerov - Velké Novosady č.8
  Olomouc, Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc
  Ostrava, Tyršova 34, 728 06 Moravská Ostrava
  Bohumín - Ostrava, Nádražní 282
  České Budějovice, Nádražní 12, 370 00 České Budějovice
  Plzeň, Švihovská 14, 301 00 Plzeň
Chudáčková Marie

 Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3

MUDr. Langmajer s.r.o. Světlogorská 2764/2, 390 05 Tábor 5
MUDr. Jana Nováková s.r.o. Ještědská 636/61, 460 07 Liberec 7
Dětský lékař - FM s.r.o. Politických obětí 119, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Nemocnice TGM Hodonín p.o. Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

 

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211